szkolenie prowadzi - łukasz prasołek

PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH - ZMIANY W 2015 R.

ZMIANY W 2015 R.

IDEA SZKOLENIA


W 2015 r. od kwietnia zmienią się zasady kierowania pracowników na badania wstępne, o ile zmiana pracodawcy nie będzie wiązała się ze zmianą stanowiska pracy, na którym zatrudniony jest pracownik. Planowane są również duże zmiany w zasadach zawierania umów o pracę, np. likwidacja umów na czas wykonania określonej pracy, dozwolenie dla zawierania kilku umów na okres próbny, czy ograniczenie do 33 miesięcy zatrudniania na podstawie umów na czas określony. W zakresie czasu pracy zmianie mają z kolei ulec zasady rekompensaty pracy w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy.

O tych wszystkich zmianach oraz o wyrokach i stanowiskach PIP i MPIPS ważnych dla praktyki kadrowej dowiecie się Państwo na naszych warsztatach, które przygotują do świadomego organizowania pracy w działach kadr w 2015 r. W orzecznictwie bowiem też wiele się dzieje, gdyż zapadły wyroki dotyczące przykładowo zwolnienia pracownika z pracy za wysyłanie danych firmowych na prywatnego maila, czy zasad ustalania odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jeśli na koniec zatrudnienia pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego.

Na warsztaty zapraszamy:

 • Dyrektorów Personalnych;
 • Kierowników dzałów kadr;
 • Menedżerów działów HR;
 • pracowników działów kadr;
 • osoby odpowiedzialne za sprawy personalne w firmie;
 • wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu praktycznego stosowania
  prawa pracy.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY

 • Kiedy pracodawcy nie będą musieli przeprowadzać wstępnych badań lekarskich pracowników przyjmowanych z ważnymi badaniami z poprzedniej firmy?
 • Jakie są planowane zmiany w zakresie zawierania umów o pracę?
 • Czy będzie możliwe ponowne zawarcie umowy na okres próbny?
 • Ile umów na czas określony będzie mógł zawrzeć pracodawca?
 • Ile będzie mógł łącznie trwać okres zatrudnienia na czas określony?
 • Jakie będą okresy wypowiedzenia umów na czas określony?
 • Kiedy i z jakim skutkiem pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 • Jakie roszczenia będą przysługiwały pracownikom w przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas określony?
 • Jakie przepisy będą dotyczyły umów o pracę na czas określony zawartych przed wprowadzeniem zmian do Kodeksu pracy?
 • Czy za pracę w dni wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy będzie można wypłacać wynagrodzenie?
 • Czy za każdą godzinę pracy w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy będzie przysługiwał 100% dodatek do wynagrodzenia?

 

STANOWISKA URZĘDOWE

Czas pracy

 • Jak i z jakim wyprzedzeniem dokonywać zmian w harmonogramach czasu pracy?
 • Jak prawidłowo powinny być odpracowywane prywatne wyjścia pracowników?
 • Jak obliczać dodatki nocne niepełnoetatowcom zarabiającym mniej niż minimalne wynagrodzenie?
 • Jak rozliczać nadgodziny ruchomym czasie pracy?
 • Jak rozliczać nadgodziny przypadające między dobami pracowniczymi?
Urlopy wypoczynkowe
 • Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi łączącemu urlop rodzicielski z pracą na ½ etatu?
 • Czy niepełnoetatowiec może mieć więcej dni nieobecności w pracy niż maksymalny wymiar urlopu, czyli 26 dni?
 • Do kiedy najpóźniej pracownik może wykorzystywać urlop ojcowski?
Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
 • Jak ustala się proporcjonalnie dodatkowy urlop wypoczynkowy niepełnosprawnego?
 • Kiedy istnieje obowiązek podwyższenia stawki godzinowej wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?
 • Jakie normy czasu pracy obowiązują pracownika, który traci i nabywa ponownie umiarkowany stopień niepełnoprawności?
Wynagrodzenia
 • Jak ustalać kwoty wolne od potrąceń dla niepełnoetatowców?
 • Jak dokonuje się potrąceń z wynagrodzenia w razie zbiegu potrąceń alimentacyjnych i niealimentacyjnych?
 • Czy z wynagrodzenia pracownika można potrącić zaległe składki ZUS?
 • Czy komornik może żądać od pracodawcy nr rachunku bankowego pracownika będącego dłużnikiem?
 • Jak obliczać wysokość świadczenia pieniężnego wypłacanego pracownikom, którzy jako żołnierze rezerwy odbywają ćwiczenia wojskowe?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca, gdy pracownik mimo choroby przepracował pełen wymiar czasu pracy?
Stosunek pracy
 • Czy istnieje obowiązek przedłużania do dnia porodu umów o pracę na zastępstwo?
 • Czy informować pracownika o zmianie warunków zatrudnienia, jeśli pierwsza informacja od razu wskazywała
 • kiedy nastąpią zmiany w zakresie poszczególnych uprawnień w niej przewidzianych?
 • Czy można wcześniej wydać świadectwo pracy pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony?
Pozostałe zagadnienia
 • Kto może być upoważniony do kontroli zwolnień lekarskich w domu u pracownika?
 • Jaki jest zakres kontroli zwolnień lekarskich dokonywanej przez ZUS?
 • Czy w trakcie podróży służbowej pracownik otrzymujący posiłki profilaktyczne nabywa prawo do pełnej diety?

 

KADRY W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO

 • Czy można zawrzeć z jednym pracownikiem 2 umowy na okres próbny?
 • Jakie roszczenia mają pracownicy w przypadku rozwiązywania umów terminowych w przypadku podlegania szczególnej ochronie?
 • Na ile lat można zawierać bez ryzyka umowy na czas określony – 5 czy 10 lat?
 • Jakie są skutki wypowiedzenia umowy na czas określony, która nie miała klauzuli dopuszczającej wypowiedzenie?
 • Czy okresy wypowiedzenia mają charakter sztywny czy minimalny?
 • Czy możliwe jest wypowiedzenie zmieniające przyszłych warunków pracy lub płacy?
 • Czy wypowiedzenie może być wręczone pracownikowi w dniu wolnym od pracy, wynikającym z jego harmonogramu czasu pracy?
 • Czy wieloletnie naruszanie obowiązków tolerowane przez pracodawcę może stanowić podstawę dyscyplinarnego zwolnienia pracownika?
 • Czy w razie zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika sąd ocenia zasadność restrukturyzacji firmy?
 • Czy poleceniem służbowym można zmienić rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy?
 • Czy ochrona przed wypowiedzeniem ze względu na wiek emerytalny dotyczy także emerytur pomostowych?
 • Jak można bez ryzyka zakończyć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?
 • Kiedy przedawniają się roszczenia o przekazanie przez pracodawcę odpisów na ZFŚS?
 • Kiedy przedawniają się roszczenia o świadczenia z tytułu zakazu konkurencji?
 • Kiedy niewypłacanie części wynagrodzenia może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • przez pracownika?
 • Jakie mogą być skutki nieprowadzenia ewidencji czasu pracy dla postępowania dowodowego w sprawach o nadgodziny?
 • Jak liczymy dzień wolny od pracy, czy od zakończenie poprzedniej doby pracowniczej?
 • Czy niewielkie różnice w wynagrodzeniu pracowników mogą stanowić dyskryminację?
 • Kiedy dochodzi do przejścia zakładu pracy, czy do jego stwierdzenia konieczne jest przeniesienie składników majątkowych?
 • Co oznacza zwrot „wspólnie uzgodnione stanowisko” związków zawodowych?
 • Czy w świetle najnowszego orzecznictwa pracodawcy mogą żądać imiennych list osób reprezentowanych przez związki zawodowe?
 • Jakie są skutki niepoinformowania co kwartał o liczbie członków przez związek zawodowy?
 
 

Opinie o szkoleniach

Łukasz Prasołek

Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.

Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH - ZMIANY W 2015 R. ZMIANY W 2015 R.

Termin szkolenia: 17 grudzień 2015 r. do 18 grudzień 2015 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby:
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - LOGISTYKA, TRANSPORT, SPEDYCJA: zobacz najbliższe szkolenia

Najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych
9 kwiecień 2018 Warszawa
Szkolenie Incoterms 2010® pozwoli Państwu poznać m.in. aktualne informacje o najnowszej wersji Incoterms® 2010 oraz nową klasyfikację reguł i terminów.
AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH W 2016 ROKU
17 kwiecień 2018 Warszawa
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu
19 kwiecień 2018 - 20 kwiecień 2018 Warszawa
W jakim celu firmy utrzymują magazyny? Jakie są podstawowe rodzaje i zadania systemów magazynowych w organizacjach biznesowych? Jakie są koszty i jak obliczyć efektywność Na te i wiele innych pytań odpowie ekspert, dr Bogdan Kroker.
11 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT.
Szkolenie dla spedytorów i logistyków
14 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.
15 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest dostarczyć oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu morskiego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy. Wyjaśnimy wiele specyficznych pojęć występujących wyłącznie w transporcie morskim (min. rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy obieg dokumentów a przede wszystkim rolę konosamentu (Bill of lading).
PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL
28 maj 2018 Warszawa
Wiedza przyswojona na naszym szkoleniu pozwoli zaoszczędzić czas. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą w stanie dowolnie modyfikować tabelę przestawną, budując w ten sposób nowy raport lub zestawienie. W szkoleniu duży nacisk zostanie położony na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.
11 czerwiec 2018 - 12 czerwiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest przedstawienie średnio zaawansowanych funkcji Microsoft Excel 2016 oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.
Reklamacja szkód w międzynarodowych prawie przewozowym
25 czerwiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest dostarczyć wiedzę oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu drogowego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy przewozu, pokazać jak to robić prawidłowo i bezpiecznie, a w przypadku szkody jak należy się zachować aby proces reklamacyjny przebiegł prawidłowo i sprawnie a przede wszystkim skutecznie. Nauczymy też jak odpierać nieuzasadnione roszczenia.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone