Szkolenie poprowadzi Piotr Sabat

PROCES REKLAMACYJNY I DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ ZA USZKODZENIE LUB UTRATĘ ŁADUNKU BĄDŹ OPÓŹNIENIE W DOSTAWIE (LIKWIDACJA SZKÓD) W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE PRZEWOZOWYM

IDEA SZKOLENIA

Transport towarów na gruncie międzynarodowej wymiany handlowej niesie za sobą duże ryzyko związane z ich uszkodzeniem lub utratą  bądź też opóźnieniem w ich dostawie.  Problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia wobec odmienności reżimów prawnych właściwych zarówno dla poszczególnych gałęzi transportu jak również dla porządków prawnych państw eksportujących i importujących towary. Zarówno dla eksporterów jak i importerów oraz firm organizujących przewóz towarów w przestrzeni międzynarodowej kluczowym problemem pozostaje skuteczne dochodzenie należnych odszkodowań, w przypadku gdy w toku przewozu dojdzie do uszkodzenia lub utraty ładunku bądź opóźnienia w jego dostawie do kontrahenta. Dlatego też umiejętność przeprowadzenia procesu reklamacyjnego i likwidacji szkody na podstawie mających zastosowanie przepisów prawa międzynarodowego stanowi skuteczne narzędzie, którego celem jest ograniczenie strat ponoszonych przed przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i transportowe.

W toku szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z regulacjami prawnymi prawa międzynarodowego, których zastosowanie ułatwi skuteczne przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego i likwidacyjnego, co w konsekwencji pomoże doprowadzić do uzyskania należnego odszkodowania. Prowadzący szkolenie trener będący praktykiem  z 8 letnim stażem w branży TSL skupiać się będzie głównie nad tematyką  zastosowania właściwych reguł prawnych w oparciu o   często spotykane na tym gruncie praktyczne problemy oraz studia przypadków.

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

 I. Zagadnienia wstępne: 

a)regulacje prawne dotyczące międzynarodowego prawa przewozowego – jak ustalić akt prawa międzynarodowego mający zastosowanie w danej sprawie?
b)transport międzynarodowy towarów – różnice wynikające z zawartej umowy spedycji lub przewozu na gruncie prawa polskiego. 

 

II.  Zagadnienia szczegółowe: 

1. Proces reklamacyjny i likwidacja szkód w międzynarodowym transporcie drogowym. 

a)Konwencja CMR jako akt prawny regulujący kwestie dochodzenia roszczeń w międzynarodowym transporcie drogowych. 
b)list przewozowy i jego wymogi w kontekście prowadzenia postępowania reklamacyjnego i skutecznego dochodzenia odszkodowania. 
c)zakres odpowiedzialności odszkodowawczej międzynarodowego przewoźnika drogowego. 
d)proces reklamacyjny – podmioty uprawnione, terminy i wymogi formalne na gruncie Konwencji CMR. 
e)problematyka zabezpieczenia roszczenia odszkodowawczego przed przedawnieniem.

 

2.Proces reklamacyjny  i likwidacja szkód w międzynarodowym transporcie kolejowym . 

a)Konwencja COTIF/CIM jako akt prawny regulujący kwestie dochodzenia roszczeń w międzynarodowym transporcie kolejowym. 
b)dokumentacja przewozowa i jej wymogi w kontekście prowadzenia postępowania reklamacyjnego i skutecznego dochodzenia odszkodowania. 
c)zakres odpowiedzialności odszkodowawczej międzynarodowego przewoźnika kolejowego. 
d)proces reklamacyjny – podmioty uprawnione, terminy i wymogi formalne na gruncie Konwencji COTIF/CIM. 
e)problematyka zabezpieczenia roszczenia odszkodowawczego przed przedawnieniem.

  

3.Proces reklamacyjny i likwidacja szkód  w międzynarodowym transporcie lotniczym. 

a)Konwencja Warszawska oraz Montrealska  jako akty prawne regulujące kwestie dochodzenia roszczenień w międzynarodowym transporcie lotniczym. 
b)dokumentacja przewozowa i jej wymogi w kontekście prowadzenia postępowania reklamacyjnego i skutecznego dochodzenia odszkodowania. 
c)zakres odpowiedzialności odszkodowawczej międzynarodowego przewoźnika lotniczego. 
d)proces reklamacyjny – podmioty uprawnione, terminy i wymogi formalne na gruncie Konwencji Warszawskiej i Montrealskiej. 
e)problematyka zabezpieczenia roszczenia odszkodowawczego przed przedawnieniem.

  

4.Proces reklamacyjny i likwidacja szkód  w międzynarodowym transporcie morskim. 

a)Reguły Haskie, Hasko-Visbijskie, Hambrskie oraz Rotterdamskie  jako akty prawne regulujące kwestie dochodzenia roszczeń w międzynarodowym transporcie morskim. 
b)dokumentacja przewozowa i jej wymogi w kontekście prowadzenia postępowania reklamacyjnego i skutecznego dochodzenia odszkodowania. 
c)zakres odpowiedzialności odszkodowawczej międzynarodowego przewoźnika morskiego. 
d)proces reklamacyjny – podmioty uprawnione, terminy i wymogi formalne na gruncie Reguł Haskich, Hasko-Visbijskich, Hamburskich oraz Rotterdamskich. 
e)problematyka zabezpieczenia roszczenia odszkodowawczego przed przedawnieniem.
 

III. Zagadnienia końcowe. 

a) Najczęstsze problemy praktyczne i sugestie co do ich eliminowania. 
b) Ubezpieczenia w transporcie – profity, pułapki , aparat pojęciowy. 
c) Podsumowanie szkolenia – pytania od słuchaczy/dyskusja.

Opinie o szkoleniach

Piotr Sabat

Ekonomista, doktorant w  Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca akademicki, specjalista  w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym w szczególności przedsiębiorstw  z branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka). W dotychczasowej karierze zawodowej zajmował się m.in prawnymi aspektami krajowej i międzynarodowej windykacji należności, negocjacjami biznesowymi (również o charakterze międzynarodowym), prowadzeniem postępowań odszkodowawczych, likwidacją szkód towarowych, transgranicznym dochodzeniem roszczeń na drodze polubownej i sądowej, tworzeniem i opiniowaniem krajowych i międzynarodowych umów handlowych, obsługą procesową i reprezentacją przed sądami gospodarczymi, współpracą z zagranicznymi kancelariami prawnymi i firmami windykacyjnymi, doradztwem prawnym, obsługą rejestrową przedsiębiorstwa oraz wieloma innymi  aspektami związanymi z pełną obsługą prawną przedsiębiorstw z branży TSL.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Project Manager

tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

PROCES REKLAMACYJNY I DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ ZA USZKODZENIE LUB UTRATĘ ŁADUNKU BĄDŹ OPÓŹNIENIE W DOSTAWIE (LIKWIDACJA SZKÓD) W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE PRZEWOZOWYM

Termin szkolenia: 23 luty 2016 r. do 24 luty 2016 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby:
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - LOGISTYKA, TRANSPORT, SPEDYCJA: zobacz najbliższe szkolenia

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH W 2016 ROKU
5 czerwiec 2018 Warszawa
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
11 czerwiec 2018 - 12 czerwiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest przedstawienie średnio zaawansowanych funkcji Microsoft Excel 2016 oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.
Reklamacja szkód w międzynarodowych prawie przewozowym
25 czerwiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest dostarczyć wiedzę oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu drogowego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy przewozu, pokazać jak to robić prawidłowo i bezpiecznie, a w przypadku szkody jak należy się zachować aby proces reklamacyjny przebiegł prawidłowo i sprawnie a przede wszystkim skutecznie. Nauczymy też jak odpierać nieuzasadnione roszczenia.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
28 czerwiec 2018 Warszawa
ADR  kojarzy się głównie z przewozem towarów niebezpiecznych. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że przepisom podlegają także pakujący, rozładowujący bądź dokonujący załadunku pojazdów z takimi towarami. Jakie zagrożenia stwarzają towary niebezpieczne, czy można i jak ograniczyć koszty ich transportu, jakie są obowiązki przedsiębiorców i pracowników – na te pytania znajdą odpowiedź uczestnicy szkolenia.
Szkolenie dla spedytorów i logistyków
16 lipiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.
Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu
19 lipiec 2018 - 20 lipiec 2018 Warszawa
W jakim celu firmy utrzymują magazyny? Jakie są podstawowe rodzaje i zadania systemów magazynowych w organizacjach biznesowych? Jakie są koszty i jak obliczyć efektywność Na te i wiele innych pytań odpowie ekspert, dr Bogdan Kroker.
26 lipiec 2018 - 27 lipiec 2018 Warszawa
Szkolenie będzie bazowało na symulacjach rzeczywistych negocjacji. Uczestnicy będą poznawali konkretne narzędzia negocjacyjne, będą wykorzystywać je na realnych przypadkach zawodowych. Już w trakcie zajęć będą w stanie poznać sprawczość poznanych metod, technik w całym procesie negocjacyjnym. Sposób pracy (metodologia) pozwoli również na wzbudzeni.
13 sierpień 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest dostarczyć oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu morskiego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy. Wyjaśnimy wiele specyficznych pojęć występujących wyłącznie w transporcie morskim (min. rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy obieg dokumentów a przede wszystkim rolę konosamentu (Bill of lading).
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone