Gamma sp. j.
223|249

ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2017 /2018 ORAZ NAJNOWSZE ORZECZNICTWO KADROWO-PŁACOWE - Jak prawidłowo stosować przepisy k.p.

Idea szkolenia

W roku 2017 zachodzą ciągłe zmiany w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gdyż przepisy tej dziedziny zmieniały się już w styczniu, kwietniu, maju i czerwcu, a przed nami jeszcze kolejne zmiany zaplanowane na październik i grudzień, a potem na styczeń 2018 r. Zmiany dotyczą różnych obszarów i zagadnień, począwszy od świadectw pracy, przez nowe wykazy prac uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet, a kończąc na zmianach dotyczących płac, wprowadzających nowe konta składkowe dla płatników ZUS.

Również w orzecznictwie Sądu Najwyższego dużo się dzieje i mamy sporo nowych wyroków dotyczących dyskryminacji (w tym molestowania pracowników), rozwiązywania umów o pracę oraz kwestii wynagrodzeniowych, z którymi warto się zapoznać.

Trzeci obszar, o którym należy pamiętać to wyjaśnienia urzędowe, a zwłaszcza udzielane przez resort pracy, które tłumaczą zawiłości wynikając z przepisów obowiązujących oraz z wprowadzanych zmian, a tych w 2017 r. także było sporo, bo wprowadzane przepisy nie zawsze są legislacyjnie bez zarzutu.

Proponujemy zatem Państwu szkolenie, które będzie kompleksowym przeglądem nowości oraz bieżących wyroków i interpretacji, dzięki czemu podejmowane na co dzień decyzje będą dużo prostsze a ryzyko mandatu w razie kontroli PIP zminimalizowane prawie do zera.

Zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu prawa pracy, bogato ilustrowanym przykładami z praktyki oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego.

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów stosowania przepisów prawa pracy oraz wskazanie odpowiedzi na trudne pytania i problemy pojawiające się w codziennej pracy.

Szkolenie skierowane jest do:
Dyrektorów Personalnych, Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, pracowników firm payrollowych, menagerów nadzorujących działy HR;


Program szkolenia:

 

Program szkolenia

25 stycznia

PLANOWANE OD 2019 R. ZMIANY W ZASADACH PROWADZENIA I PRZECHOWYWANIA AKT OSOBOWYCH

 • Kiedy akta osobowe będzie można przechowywać 10 lat, a kiedy obowiązkowe będzie 50 lat ich przechowywania?
 • Kiedy pracodawca będzie wydawał akta papierowe pracownikom?
 • Jakie będą zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom?
 • Jakie główne zmiany przewiduje projekt nowego rozporządzenia o aktach osobowych?
 • Jak będą dokonywane zmiany formy prowadzenia akt osobowych?
 • Z ilu części będą się składały akta pracownicze po zmianach?

NOWA CZĘŚĆ C AKT OSOBOWYCH – DOKUMENTY ZWIĄZANE Z CZASEM PRACY

 • Jakie dokumenty z zakresu czasu pracy mają się znaleźć w aktach osobowych?
 • Czy pracownicy będą musieli podpisywać harmonogramy czasu pracy przed ich wpięciem do akt?
 • Czy w aktach będzie należało przechowywać zmiany do harmonogramów czasu pracy?
 • Kiedy wnioski o wyjścia prywatne będą się musiały znaleźć w aktach osobowych?
 • Czy karty ewidencji czasu pracy będą musiały być prowadzone za okres rozliczeniowy, czy będą mogły być miesięczne?
 • Czy wnioski urlopowe będą przechowywane w części B czy C akt osobowych?

PREZYDENCKI PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU PRACY

 • Jakie zmiany w zakresie dyskryminacji są planowane w Kodeksie pracy?
 • Jakie zmiany w zakresie mobbingu są planowane w Kodeksie pracy?
 • Jak zmienią się zasady wystawiania świadectw pracy?
 • Jakie zmiany dotyczą roszczeń związanych z wadliwym rozwiązaniem stosunku pracy?

NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW ZWIĄZANE Z USTAWĄ O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO

 • Kim będą sygnaliści i na czym będzie polegała ochrona ich stosunku pracy?
 • Kto będzie decydował o nadaniu statusu sygnalisty?
 • Jakie kategorie przedsiębiorców będą miały obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych?
 • Kiedy konieczne będzie opracowanie kodeksu etycznego?
 • Czy trzeba opracować procedurę wewnętrzną dotycząca otrzymywania prezentów?
 • Jaka będzie odpowiedzialność przedsiębiorców, którzy nie będą stosowali procedur antykorupcyjnych?

ŚWIADECTWO PRACY – NOWE ZASADY WYSTAWIANIA OD 1.1.2017 R.

 • Nowe zasady wystawiania świadectw pracy po umowach terminowych
 • Obowiązek wystawienia do 30.6.2017 r. świadectw pracy za zakończone okresy zatrudnienia w 2016 r.
 • Nowe zasady wystawiania świadectw pracy
 • Zmiany w trybie prostowania świadectwa pracy
 • Zasady wpisywania w świadectwie pracy urlopów związanych z rodzicielstwem
 • Nowe reguły wpisywania podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy
 • Zasady wpisywania do świadectwa pracy opieki nad dzieckiem do lat 14
 • Zasady wystawiania odpisów świadectw pracy
 • Pieczątka na świadectwie pracy – obowiązek czy dobra wola pracodawcy

ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 1.1.2017 R.

 • Zmiany liczenia terminów w Kodeksie cywilnym, gdy termin kończy się w sobotę i ich zastosowanie w prawie pracy
 • Nowe obowiązki pracodawców w stosunku do pracowników należących do Wojsk Obrony Terytorialnej
 • Wpływ terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie na urlopy wypoczynkowe pracowników
 • Obowiązkowe urlopy bezpłatne dla pracowników należących do Wojsk Obrony Tertytorialnej
 • Nowe zasady tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania
 • Wydłużenie terminów na odwołanie się od wypowiedzenia do sądu pracy
 • Zmiany dotyczące ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia
 • Podmioty objęte obowiązkiem wypłaty minimalnych stawek godzinowych
 • Nowe zasady dokumentowania liczby przepracowanych godzin na zleceniu
 • Nowe uprawnienia PIP związane z kontrolą wypłacania minimalnej stawki godzinowej

ZMIANY W PRAWIE PRACY WPROWADZANE W TRAKCIE 2017 R.

 • Zmiany w ochronie w wieku przedemerytalnym od 1.10.2017 r.
 • Sposób liczenia ochrony przedemerytalnej dla osób, które już w niej były przed obniżeniem wieku emerytalnego
 • Zmiany w zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych od 1.6.2017 r.
 • Nowe zasady obliczania wynagrodzeń urlopowych pracowników tymczasowych
 • Nowe zakazy pracy i wykroczenie przeciwko prawom pracownika związane z wykonywaniem pracy tymczasowej
 • Zmiany w wykazach prac wzbronionych kobietom wprowadzane od 1.5.2017 r.
 • Konieczność zaktualizowania regulaminów pracy – nowe wykazy prac szkodliwych i uciążliwych dla kobiet w ciąży i karmiących dzieci piersią
 • Zmiany w zasadach podwyższania składki wypadkowej przez ZUS od 1.4.2017 r. – konieczność uwzględnienia winy płatnika składek

ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

 • Zmiany w zasadach wystawiania e-ZLA od 1.1.2018 r.
 • Zmiany w zasadach opłacania składek ZUS od 1.1.2018 r.
26 stycznia

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO DOTYCZACE KADR I PŁAC
UMOWY O PRACĘ

 • Kiedy jest konieczne wskazanie kryteriów doboru do zwolnienia w treści wypowiedzenia?
 • Kiedy można odstąpić od podawania kryteriów doboru w wypowiedzeniu?
 • Co to są przyczyny niezawinione wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Jak oceniać zasadność wypowiedzenia, gdy pracodawca wskazał kilka przyczyn utraty zaufania?
 • Czy za ten sam czyn można ukarać naganą a następnie zwolnić pracownika?
 • Czy pracownik, który rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia może domagać się wypłaty odprawy ekonomicznej?
 • Czy niewypłacanie terminowe wynagrodzenie, ale wypłacanie go do 10 dnia kolejnego miesiąca pozwala pracownikowi rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?
 • Kiedy należy ponownie zatrudnić pracownika zwolnionego na podstawie art. 53 k.p.?
 • Czy odszkodowania wyliczamy według ustawowych czy umownych okresów wypowiedzenia?
 • Czy niewykonanie obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika daje mu prawo do odszkodowania?

MOBBING, DYSKRYMINACJA I DOBRA OSOBISTE

 • Czy pracodawca odpowiada za molestowanie pracownika na wycieczce dofinansowanej z ZFŚS?
 • Czy naruszanie godności pracownika w krótkim okresie czasu to mobbing?
 • Na czym powinno polegać przeciwdziałanie mobbingowi?
 • Czy można żądać 2 zadośćuczynień z tytułu mobbingu?
 • Kontrola pracownika a mobbing, na co uważać?
 • Czy przejęcie zakładu pracy może zostać uznane za kryterium dyskryminacyjne?
 • Jak oceniać nierówne traktowanie pracowników powracających do pracy po urlopach wychowawczych?
 • Czy powołanie się na wypowiedź osoby trzeciej wyklucza odpowiedzialność za naruszeniu dóbr osobistych?
 • Staż pracy i rodzaj umowy o pracę a dyskryminacja pracowników, na co uważać?
 • Jakie elementy muszą znaleźć się w pozwie pracownika dotyczącym dyskryminacji?
 • Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w związku z dyskryminacją?

ZAKAZ KONKURENCJI

 • Czy można wprowadzić zakaz dodatkowej pracy nie tylko konkurencyjnej?
 • Czy można podpisać umowę o zakazie konkurencji z radcą prawnym?
 • Czy umowa o zakazie konkurencji przechodzi na kolejnego pracodawcę przy przejściu zakładu pracy?
 • Czy do umów o zakazie konkurencji stosujemy art. 8 k.p., czyli zasadę nadużycia prawa?
 • Jak prawidłowo uregulować termin odstąpienia w umowie o zakazie konkurencji?
 • Kiedy zakaz konkurencji ustaje ze względu na niewykonywanie umowy przez drugą stronę?

CZAS PRACY

 • Jak prawidłowo rozliczać czas pracy pracowników mobilnych?
 • Jak rozliczać czas pracy pracowników zatrudnionych w kilku spółkach z grupy kapitałowej?
 • Jak ustalać nadgodziny w zadaniowym czasie pracy?
 • Kto należy do kategorii kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych pracodawcy?
 • Na czym polega miarkowanie wynagrodzenia za nadgodziny?
 • Na czym polega milcząca zgoda na nadgodziny?
 • Jak na wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny wpływa nieprowadzenie ewidencji czasu pracy?

WYNAGRODZENIA

 • Czy pracownik, który rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia może domagać się wypłaty odprawy ekonomicznej?
 • Kiedy wypowiedzenie zmieniające uzasadnia prawo pracownika do odprawy ekonomicznej?
 • Kiedy żądanie wypłaty premii może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego?
 • Czy niewydanie regulaminu premiowania pomimo ustalenia zasad wypłaty premii może pozbawić pracowników wypłat z tego tytułu?
 • Czy można nie wypłacić premii w przypadku braku zysku pracodawcy, jeśli nie jest to uregulowane w przepisach dotyczących premii?
 • Czy można nabyć wynagrodzenie prowizyjne za okresy usprawiedliwionych nieobecności w pracy?
 • Kiedy pracownik może domagać się wypłaty wynagrodzenia z tytułu gotowości do pracy?
 • Czy nieudzielenie urlopu szkoleniowego uprawnia pracownika do dochodzenia odszkodowania?
 • Czy niewykonanie obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika daje mu prawo do odszkodowania?

ZWIĄZKI ZAWODOWE

 • Czy możliwe jest przejście zakładu pracy bez związków zawodowych?
 • Od kiedy powstają skutki prawne zmniejszenie się liczby członków związku zawodowego?
 • Kiedy wybór do władz związku może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego?
 • Jakie są skutki nieprzedłożenia przez związek zawodowy informacji kwartalnej o liczbie członków?
 • Kiedy dochodzi do nadużycia ochrony związkowej?

USTALENIE ISTNIENIA STOSUNKU PRACY

 • Czy zmiana charakteru zatrudnienia w tej samej firmie wpływa na ocenę sądu w procesie o ustalenia istnienia stosunku pracy?
 • Na czym może polegać kontrola zleceniobiorcy, aby nie ryzykować uznania umowy za umowę o pracę?
 • Czy przy umowach zlecenia możliwe jest bieżące przydzielanie zadań i bieżąca kontrola ich wykonania?
 • Czy brak zgody zatrudniającego na opuszczenie miejsca pracy przesądzi o charakterze umowy?
 • Czy praca na budowie polegająca na wykonywaniu na bieżąco poleceń zleceniodawcy może być wykonywana jako umowa zlecania?

Trener

Łukasz Prasołek

Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.

Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

M_orlen-polsat-pse-pge.jpg|solaris-pgin-gavi-akzonobel.jpg|uke-ministerstwo-infrastruktiry-arimr-.jpg
206
246

KONSULTANT SZKOLENIAJustyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl

Szybki kontakt


INFORMACJE O SZKOLENIU

Termin szkolenia:

OD:
2018
25
stycznia
DO:
2018
26
stycznia
Liczba dni: 2

Dni do szkolenia: 4

Miejsce: Warszawa

Cena netto:
1300 zł
1300 zł
Obecne szkolenie
ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2017 /2018 ORAZ NAJNOWSZE ORZECZNICTWO KADROWO-PŁACOWE - Jak prawidłowo stosować przepisy k.p.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o Twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550, szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
*wymagane
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone