Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę – planowane zmiany oraz Orzecznictwo Sądu Najwyższego

ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ

IDEA SZKOLENIA

Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę – planowane zmiany oraz Orzecznictwo Sądu Najwyższego

 

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników to ciągle jedno z podstawowych zadań działu HR i raczej w najbliższym czasie tendencja ta się nie zmieni, dlatego wiedza z tego obszaru jest ogromnie ważna, a jej aktualizowanie jest niezbędne w związku z licznym orzecznictwem.
 
Mając powyższe na uwadze proponujemy Państwu szkolenie łączące w sobie wiedzę o nadchodzących zmianach w przepisach z tego zakresu oraz przybliżające orzecznictwo dotyczące tej problematyki.
 
Z przepisów Kodeksu pracy wynika bowiem jedynie, że przyczyna wypowiedzenia ma być konkretna i rzeczywista, ale co to oznacza, jak dużo należy napisać w takim wypowiedzeniu, tego już przepisy nie rozstrzygają. Tutaj jednak z pomocą przychodzi Sąd Najwyższy, który wyjaśnia, co jest wystarczającym powodem do zwolnienia pracownika. Analiza ok. 1000 orzeczeń SN na ten temat pozwala bowiem na wskazanie dobrych i złych praktyk z tego obszaru i podpowiedzenie, jak sformułować wypowiedzenie, aby uniknąć przegranej przed sądem pracy.

Na warsztaty zapraszamy:

 • Dyrektorów Personalnych,
 • Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac,
 • Specjalistów ds. kadr i płac,
 • Pracowników firm payrollowych,
 • Menagerów nadzorujących działy HR.

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

 

Planowane zmiany w zakresie umów terminowych

 • Czy pracodawca będzie mógł wypowiedzieć każdą umowę o pracę po zmianach przepisów?
 • Czy ze starych umów o pracę trzeba będzie powykreślać klauzule o dopuszczalności ich wypowiedzenia?
 • Czy dla długości okresu wypowiedzenia będzie miał znaczenia cały staż pracy w firmie, czy tylko po wejściu w życie zmienionych przepisów?
 • Jaka będzie maksymalna długość umowy o pracę na czas określony w znowelizowanym Kodeksie pracy?
 • Ile umów na czas określony będzie mógł zawrzeć pracodawca po zmianach przepisów?
 • Kiedy będzie można zawrzeć dwie umowy o pracę na okres próbny?
 • Co się będzie działo z umowami na zastępstwo, których nie przewiduje się w znowelizowanych przepisach kodeksu pracy?
 • Czy po zmianach będzie można zatrudniać członków zarządu spółek na czas trwania kadencji?
 • Jakie będą okresy wypowiedzenia umów na czas określony po zmianach?
 • Jakie będą nowe zasady zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy?
 • Jakie będzie nowe wykroczenie związane z zawieraniem umów o pracę?

 

Przepisy przejściowe związane z umowami terminowymi

 • Jakie okresy wypowiedzenia będą miały zastosowanie do umów o pracę wypowiedzianych przed wejściem w życie nowelizacji?
 • Czy po wejściu w życie nowelizacji będzie można wypowiedzieć umowy na czas określony zawarte na okresy do 6 miesięcy?
 • Jak będzie się liczyło umowy terminowe trwające w dniu wejścia w życie nowelizacji i ile jeszcze umów na czas określony będzie można zawrzeć?
 • Co stanie się z umowami zawartymi na czas wykonania określonej pracy, które podpisano przed wejściem w życie nowelizacji?
 • W jakich przypadkach konieczne będzie uzupełnianie trwających umów terminowych o nowe postanowienia i jaki czas będą mieli na to pracodawcy?
 • O jakich zmianach wprowadzanych do starych umów o pracę należało będzie informować PIP po wejściu w życie nowelizacji?
 • Czy ustalając długość okresów wypowiedzenia umowy terminowej będzie się liczył staż pracy u danego pracodawcy sprzed nowelizacji?
 • Jakie przepisy będą miały zastosowanie w postępowaniach sądowych toczących się na skutek odwołań od wypowiedzeń dokonanych przed wejściem w życie nowelizacji?

 

Zawieranie umów o pracę w orzecznictwie

 • Czy możliwe jest zawarcie z jednym pracownikiem dwóch umów na okres próbny?
 • Czy możliwe jest zawieranie 10-letnich umów o pracę na czas określony?
 • Jaka jest maksymalna długość umów o pracę zawieranych z członkami zarządu, a jaka z szeregowymi pracownikami?
 • Czy na mocy polecenia służbowego można zmienić pracownikowi rodzaj pracy wynikający z umowy o pracę?

 

Konsultacja wypowiedzenia umowy ze związkiem zawodowym

 • Czy przy ponownym wypowiedzeniu umowy o pracę z tej samej przyczyny niezbędna jest kolejna konsultacja ze związkiem zawodowym?
 • Czy przekazanie związkom informacji na temat zmienianych wynagrodzeń narusza dobra osobiste pracownika?
 • Czy naruszeniem przepisów przy konsultacji ze związkiem wypowiedzenia zmieniającego jest niepodanie nowego wynagrodzenie, jeśli jest ono znane związkowi zawodowemu?
 • Czy obowiązek uzyskania zgody na zwolnienie chronionego działacza związkowego pochłania w sobie obowiązek konsultacji wypowiedzenia?

 

22 września 09.30-15.30

ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO – DOBRE I ZŁE PRAKTYKI

Wypowiedzenie umowy o pracę

 • Jak sformułować kryteria doboru do wypowiedzenia, jeśli pracownik zajmuje dwa stanowiska pracy?
 • Czy wypowiedzenie umowy na okres próbny od razu po jej zawarciu stanowi nadużycie prawa przez pracodawcę?
 • Czy podjęcie działalności związkowej przez kierownika kadr uzasadnia utratę zaufania do niego?
 • Czy aby uzasadnić wypowiedzenie umowy można porównać wyniki pracy pracowników i zleceniobiorców?
 • Czy bezpieczne w razie sporu sądowego jest poprzestanie na wyborze pracowników do zwolnienia przez Assessment Center?
 • Czy okresy wypowiedzenia mają charakter sztywny czy minimalny?

 

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

 • Czy nagranie na pendrive zbioru kontaktów handlowych może uzasadniać dyscyplinarne zwolnienie pracownika?
 • Czy kradzież śrubek o wartości 1 zł może być podstawą do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika?
 • Czy nieznaczne przekroczenie terminu 1 miesiąca na zwolnienie dyscyplinarne pracownika zawsze będzie uzasadniało roszczenie pracownika?
 • Czy podstawowe obowiązki pracownika to obowiązki wynikające z jego zakresu obowiązków?
 • Czy pozostawienie wyboru pracownikowi – dyscyplinarne zwolnienie albo rozwiązanie umowy za porozumieniem stron to groźba bezprawna?
 • Czy samo zagrożenie interesów pracodawcy wystarcza do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika, czy konieczne jest powstanie szkody?

 

Ochrona stosunku pracy

 • Czy ochrona w wieku przedemerytalnym dotyczy także emerytur pomostowych?
 • Czy pracownikowi zatrudnionemu na czas określony przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy w przypadku wypowiedzenia umowy w okresie ochrony przedemerytalnej?
 • Czy można wręczyć wypowiedzenie pracownikowi w dniu harmonogramowo wolnym od pracy?
 • Czy można wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony bezpośrednio po urlopie macierzyńskim?

 

Zwolnienia grupowe

 • Czy umowy terminowe podlegają pod reżim ustawy o zwolnieniach grupowych?
 • Czy roszczenia o przywrócenie do pracy i nakazanie ponownego zatrudnienia są ze sobą powiązane?
 • Czy kryteria doboru pracowników do zwolnień grupowych/indywidualnych powinny zostać wskazane w treści wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Kiedy wypowiedzenie zmieniające może uzasadniać roszczenie pracownika o odprawę ekonomiczną?

Opinie o szkoleniach

Łukasz Prasołek

Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.

Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ

Termin szkolenia: 17 grudzień 2015 r. do 18 grudzień 2015 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby:
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - HR, KADRY, PŁACE: zobacz najbliższe szkolenia

OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIE RODO
20 marzec 2018 Warszawa
Wprowadzenie do porządku prawnego powyższych regulacji spowoduje konieczność przeprowadzenia stosownych działań przez każdego administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego – procesora, w zakresie uaktualnienia dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych, wykonania audytów bezpieczeństwa oraz operacji przetwarzania danych, jak również stworzenia zupełnie nowych instrumentów i narzędzi, które zagwarantują spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z nowo obowiązujących aktów prawnych.
UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
26 marzec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
Organizacja, planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2018 r. warsztaty
16 kwiecień 2018 - 17 kwiecień 2018 Warszawa
Zapraszamy na zaawansowane dwudniowe warsztaty dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy w 2018 r., oraz orzecznictwa. Podczas szkolenia rozwiążecie Państwo ponad 50 zadań!
PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY - warsztaty
16 kwiecień 2018 Warszawa
Wiele branż pracuje non stop ze względów technologicznych (huty) lub z uwagi na zaspokajanie potrzeb ludności (elektrownie, elektrociepłownie), czy też produkcyjnych. Praca taka nie jest jednak ruchem ciągłym w znaczeniu prawnym, choć spełnione są w większości przypadków przesłanki do jego zastosowania. Historycznie taka organizacja czasu pracy zwana jest 4-brygadówką, choć pojęcie to od 2004 r. nie występuje w Kodeksie pracy, a stosowane rozwiązania to po prostu podstawowy czas pracy połączony z pracą 3-zmianową.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone