Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również zmiany, które przewiduje nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w zakresie pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. ORAZ POLAKÓW I CUDZOZIECMÓW ZA GRANICĄ W 2017 R.

ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I UBEZPIECZENIOWE

IDEA SZKOLENIA

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.

Uczestnicy zapoznają się również z najnowszymi aktami prawnymi z zakresu zatrudniania cudzoziemców: Ustawą o cudzoziemcach z 8 listopada 2013 r., Ustawą z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Ustawą z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również zmiany, które przewiduje nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w zakresie pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce.
Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Szkolenie skierowane jest do:
Dyrektorów Personalnych, Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, pracowników firm payrollowych, menagerów nadzorujących działy HR;

 Pobierz ofertę szkolenia: 

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

Część I

Opodatkowanie dochodów z pracy – zasady ogólne
 • pojęcie (nie)ograniczonego obowiązku podatkowego (rezydencja podatkowa)
 • ustalenie rezydencji podatkowej według polskich przepisów i umów międzynarodowych
 • ustalenie rezydencji zleceniobiorców na podstawie ich oświadczeń – stanowiska organów podatkowych
 • certyfikat rezydencji – kiedy przydatny a kiedy konieczny
Opodatkowanie cudzoziemców pracujących w Polsce
 • miejsce opodatkowania dochodów pracowników – zasady ogólne i wyjątki od nich
 • opodatkowanie cudzoziemców zatrudnionych przez polskich pracodawców
 • opodatkowanie pracowników oddelegowanych przez zagranicznych pracodawców
 • zasady opodatkowania zleceniobiorców – ryczałt czy zasady ogólne
 • samoopodatkowanie cudzoziemców w Polsce
Opodatkowanie cudzoziemców pracujących za granicą dla polskich pracodawców
 • zasady opodatkowania cudzoziemców pracujących za granicą na podstawie umów o pracę
 • zasady opodatkowania cudzoziemców pracujących za granicą na podstawie umów zlecenia – kiedy potrącać ryczałt w Polsce
Obowiązki polskich przedsiębiorców względem polskiego fiskusa
 • obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca w Polsce
 • obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca za granicą
 • właściwość organów podatkowych dla cudzoziemców
 • roczne informacje podsumowujące – kiedy IFT-R a kiedy PIT-11
 • obowiązki informacyjne przy korzystaniu z pracy nierezydentów zatrudnionych przez podmioty zagraniczne – informacja ORD-W1
Ubezpieczenia pracowników z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • unijny system ubezpieczeń społecznych – zasady ogólne
 • opłacanie składek za cudzoziemców migrujących w ramach Unii
 • opłacanie składek za cudzoziemców delegowanych do Polski przez zagranicznych pracodawców
 • opłacanie składek za cudzoziemców pracujących naprzemiennie w kilku państwach unijnych
 • umowa o samodzielne opłacanie składek przez delegowanego cudzoziemca w Polsce
Ubezpieczenia pracowników spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • podleganie ubezpieczeniom cudzoziemców zatrudnionych przez polskich pracodawców
 • podleganie ubezpieczeniom cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce przez zagranicznych pracodawców
 • delegowanie do Polski obywateli Ukrainy i Mołdawii – umowy międzynarodowe
 • podleganie ubezpieczeniom cudzoziemców zatrudniony za granicą

Podatkowe konsekwencje nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.


Część II


Nowa ustawa o delegowaniu pracowników na terytorium Polski

Planowane zmiany zasad legalizacji pracowników z Ukrainy (zezwolenia krótkoterminowe)

 • Koniec legalizacji na podstawie oświadczenia pracodawcy rejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • Likwidacja systemu oświadczeń w PUP

Zasady postępowania w przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji zatrudnienia cudzoziemca (kiedy musi wyjechać, kiedy nie może pracować).

 • Oświadczenia (zezwolenia krótkoterminowe) dla obywateli Ukrainy, a „procedura 108”.

W jaki sposób zaplanować legalizację pobytu i pracy w celu zmniejszenia ilości koniecznych formalności?

 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

Meldunek obcokrajowca po zmianach przepisów.
Zasady legalizacji pracy w Polsce

 • Jakie obowiązki ma polski pracodawca w zakresie zatrudnienia obywatela innego Państwa UE?
 • Jakie nowe zasady obowiązują w zakresie zatrudniania pracowników z wybranych państw ościennych nienależących do UE (Rosja, Ukraina, Białoruś itd.)
 • W jaki sposób uzyskać zezwolenie na pracę dla obywateli pozostałych państw?
 • W jaki sposób należy zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce i jakie są koszty z tym związane?
 • Test rynku pracy 2017 r. – w jakich przypadkach zatrudniający nie ma obowiązku pytać urzędu pracy o odpowiedniego kandydata

Legalizacja pobytu

 • Jakie są zasady uzyskiwania wiz jednolitych (Schengen), a jakie wiz krajowych?
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 • Ruch bezwizowy

Jakie są konsekwencje zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na pracę?

 • studenci
 • naukowcy
 • sytuacje szczególne
 • wykłady okazjonalne

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na stanowiskach kierowniczych?

Jakie obowiązki w zakresie legalizacji zatrudnienia swoich pracowników mają firmy zagraniczne świadczące usługi w Polsce?

Czy wymagane jest pozwolenia na pracę dla pracowników przyjeżdżających do Polski na szkolenie?

Opinie o szkoleniach

Przemysław Ciszek

Jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Jest wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania imienia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest wspólnikiem w C&C Chakowski & Ciszek.

Jarosław Sawicki

Prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeniach społecznych w zakresie zatrudnienia, Partner w Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, autor kilkudziesięciu artykułów prasowych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, jak również współautor książek z zakresu opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. ORAZ POLAKÓW I CUDZOZIECMÓW ZA GRANICĄ W 2017 R. ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I UBEZPIECZENIOWE

Termin szkolenia: 3 marzec 2017 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 790 zł
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - HR, KADRY, PŁACE: zobacz najbliższe szkolenia

UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
26 marzec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
Organizacja, planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2018 r. warsztaty
16 kwiecień 2018 - 17 kwiecień 2018 Warszawa
Zapraszamy na zaawansowane dwudniowe warsztaty dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy w 2018 r., oraz orzecznictwa. Podczas szkolenia rozwiążecie Państwo ponad 50 zadań!
PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY - warsztaty
16 kwiecień 2018 Warszawa
Wiele branż pracuje non stop ze względów technologicznych (huty) lub z uwagi na zaspokajanie potrzeb ludności (elektrownie, elektrociepłownie), czy też produkcyjnych. Praca taka nie jest jednak ruchem ciągłym w znaczeniu prawnym, choć spełnione są w większości przypadków przesłanki do jego zastosowania. Historycznie taka organizacja czasu pracy zwana jest 4-brygadówką, choć pojęcie to od 2004 r. nie występuje w Kodeksie pracy, a stosowane rozwiązania to po prostu podstawowy czas pracy połączony z pracą 3-zmianową.
Jak prawidłowo stosować przepisy k.p.
21 maj 2018 - 22 maj 2018 Warszawa
W roku 2018 r działy kadr czekają zmiany wynikając z prezydenckiej nowelizacji kodeksu pracy oraz nowe obowiązki antykorupcyjne narzucone ustawą o jawności życia publicznego, ale ważniejsze jest przygotowanie firm na rewolucję dotyczącą akt pracowniczych, która jest planowana na 2019 r. Poza elektronizacją akt osobowych planowany jest także ich nowy układ i włączenie do teczek pracowników dokumentów związanych z czasem pracy, co będzie ogromnym przedsięwzięciem logistycznym dla działów HR.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone