Szkolenie poprowadzi Piotr Sabat

PROCES REKLAMACYJNY I DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ ZA USZKODZENIE LUB UTRATĘ ŁADUNKU BĄDŹ OPÓŹNIENIE W DOSTAWIE (LIKWIDACJA SZKÓD) W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE PRZEWOZOWYM

IDEA SZKOLENIA

Transport towarów na gruncie międzynarodowej wymiany handlowej niesie za sobą duże ryzyko związane z ich uszkodzeniem lub utratą  bądź też opóźnieniem w ich dostawie.  Problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia wobec odmienności reżimów prawnych właściwych zarówno dla poszczególnych gałęzi transportu jak również dla porządków prawnych państw eksportujących i importujących towary. Zarówno dla eksporterów jak i importerów oraz firm organizujących przewóz towarów w przestrzeni międzynarodowej kluczowym problemem pozostaje skuteczne dochodzenie należnych odszkodowań, w przypadku gdy w toku przewozu dojdzie do uszkodzenia lub utraty ładunku bądź opóźnienia w jego dostawie do kontrahenta. Dlatego też umiejętność przeprowadzenia procesu reklamacyjnego i likwidacji szkody na podstawie mających zastosowanie przepisów prawa międzynarodowego stanowi skuteczne narzędzie, którego celem jest ograniczenie strat ponoszonych przed przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i transportowe.

W toku szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z regulacjami prawnymi prawa międzynarodowego, których zastosowanie ułatwi skuteczne przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego i likwidacyjnego, co w konsekwencji pomoże doprowadzić do uzyskania należnego odszkodowania. Prowadzący szkolenie trener będący praktykiem  z 8 letnim stażem w branży TSL skupiać się będzie głównie nad tematyką  zastosowania właściwych reguł prawnych w oparciu o   często spotykane na tym gruncie praktyczne problemy oraz studia przypadków.

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

 I. Zagadnienia wstępne: 

a)regulacje prawne dotyczące międzynarodowego prawa przewozowego – jak ustalić akt prawa międzynarodowego mający zastosowanie w danej sprawie?
b)transport międzynarodowy towarów – różnice wynikające z zawartej umowy spedycji lub przewozu na gruncie prawa polskiego. 

 

II.  Zagadnienia szczegółowe: 

1. Proces reklamacyjny i likwidacja szkód w międzynarodowym transporcie drogowym. 

a)Konwencja CMR jako akt prawny regulujący kwestie dochodzenia roszczeń w międzynarodowym transporcie drogowych. 
b)list przewozowy i jego wymogi w kontekście prowadzenia postępowania reklamacyjnego i skutecznego dochodzenia odszkodowania. 
c)zakres odpowiedzialności odszkodowawczej międzynarodowego przewoźnika drogowego. 
d)proces reklamacyjny – podmioty uprawnione, terminy i wymogi formalne na gruncie Konwencji CMR. 
e)problematyka zabezpieczenia roszczenia odszkodowawczego przed przedawnieniem.

 

2.Proces reklamacyjny  i likwidacja szkód w międzynarodowym transporcie kolejowym . 

a)Konwencja COTIF/CIM jako akt prawny regulujący kwestie dochodzenia roszczeń w międzynarodowym transporcie kolejowym. 
b)dokumentacja przewozowa i jej wymogi w kontekście prowadzenia postępowania reklamacyjnego i skutecznego dochodzenia odszkodowania. 
c)zakres odpowiedzialności odszkodowawczej międzynarodowego przewoźnika kolejowego. 
d)proces reklamacyjny – podmioty uprawnione, terminy i wymogi formalne na gruncie Konwencji COTIF/CIM. 
e)problematyka zabezpieczenia roszczenia odszkodowawczego przed przedawnieniem.

  

3.Proces reklamacyjny i likwidacja szkód  w międzynarodowym transporcie lotniczym. 

a)Konwencja Warszawska oraz Montrealska  jako akty prawne regulujące kwestie dochodzenia roszczenień w międzynarodowym transporcie lotniczym. 
b)dokumentacja przewozowa i jej wymogi w kontekście prowadzenia postępowania reklamacyjnego i skutecznego dochodzenia odszkodowania. 
c)zakres odpowiedzialności odszkodowawczej międzynarodowego przewoźnika lotniczego. 
d)proces reklamacyjny – podmioty uprawnione, terminy i wymogi formalne na gruncie Konwencji Warszawskiej i Montrealskiej. 
e)problematyka zabezpieczenia roszczenia odszkodowawczego przed przedawnieniem.

  

4.Proces reklamacyjny i likwidacja szkód  w międzynarodowym transporcie morskim. 

a)Reguły Haskie, Hasko-Visbijskie, Hambrskie oraz Rotterdamskie  jako akty prawne regulujące kwestie dochodzenia roszczeń w międzynarodowym transporcie morskim. 
b)dokumentacja przewozowa i jej wymogi w kontekście prowadzenia postępowania reklamacyjnego i skutecznego dochodzenia odszkodowania. 
c)zakres odpowiedzialności odszkodowawczej międzynarodowego przewoźnika morskiego. 
d)proces reklamacyjny – podmioty uprawnione, terminy i wymogi formalne na gruncie Reguł Haskich, Hasko-Visbijskich, Hamburskich oraz Rotterdamskich. 
e)problematyka zabezpieczenia roszczenia odszkodowawczego przed przedawnieniem.
 

III. Zagadnienia końcowe. 

a) Najczęstsze problemy praktyczne i sugestie co do ich eliminowania. 
b) Ubezpieczenia w transporcie – profity, pułapki , aparat pojęciowy. 
c) Podsumowanie szkolenia – pytania od słuchaczy/dyskusja.

Opinie o szkoleniach

Piotr Sabat

Ekonomista, doktorant w  Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca akademicki, specjalista  w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym w szczególności przedsiębiorstw  z branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka). W dotychczasowej karierze zawodowej zajmował się m.in prawnymi aspektami krajowej i międzynarodowej windykacji należności, negocjacjami biznesowymi (również o charakterze międzynarodowym), prowadzeniem postępowań odszkodowawczych, likwidacją szkód towarowych, transgranicznym dochodzeniem roszczeń na drodze polubownej i sądowej, tworzeniem i opiniowaniem krajowych i międzynarodowych umów handlowych, obsługą procesową i reprezentacją przed sądami gospodarczymi, współpracą z zagranicznymi kancelariami prawnymi i firmami windykacyjnymi, doradztwem prawnym, obsługą rejestrową przedsiębiorstwa oraz wieloma innymi  aspektami związanymi z pełną obsługą prawną przedsiębiorstw z branży TSL.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Project Manager

tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

PROCES REKLAMACYJNY I DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ ZA USZKODZENIE LUB UTRATĘ ŁADUNKU BĄDŹ OPÓŹNIENIE W DOSTAWIE (LIKWIDACJA SZKÓD) W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE PRZEWOZOWYM

Termin szkolenia: 23 luty 2016 r. do 24 luty 2016 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby:
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - LOGISTYKA, TRANSPORT, SPEDYCJA: zobacz najbliższe szkolenia

Najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych
9 kwiecień 2018 Warszawa
Szkolenie Incoterms 2010® pozwoli Państwu poznać m.in. aktualne informacje o najnowszej wersji Incoterms® 2010 oraz nową klasyfikację reguł i terminów.
AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH W 2016 ROKU
17 kwiecień 2018 Warszawa
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu
19 kwiecień 2018 - 20 kwiecień 2018 Warszawa
W jakim celu firmy utrzymują magazyny? Jakie są podstawowe rodzaje i zadania systemów magazynowych w organizacjach biznesowych? Jakie są koszty i jak obliczyć efektywność Na te i wiele innych pytań odpowie ekspert, dr Bogdan Kroker.
11 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT.
Szkolenie dla spedytorów i logistyków
14 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.
15 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest dostarczyć oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu morskiego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy. Wyjaśnimy wiele specyficznych pojęć występujących wyłącznie w transporcie morskim (min. rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy obieg dokumentów a przede wszystkim rolę konosamentu (Bill of lading).
PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL
28 maj 2018 Warszawa
Wiedza przyswojona na naszym szkoleniu pozwoli zaoszczędzić czas. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą w stanie dowolnie modyfikować tabelę przestawną, budując w ten sposób nowy raport lub zestawienie. W szkoleniu duży nacisk zostanie położony na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.
11 czerwiec 2018 - 12 czerwiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest przedstawienie średnio zaawansowanych funkcji Microsoft Excel 2016 oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.
Reklamacja szkód w międzynarodowych prawie przewozowym
25 czerwiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest dostarczyć wiedzę oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu drogowego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy przewozu, pokazać jak to robić prawidłowo i bezpiecznie, a w przypadku szkody jak należy się zachować aby proces reklamacyjny przebiegł prawidłowo i sprawnie a przede wszystkim skutecznie. Nauczymy też jak odpierać nieuzasadnione roszczenia.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone