Wynagrodzenie za służebność przesyłu

Służebność przesyłu to skomplikowane zagadnienie i wielu właścicieli nieruchomości nie orientuje się dokładnie jakie prawa przysługują im w przypadku zawierania tego typu umowy z przedsiębiorstwem przesyłowym.

zdjęcie - Wynagrodzenie za służebność przesyłu

Wynagrodzenie za służebność przesyłu

 
Istotną kwestią jest wynagrodzenie, które przysługuje właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, niezależnie od tego czy służebność została ustanowiona na zasadzie umowy, czy też na drodze sądowej lub przez decyzję administracyjną.

Co do zasady ustanowienie służebności przesyłu jest odpłatne, jednak za zgodą obu stron umowa może zawierać inne postanowienia, właściciel może również zrzec się wynagrodzenia w trybie sądowym.

Z zasady tego typu wynagrodzenie jest jednorazowe. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wypłacanie go jako świadczenia okresowego. Wynagrodzenie ustanawianie jest w oparciu o ceny rynkowe nieruchomości.

Przy ustalaniu jego wysokości bierze się pod uwagę straty właściciela z tytułu uszczuplenia jego praw, stopień ingerencji w prawo własności, możliwości rozwoju gospodarczego sąsiednich terenów, sposoby wykorzystania pozostałej części nieruchomości oraz ograniczenie ewentualnych planów inwestycyjnych właściciela.

 

Obrót towarowy z zagranicą, Łańcuch dostaw - praktyka polskich i zagranicznych firm. Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście nowych zmian. Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu i logistyki!

 

Szczegółowych informacji dotyczących tego typu wynagrodzenia dostarczają szkolenia służebność przesyłu. W trakcie takich szkoleń można się między innymi dowiedzieć w jakich sytuacjach właściciel nieruchomości ma prawo do zażądania odszkodowania od przedsiębiorstwa przesyłowego z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

Prawo budowlane obejmuje wiele szczegółowych zagadnień, niestety pojawia się w nim również wiele niejasności i nieścisłości. Dobre szkolenie prawo budowlane pozwala na znacznie lepsze zrozumienie tego typu kwestii.

Często wymaga jest bardzo dokładna wiedza, żeby rozpatrzyć konkretne przypadki. Służebność przesyłu często budzi wiele kontrowersji, ponieważ w przypadku takich sytuacji interesy dużych przedsiębiorstw przemysłowych ścierają się z prawami prywatnych właścicieli lub użytkowników nieruchomości.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Kompendium praktycznej wiedzy dla właścicieli nieruchomości oraz pracowników służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstw sieciowych Stan prawny i projektowane zmiany 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Ustanowienie służebności przesyłu następuje na mocy umowy zawieranej między przedsiębiorcą przesyłowym a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.
Służebność przesyłu to instytucja prawa rzeczowego, która została wprowadzona w 2008 roku. Istota służebności przesyłu polega na tym, że przedsiębiorca może korzystać z nieruchomości w oznaczonym zakresie, jeśli planuje wybudować lub znajdują się na niej urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej, pary, gazu lub płynów, które stanowią jego własność.
Prawo służebności przesyłu jest jedną z forma ograniczenia prawa własności w odniesieniu do nieruchomości nad którymi, na których lub w których posadowiono urządzenia przesyłowe. Co ważne instytucja ta znajduje swoje zastosowanie także w przypadku innych form własności.
Z prawem służebności przesyłu nierozerwalnie związane są ewentualne korzyści finansowe dla właściciela nieruchomości. Co za tym idzie, tak jak z każdą inna kwotą stanowiącą przychód, także i z tą trzeba wiązać określone zobowiązania podatkowe.
Prawo służebności przesyłu jest stale poddawane interpretacjom i wielu praktycznym rozwinięciom. Wskutek tego nie tylko utrwala się linia orzecznicza sądów powszechnych ale co o wiele ważniejszej poszerza się baza możliwości dla rozwiązań w postępowaniu ugodowym.
Obecny artykuł
Wynagrodzenie za służebność przesyłu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone