ABI - Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Choć powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji nie jest obowiązkiem administratora danych, to już sam fakt dokonania takiej czynności został szczegółowo opisany przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
zdjęcie - ABI - Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Z racji powagi tej funkcji trzeba pamiętać, że musi ona zostać zgłoszona do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Co więcej trzeba także pamiętać, że wiele z czynności dokonywanych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji musi być zgłaszana właśnie do GIODO.
Powołując Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) administrator danych musi dopełnić głównego obowiązku, jakim jest zgłoszenie takiego powołania do GIODO.

Akt ten powinien mieć miejsce w ciągu 30 dni od faktu powołania. Dokument taki powinien mieć ściśle określoną formę oraz treść, które określa ustawa o ochronie danych osobowych. Trzeba zatem pamiętać, że zgłoszenie takowe powinno zawierać:

 

  1. 1) oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;
  2. dane administratora bezpieczeństwa informacji:
    1. imię i nazwisko,
    2. numer PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
    3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 1;
  3. datę powołania;
  4. oświadczenie administratora danych o spełnianiu przez administratora bezpieczeństwa informacji określonych warunków.

Ponadto trzeba pamiętać, że na żądanie administratora danych lub administratora bezpieczeństwa informacji Generalny Inspektor wydaje zaświadczenie o zarejestrowaniu administratora bezpieczeństwa informacji. Ponadto administrator danych jest obowiązany zgłosić Generalnemu Inspektorowi zmianę informacji objętych zgłoszeniem w terminie 14 dni od dnia zmiany. Do zgłaszania zmian stosuje się odpowiednio przepisy o zgłoszeniu powołania administratora bezpieczeństwa informacji.


Rygor ten dotyczy także sytuacji, w której administrator bezpieczeństwa informacji będzie odwołany. W takiej sytuacji zgłoszenie takie powinno zawierać oznaczenie administratora oraz powód odwołania.


Trzeba tu jednocześnie wskazać, że Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych prowadzi jawny rejestr Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Rozwiń swoją wiedzę ekspercką. Zapoznaj się ze szkoleniami z obszaru prawa pracy, IT, HR. Dowiedz się jak powinna przebiegać współpraca ze związkami zawodowymi. Poznaj przykłady i błędy popełniane przez kadrę menadżerską w prawie pracy. Dowiedz się jak używac programy MS Excel w dziale personalnym. Zapoznaj się z nowymi zasadami w zakresie ochrony danych osobowych. Zobacz: Gamma. Firma szkoleniowa roku.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
I JEJ WPŁYW NA PRZETWARZANIE DANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Wypełnianie funkcji ABI w aspekcie polskiej i europejskiej reformy ochrony danych osobowych z uwzględnieniem opinii Grupy Roboczej z dnia 13 grudnia 2016 r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Ochrona danych osobowych często łączona jest ze zwrotem i przetwarzaniu tychże informacji. Choć sam zwrot jest dobrze znany, to rzadko kiedy mamy pełną świadomość tego czym jest „przetwarzanie danych osobowych”.
Jedna z ważnych funkcji z obrębu ochrony danych osobowych jest administrator bezpieczeństwa informacji. W założeniu jest to osoba, której celem jest przede wszystkim nadzorowanie przestrzegania zasad z zakresu ochrony danych osobowych.
Wszelkie rozmowy na temat danych osobowych musza rozpoczyna się od tego, że podstawą takiej dyskusji zawsze będzie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
Kiedy słyszymy o kolejnym przypadku wykorzystania nielegalnie zdobytych danych osobowych raczej nie zastanawiamy się czym dokładnie są te mityczne dane osobowe.
Dane osobowe często są dzielone na „dane wrażliwe” oraz „dane zwykłe”. Choć takich określeń trudno doszukiwać się w ustawie o ochronie danych osobowych, to ich popularność sprawiła, iż weszły one nie tylko do języka potocznego, ale także to języka prawniczego.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
ABI - Administrator Bezpieczeństwa Informacji

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone