UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

IDEA SZKOLENIA

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Warsztatach organizowanych przez firmę Gamma we współpracy z Kancelarią Radcowską OKOLSKI:  „UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE – Aspekty praktyczne, roszczenia i spory budowlane w sądzie i arbitrażu”.

Coraz częstszym problemem firm zaangażowanych w proces budowlany jest niewłaściwa konstrukcja umów o roboty budowlane oraz błędna interpretacja zapisów. Przykładów nieprawidłowości jest wiele, dlatego też zanim zdecydują się Państwo, komu powierzyć inwestycje, warto wiedzieć jak należycie skonstruować umowę która będzie bezpieczna dla Państwa interesów.

Zaproszeni Eksperci z Kancelarii Radcowskiej OKOLSKI przedstawią najbardziej istotne kwestie związane z przygotowaniem oraz realizacją umów o roboty budowlane oraz analizą i weryfikacją roszczeń.

W programie m.in.:

 • analiza ryzyk związanych z procesem inwestycyjnym i sposoby ich unikania
 • analiza i weryfikacja głównych postanowień kontraktowych w umowach o roboty budowlane
 • sposoby dochodzenia roszczeń na drodze sądowej i arbitrażowej
 • analiza roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji
 • analiza roszczeń odszkodowawczych z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań
 • praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń/zabezpieczania się przed roszczeniami
 • praktyczne uwagi dotyczące sądowego dochodzenia roszczeń

 

Grupa docelowa:
Warsztat kierujemy do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy, podwykonawcy jak i inwestora, firm deweloperskich, budowlanych, projektowych m.in. pracownicy działów: prawnych, nieruchomości, inwestycji, umów, kontraktów  i planowania, osoby odpowiedzialne za szacowanie ryzyk oraz za roszczenia.

Prezent do szkolenia:
Dla każdego uczestnika w prezencie do materiałów szkoleniowych dołączona zostanie Książka „UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE”  Wydanie 2013, autorstwa Pana Dariusza Okolskiego,
wzbogacona wzorami umów i gwarancji budowlanych oraz wyciągiem odpowiednich przepisów z Kodeksu cywilnego.

W niniejszej publikacji m.in.:

 • rodzaje umów o roboty budowlane,
 • warunki ogólne umów o roboty budowlane,
 • treść umowy o roboty budowlane z punktu widzenia praktycznego,
 • relacje między uczestnikami procesu budowlanego,
 • zagrożenia związane z przebiegiem robót budowlanych i sposoby ich unikania.

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

1 Dzień

Dariusz Okolski, Adwokat i Radca Prawny, OKOLSKI Kancelaria Radcowska

9.30
Poranna kawa, powitanie uczestników, rozpoczęcie warsztatów

10.00 - 10.45
ZAGROŻENIA I RYZYKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM/BUDOWLANYM

 • ryzyka prawne
 • ryzyka finansowe
 • ryzyka techniczne
 • inne


10.45 - 11.00
Przerwa na kawę

11.00 - 11.30
STRONY UMOWY PROCESU INWESTYCYJNEGO

 • inwestor
 • projektant
 • wykonawca
 • nadzór inwestorski


11.30 - 12.30
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 • rodzaje umów o roboty budowlane
 • obowiązki inwestora
 • obowiązki wykonawcy


12.30 - 13.30
Przerwa na Lunch

13.30 - 14.15
ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ, GWARANCJE I UBEZPIECZENIA

 • zabezpieczenia na rzecz inwestora
 • zabezpieczenia na rzecz wykonawcy
 • rękojmia i gwarancja jakości


14.15 - 15.00
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON PROCESU

 • odpowiedzialność kontraktowa
 • odpowiedzialność deliktowa
 • odpowiedzialność solidarna


15.00 - 15.15
Przerwa kawowa

15.15 - 16.00
ROZSZCZENIA BUDOWLANE W SĄDZIE I ARBITRAŻU, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 • kazusy sądowe i arbitrażowe

16.00
Zakończenie pierwszego dnia


2 Dzień

Jakub Sewerynik, Radca Prawny, OKOLSKI Kancelaria Radcowska

9.30
Poranna kawa, powitanie uczestników, rozpoczęcie warsztatów

10.00 - 10.45
RĘKOJMIA A GWARANCJA – ZAGADNIENIA WSTĘPNE

 • Przedsiębiorca a konsument
 • Kodeks cywilny a Ustawa o sprzedaży konsumenckiej
 • Wady fizyczne a wady prawne


10.45 - 11.50
Przerwa na kawę

11.00 - 12.00
UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI

 • Zakres uprawnień
 • Modyfikacja odpowiedzialności
 • Wyłączenie odpowiedzialności
 • Terminy na zgłaszanie wad i dochodzenie roszczeń
 • Początek rękojmi
 • Wygaśnięcie rękojmi
 • Przerwanie biegu terminu
 • Przejście uprawnień z rękojmi na nabywców nieruchomości


12.00 - 12.30
UPRAWNIENIA Z TYTUŁU GWARANCJI

 • Zakres uprawnień
 • Terminy
 • Wygaśnięcie gwarancji


12.30 - 13.30
Przerwa na Lunch

13.30 - 14.15
ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

 • Roszczenie odszkodowawcze przy rękojmi
 • Roszczenie odszkodowawcze z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania
 • Wygaśnięcie roszczeń odszkodowawczych
 • Kara umowna


14.15 - 15.00
RĘKOJMIA A OBOWIĄZKI STRON UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

 • Obowiązek zgłoszenia wady
 • Obowiązek usunięcia wady
 • Wykonanie zastępcze na koszt Wykonawcy
 • Dokumentacja jako podstawa dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami

 

15.00 - 15.15
Przerwa na kawę

15.15 - 16.00
SĄDOWE DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI

 • termin na wniesienie pozwu
 • ciężar dowodu
 • dowód z biegłego (wizja lokalna, opinia pisemna, przesłuchanie biegłego na rozprawie)
 • koszty
 • aspekt czasowy (sąd powszechny/arbitraż)
 • niewypłacalność gwaranta

DODATKOWO:
Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa albo kaucja pieniężna jako skuteczny sposób zabezpieczenia roszczeń Inwestora.


16.40
Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów.

Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztacie

Opinie o szkoleniach

Dariusz Okolski

Wieloletni współpracownik międzynarodowych kancelarii prawniczych w Polsce oraz za granicą - Altheimer&Gray, Clifford Chance, Haarmann Hemmelrath, dyrektor departamentu prawnego w Skanska Polska Sp. z o.o. oraz w firmie deweloperskiej Blue City Sp. z o.o. 

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii w Warszawie. 
Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa obrotu nieruchomościami, umów o roboty budowlane i umów o wspólnym przedsięwzięciu typu joint venture pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Wykładowca na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej, Studia Podyplomowe – Zarządzanie w budownictwie.

Autor książki „Umowa o roboty budowlane” wydanej przez C.H. Beck (siedem wydań) w 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011 i 2013 r. oraz redaktor i współautor Komentarza „Prawo budowlane i nieruchomości” wydanego przez CH Beck w 2013 r., a także wielu artykułów dotyczących bieżących kwestii prawa nieruchomości.

Jakub Sewerynik

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa spółek handlowych oraz ochrony danych osobowych. Zajmuje się także prowadzeniem sporów sądowych i arbitrażowych, w szczególności dotyczących wad nieruchomości i rozliczeń z wykonawcami. Szczególnie interesuje go problematyka niedozwolonych klauzul umownych. Wraz z Dariuszem Okolskim prowadzi OKOLSKI Kancelaria Radcowska. Jest członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie IX kadencji. Publikuje artykuły w dzienniku „Rzeczpospolita”, kwartalniku „Prawo asekuracyjne” oraz na własnym blogu prawniczym. Jest również ekspertem Instytutu na rzecz kultury prawnej „Ordo Iuris”. Zna biegle język angielski, a język niemiecki w stopniu komunikatywnym.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Project Manager

tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Termin szkolenia: 17 grudzień 2015 r. do 18 grudzień 2015 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia

 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy faksem lub e-mailem.
 • Nie wymagamy przedpłaty. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia.
 • Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. j. zwraca pełną sumę opłaty za szkolenie, jeżeli pisemna informacja uczestnika o rezygnacji z udziału przesłana zostanie najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
 • W wypadku rezygnacji po tym terminie Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. j. nabywa prawa do obciążenia płatnika 50% kosztów szkolenia.
 • Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. j. do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - PRAWO: zobacz najbliższe szkolenia

PRAWIDŁOWY OPERAT SZACUNKOWY
28 luty 2018 - 1 marzec 2018 Warszawa
Celem naszego szkolenia jest zebranie informacji nt. zasad prawnych, poprawności sporządzania operatu szacunkowego oraz możliwych do zastosowania podejść, metod i technik wyceny wraz z ich wyjaśnieniem.
13 marzec 2018 Warszawa
Mobbingowi poświęcony jest w kodeksie pracy tylko 1 przepis a dyskryminacji kilka, ale wiedza w tym zakresie wywodzi się głównie z orzecznictwa sądowego, które pokazuje, jakie elementy musi zawierać dane zachowanie, aby mówić o mobbingu czy dyskryminacji. Dlatego też, aby organizacja mogła sprawnie funkcjonować musi znać aktualne orzecznictwo, dzięki czemu zniweluje ryzyka niepożądanych zachowań i uniknie niepotrzebnych kontroli PIP lub procesów sądowych.
Jak prawidłowo stosować przepisy k.p.
19 marzec 2018 - 20 marzec 2018 Warszawa
W roku 2017 zachodzą ciągłe zmiany w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gdyż przepisy tej dziedziny zmieniały się już w styczniu, kwietniu, maju i czerwcu, a przed nami jeszcze kolejne zmiany zaplanowane na październik i grudzień, a potem na styczeń 2018 r. Zmiany dotyczą różnych obszarów i zagadnień, począwszy od świadectw pracy, przez nowe wykazy prac uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet, a kończąc na zmianach dotyczących płac, wprowadzających nowe konta składkowe dla płatników ZUS.
OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIE RODO
20 marzec 2018 Warszawa
Wprowadzenie do porządku prawnego powyższych regulacji spowoduje konieczność przeprowadzenia stosownych działań przez każdego administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego – procesora, w zakresie uaktualnienia dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych, wykonania audytów bezpieczeństwa oraz operacji przetwarzania danych, jak również stworzenia zupełnie nowych instrumentów i narzędzi, które zagwarantują spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z nowo obowiązujących aktów prawnych.
Istotne zmiany i kluczowe orzecznictwo
21 marzec 2018 Warszawa
Analiza i omówienie zmian wprowadzonych 1 września 2017r. w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ich interpretacja na kanwie najnowszego orzecznictwa,
Zagadnienia prawne
22 marzec 2018 - 23 marzec 2018 Warszawa
Zagadnienia cywilno i administracyjnoprawne Szkolenie poprowadzi dwóch uznanych ekspertów: r.pr. Piotr Zamroch i r.pr. Iwo Fisz
23 marzec 2018 Warszawa
Podczas warsztatów zaprezentujemy m.in. całokształt przepisów związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości, prawa i obowiązki wynajmującego, wydzierżawiającego, najemcy i dzierżawcy
UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
26 marzec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
9 kwiecień 2018 - 10 kwiecień 2018 Warszawa
Prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami, ustawa o gospodarce nieruchomościami. Podczas warsztatów zaprezentujemy uczestnikom szczegółowo całokształt przepisów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, ich obrotem i regulacje wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Praktyczne i wszechstronne uregulowanie wszelkich zaszłości inwestycyjnych - Stan prawny 2018 rok
16 kwiecień 2018 - 17 kwiecień 2018 Warszawa
Szkolenie poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy.
20 kwiecień 2018 Warszawa
Coraz częstszym problemem firm zaangażowanych w proces budowlany jest niewłaściwa konstrukcja umów o roboty budowlane oraz błędna interpretacja zapisów. Przykładów nieprawidłowości jest wiele, dlatego też zanim zdecydują się Państwo, komu powierzyć inwestycje, warto wiedzieć jak należycie skonstruować umowę która będzie bezpieczna dla Państwa interesów.
Najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych
23 kwiecień 2018 Warszawa
Aktualne wiadomości z orzecznictwa bez wracania do podstaw!
Wykonawca w branży deweloperskiej
25 kwiecień 2018 Warszawa
Konkretnie. Komunikatywnie. O umowach deweloperskich
Praca z dokumentem
7 maj 2018 Warszawa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w codziennej zawodowej pracy stykają się z odpisami ksiąg wieczystych i chciałyby nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się odpisami, ugruntować wiedzę z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg wieczystych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatowej i opierać się będzie na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych i omawianiu problemów praktycznych.
7 maj 2018 Warszawa
Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.
Stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo teoria i praktyka
11 maj 2018 Warszawa
Poznaj m.in. projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach, wymagania formalne i kwalifikację prawną projektów.
Inwestycje w pasie drogi publicznej. Prawo i praktyka
25 maj 2018 Warszawa
CZĘŚĆ I – Zagadnienia wstępne. Realizacja inwestycji w pasie drogowym.   (umowa z art. 16 ustawy o drogach publicznych, decyzje lokalizacyjne, MPZP, zajęcie pasa drogowego, projekty czasowej organizacji ruchu)              CZĘŚĆ II - Sposób i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie specustawy drogowej (decyzje ZRID, odwołania, skutki, zasady uzyskiwania, procedury).
11 czerwiec 2018 Warszawa
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych).
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone