WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

IDEA SZKOLENIA

Zatory płatnicze i problem z nielojalnymi kontrahentami stanowi jeden z kluczowych problemów dotykających każdego przedsiębiorcę. Zapewnienie płynności przepływu gotówki w przedsiębiorstwie jest istotnym czynnikiem wpływającym na jego prawidłowe funkcjonowanie. Stąd też temat właściwej windykacji należności powinien być elementem branym pod uwagę przy tworzeniu strategii finansowej przedsiębiorstwa. Umiejętność właściwego postępowania z dłużnikami i skuteczne odzyskiwania należności stanowić może jeden z czynników sukcesu biznesowego każdej firmy.

Na warsztaty zapraszamy Działy finansowe i wewnętrzne działy windykacyjne przedsiębiorstw.

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. WPOROWADZENIE DO TEMATYKI WINDYKACJI – czyli dlaczego dłużnik płaci innym a nie mnie
1. Jak i dlaczego dłużnik tworzy hierarchie płatność w swoim przedsiębiorstwie?
2. Czy warto nie płacić długów? – moralność płatnicza społeczeństwa i przedsiębiorstw.

II. „MĄDRY POLAK PRZED SZKODĄ” - czyli minimalizacja ryzyka późniejszych problemów z płatnościami
1.Jak sprawdzić rzetelność płatniczą przyszłego klienta?
2.Jak zabezpieczyć umowy?
3.Jak uniknąć problemów w późniejszej relacji z klientem w kwestiach ewentualnego zadłużenia? (ustalenie kontaktów w firmie dłużnika)

III. DZIAŁANIA JAKIE POWINIEN PODJĄĆ PRZEDSIĘBIORCA W RAMACH WSPÓŁPRACY BY SAMEMU NIE DAĆ KLIENTOWI POWODU DO OPÓŹNIENIA PŁATNOŚCI
1.Jakiej staranności należy dołożyć we współpracy z klientem?
-polityka kredytowa

IV. RZETELNY KLIENT STAJE SIĘ DŁUŻNIKIEM
1. Po czym poznać że możemy się spodziewać przyszłych kłopotów z płatnościami?

V. ORGANIZACJA PROCESU WINDYKACJI
1.Jak prawidłowo prowadzić działania windykacyjne?
2.Co trzeba wiedzieć i jak postępować by zmaksymalizować skuteczność windykacji?

VI. WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA JAKO SPOSÓB POLUBOWNEGO DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI –
PSYCHOLOGICZNY I PROCEDURALNY ASPEKT WINDYKACJI
1.Z jakimi typami dłużników mamy do czynienie , jak ich rozpoznać i z nimi postępować?

 • kategorie dłużników,
 • sposoby zachowań dłużników w rozmowach z wierzycielami.

2.Jak przygotować prawidłowe formalnie przesądowe wezwanie do zapłaty?
3.Jak powinien postępować przedsiębiorca by doprowadzić do skutecznej windykacji należności?

 • sposoby kontaktu z dłużnikiem
 • pułapki psychologiczne w kontaktach z dłużnikiem
 • przygotowanie do pierwszej rozmowy z dłużnikiem
 • etapy rozmowy z dłużnikiem
 • błędy popełniane w czasu rozmowy z dłużnikiem
 • zasady prowadzenie rozmów windykacyjnych
 • zasada skutecznej komunikacji
 • sposoby właściwego zadawania pytań dłużnikowi w trakcie rozmowy windykacyjnej

4.Strategie przełamywania impasów czyli jak rozmawiać z dłużnikiem gdy przedstawia liczne wymówki i usprawiedliwienia w kwestii niepłacenia należności?

 • Udawanie biednego
 • Zwodzenie kontrahenta, gra na czas
 • Udawanie uciskanego przez instytucje państwowe
 • Zasłanianie się brakiem płatności od kontrahentów
 • Zasłanianie się roztargnieniem i niepamięcią
 • Zasłanianie się nieobecnością w pracy, urlopem, wyjazdem służbowym
 • Zasłanianie się reklamacjami i brakiem spełnienia wymogów
 • Bagatelizowanie sprawy, zasłanianie się wypadkami losowymi, chorobami, nieszczęściami
 • Udawanie „głupiego” i przeczenie faktom
 • Robienie „z kogoś idioty i wody z mózgu”
 • Niedostępność i brak kontaktu
 • Kontrataki dłużników

5.Jak negocjować z dłużnikiem by zmaksymalizować skuteczność prowadzonej windykacji?

 • taktyki negocjacyjne
 • strategie negocjacyjne
 • stosowanie sankcji

VII. JAKIE UPRAWNIENIA I OGRANICZENIA POSIADA WIERZYCIEL WZGLĘDEM DŁUŻNKA CZYLI PRAWNE ASPEKTY WINDYKACJI
1.Jak uniknąć prowadzenia windykacji niezgodnie z prawem i na jakie konsekwencje prawno-karne można narazić się poprzez niewłaściwe prowadzenie windykacji?
2.Kiedy niespłacanie długów jest przestępstwem karnym?
3.Jak ustalić katalog działań windykacyjnych które nie naruszają prawa?

VIII.PRZELEW WIERZYTELNOŚCI JAKO SPOSÓB NA ODZYSKIWANIA ZADŁUŻENIA
1.Jak dokonać skutecznego prawnie przelewu wierzytelności?

IX.PREWENCYJNE ZAPOBEGANIE TRUDNOŚCIOM Z UDOKMENTOWANIEM ZADŁUŻENIA WYKRYTYM W TOKU WINDYKACJI
1.Jak zidentyfikować zagrożenia formalne procesu windykacji i jak im przeciwdziałać?

X.KIEDY POLUBOWNIE SIĘ JUŻ NIE DA CZYLI JAK PROWADZIĆ WINDYKACJE NA ETAPIE SĄDOWYM
1.W jakim zakresie i jakim majątkiem dłużnik opowiada za swoje zobowiązania względem naszej firmy?-zakres odpowiedzialności i jej ograniczenia związane z formą prawną prowadzenia działalności.
2.Jak przygotować prawidłowe formalnie przesądowe wezwanie do zapłaty?
3.Jak prawidłowo przygotować pozew sądowy

 • ustalenie właściwego sądu
 • właściwe oznaczenie stron w pozwie
 • właściwe oznaczenie wartości przedmiotu spor
 • właściwe umocowanie pełnomocnika procesowe
 • obliczanie opłaty sądowej i wniosek o zwolnienie z kosztów
 • uzasadnienie pozwu i materiał dowodowy na poparcie roszczenia
 • rodzaj postępowania sądowego i wymogi formalne z nim związane
 • pisma procesowe, sposoby ich formułowania i wypełniania, korespondencja z sądem w toku procesu
 • zarzuty procesowe i ich rodzaje
 • uzyskanie wyroku i postępowanie klauzulowe

4.Jak prowadzić egzekucję komorniczą?

 • koszty egzekucji
 • wybór właściwego komornik
 • wniosek egzekucyjny i wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika
 • jak współpracować z komornikiem by zwiększyć skuteczność prowadzonej egzekucji
 • wniosek o wyjawienie majątku w przypadku nieskuteczności egzekucji


XI. JAK ODZYSKAĆ CHOĆ CZĘŚĆ PIENIĘDZY GDY NAWET SĄD I KOMORNIK NIE POMOGĄ,CZYLI PODATKOWE ASPEKTY WINDYKACJI
1.Kiedy nieściągnięte należności mogą zaliczone jako wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu?

 • kiedy nieściągnięta należność zaliczana jest w koszty uzyskania przychodu
 • udokumentowanie nieściągalności
 • protokół z art. 16 ust. 2 CIT

Opinie o szkoleniach

Piotr Sabat

Ekonomista, doktorant w  Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca akademicki, specjalista  w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym w szczególności przedsiębiorstw  z branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka). W dotychczasowej karierze zawodowej zajmował się m.in prawnymi aspektami krajowej i międzynarodowej windykacji należności, negocjacjami biznesowymi (również o charakterze międzynarodowym), prowadzeniem postępowań odszkodowawczych, likwidacją szkód towarowych, transgranicznym dochodzeniem roszczeń na drodze polubownej i sądowej, tworzeniem i opiniowaniem krajowych i międzynarodowych umów handlowych, obsługą procesową i reprezentacją przed sądami gospodarczymi, współpracą z zagranicznymi kancelariami prawnymi i firmami windykacyjnymi, doradztwem prawnym, obsługą rejestrową przedsiębiorstwa oraz wieloma innymi  aspektami związanymi z pełną obsługą prawną przedsiębiorstw z branży TSL.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Project Manager

tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Termin szkolenia: 17 grudzień 2015 r. do 18 grudzień 2015 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby:
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - LOGISTYKA, TRANSPORT, SPEDYCJA: zobacz najbliższe szkolenia

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL
28 maj 2018 Warszawa
Wiedza przyswojona na naszym szkoleniu pozwoli zaoszczędzić czas. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą w stanie dowolnie modyfikować tabelę przestawną, budując w ten sposób nowy raport lub zestawienie. W szkoleniu duży nacisk zostanie położony na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.
AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH W 2016 ROKU
5 czerwiec 2018 Warszawa
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
11 czerwiec 2018 - 12 czerwiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest przedstawienie średnio zaawansowanych funkcji Microsoft Excel 2016 oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.
Reklamacja szkód w międzynarodowych prawie przewozowym
25 czerwiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest dostarczyć wiedzę oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu drogowego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy przewozu, pokazać jak to robić prawidłowo i bezpiecznie, a w przypadku szkody jak należy się zachować aby proces reklamacyjny przebiegł prawidłowo i sprawnie a przede wszystkim skutecznie. Nauczymy też jak odpierać nieuzasadnione roszczenia.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
28 czerwiec 2018 Warszawa
ADR  kojarzy się głównie z przewozem towarów niebezpiecznych. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że przepisom podlegają także pakujący, rozładowujący bądź dokonujący załadunku pojazdów z takimi towarami. Jakie zagrożenia stwarzają towary niebezpieczne, czy można i jak ograniczyć koszty ich transportu, jakie są obowiązki przedsiębiorców i pracowników – na te pytania znajdą odpowiedź uczestnicy szkolenia.
Szkolenie dla spedytorów i logistyków
16 lipiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.
Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu
19 lipiec 2018 - 20 lipiec 2018 Warszawa
W jakim celu firmy utrzymują magazyny? Jakie są podstawowe rodzaje i zadania systemów magazynowych w organizacjach biznesowych? Jakie są koszty i jak obliczyć efektywność Na te i wiele innych pytań odpowie ekspert, dr Bogdan Kroker.
26 lipiec 2018 - 27 lipiec 2018 Warszawa
Szkolenie będzie bazowało na symulacjach rzeczywistych negocjacji. Uczestnicy będą poznawali konkretne narzędzia negocjacyjne, będą wykorzystywać je na realnych przypadkach zawodowych. Już w trakcie zajęć będą w stanie poznać sprawczość poznanych metod, technik w całym procesie negocjacyjnym. Sposób pracy (metodologia) pozwoli również na wzbudzeni.
13 sierpień 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest dostarczyć oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu morskiego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy. Wyjaśnimy wiele specyficznych pojęć występujących wyłącznie w transporcie morskim (min. rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy obieg dokumentów a przede wszystkim rolę konosamentu (Bill of lading).
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone