Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2016 ROKU

Aktualny stan prawny - warsztaty

IDEA SZKOLENIA

Celem szkolenia "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.


Szkolenie oparte jest na aktualnym stanie prawnym i ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych.


Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.


Szkolenie odbywa się w małych grupach, dzięki czemu uczestnicy mają możliwość skonsultowania swoich problemów i uzyskania odpowiedzi na wszystkie swoje wątpliwości


Co druga osoba z firmy 50% taniej


Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników działów kadr i płac oraz wszystkie osoby zainteresowane poruszanymi na szkoleniu zagadnieniami

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY TWORZENIA ZFŚS
PRACODAWCY ZOBOWIĄZANI I DOBROWOLNIE TWORZĄCY ZFŚS
USTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN
 • Na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS;
 • Na jakiej podstawie pracodawca ma możliwość ograniczyć zakres działalności socjalnej;
POJĘCIE KRYTERIÓW SOCJALNYCH
 • Problem ustalania sytuacji dochodowej do celów socjalnych;
 • Dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania sytuacji materialnej osób uprawnionych;
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH A ZFŚS
 • Dane osobowe a ZFŚS. Czy dopuszczalne jest żądanie od pracownika przedłożenia rocznego zeznania podatkowego (PIT) w celu wykazania wysokości dochodu, na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 • Członkowie komisji socjalnej a upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
USTALANIE SYTUACJI DOCHODOWEJ DO CELÓW SOCJALNYCH
 • Na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny;
 • Czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
 • Czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?
SPOSOBY POZYSKIWANIA PRZEZ PRACODAWCĘ I POTWIERDZENIA SYTUACJI MATERIALNEJ OSÓB UPRAWNIONYCH
CZEGO NIE MOŻNA FINANSOWAĆ Z ZFŚS?
OSOBY UPRAWNIONE DO POMOCY Z ZFŚS
 • Jakie osoby są uprawnione z mocy ustawy do pomocy z funduszu;
 • Objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu;
 • Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych;
 • Pracownik na wypowiedzeniu a świadczenia z funduszu socjalnego;
 • Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów;
STATUS KOMISJI SOCJALNEJ I JEJ UPRAWNIENIA
 • Zasady tworzenia komisji socjalnych;
 • Skład komisji;
 • Komisja socjalna jako organ opiniodawczy;
 • Komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia;
WARUNKI I ZASADY PROWADZENIA PRZEZ PRACODAWCÓW WSPÓLNEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ – CO MOŻNA FINANSOWAĆ ZE ŚRODKÓW ZFŚS?
 • Zapomogi – rzeczowe i pieniężne
 • Obiekty działalności socjalnej
 • Dofinansowania do wypoczynku, działalności rekreacyjnej, kulturalnej i oświatowej
 • Paczki
 • Bony towarowe
 • Świadczenie pieniężne
 • Pożyczki mieszkaniowe - rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z kodeksu pracy.
PROBLEM FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW SOCJALNYCH TZW. ZAKŁADOWYCH IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH I INTEGRACYJNYCH - NOWE ORZECZNICTWO
ORGANY UPRAWNIONE DO NADZORU I KONTROLI STOSOWANIA PRZEZ PRACODAWCÓW PRZEPISÓW O ZFŚS – CO PODLEGA KONTROLI?
REGULAMIN ZFŚS
 • Treść regulaminu;
 • Zasady tworzenia;
 • Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS;
 • Przykłady błędnych zapisów w regulaminie ZFŚS;
OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS
OBOWIĄZEK WYODRĘBNIENIA RACHUNKU BANKOWEGO NA ŚRODKI Z ZFŚS
OMÓWIENIE WZORÓW DOKUMENTÓW
 • Regulamin ZFŚS;
 • Regulamin wyboru przedstawiciela załogi na potrzeby ZFŚS;
 • Tabele dopłat do usług socjalnych;
 • Informacja o wyborze przedstawiciela załogi;
 • Informacja o nietworzeniu ZFŚS;
 • Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego do korzystania z funduszu;
 • Wniosek o przyznanie zapomogi;
 • Wniosek o wypłatę świadczenia urlopowego;
 • Wniosek o refundację „wczasów pod gruszą”;
 • Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka;
 • Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej;
 • Karta ewidencji korzystania z ZFŚS;
 • Plan rzeczowo-finansowy z ZFŚS;
KONSULTACJE

 Pobierz ofertę szkolenia: 

 

Opinie o szkoleniach

Paweł Ziółkowski

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych zamieszczanych między innymi w portalach wydawnictwa Wolters Kluwer oraz na łamach Gazety Prawnej i Rachunkowości. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej - głównie z podatków i prawa pracy. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2016 ROKU Aktualny stan prawny - warsztaty

Termin szkolenia: 4 listopad 2016 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 790 zł
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - LOGISTYKA, TRANSPORT, SPEDYCJA: zobacz najbliższe szkolenia

11 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT.
Szkolenie dla spedytorów i logistyków
14 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.
15 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest dostarczyć oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu morskiego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy. Wyjaśnimy wiele specyficznych pojęć występujących wyłącznie w transporcie morskim (min. rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy obieg dokumentów a przede wszystkim rolę konosamentu (Bill of lading).
PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL
28 maj 2018 Warszawa
Wiedza przyswojona na naszym szkoleniu pozwoli zaoszczędzić czas. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą w stanie dowolnie modyfikować tabelę przestawną, budując w ten sposób nowy raport lub zestawienie. W szkoleniu duży nacisk zostanie położony na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.
AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH W 2016 ROKU
5 czerwiec 2018 Warszawa
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
11 czerwiec 2018 - 12 czerwiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest przedstawienie średnio zaawansowanych funkcji Microsoft Excel 2016 oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.
Reklamacja szkód w międzynarodowych prawie przewozowym
25 czerwiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest dostarczyć wiedzę oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu drogowego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy przewozu, pokazać jak to robić prawidłowo i bezpiecznie, a w przypadku szkody jak należy się zachować aby proces reklamacyjny przebiegł prawidłowo i sprawnie a przede wszystkim skutecznie. Nauczymy też jak odpierać nieuzasadnione roszczenia.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone