Normy prawne regulujące planowanie przestrzenne i ustawy powiązane

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

IDEA SZKOLENIA

Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności z zakresu planowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym, poznają podstawowe zasady kształtowania polityki przestrzennej, zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi planowania miejscowego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Omówiona zostanie również wprowadzona w 2015 roku Uchwała Krajobrazowa jako nowe narzędzie planowania przestrzennego. Uchwała miała uporządkować ulice z nadmiaru reklam oraz ucywilizować warunki ich stawiania przez przedsiębiorców.

W programie m.in.:

 • Normy prawne regulujące planowanie przestrzenne i ustawy powiązane - systematyzacja norm prawnych
 • Źródła informacji o nieruchomości
 • Charakterystyka planowania miejscowego
 • Wzmocnienie narzędzi ochrony krajobrazu
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako akt polityki przestrzennej
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Rozstrzygnięcia indywidualne – ulicp i wzizt
 • Nadzór nad planowaniem miejscowym
 • Najważniejsze zmiany wprowadzone w ostatnich latach

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie praktycznych umiejętności i wymianę doświadczeń ze względu na obecność wśród uczestników praktyków z różnych dziedzin biznesu.

Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli firm biorących udział w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy , podwykonawcy jak i inwestora, firm deweloperskich , budowlanych i projektowych, pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej, powiatowego i wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wydziałów inwestycji w urzędach gmin, powiatów i urzędach marszałkowskich.

Program szkolenia:

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

Normy prawne regulujące planowanie przestrzenne i ustawy powiązane - systematyzacja norm prawnych
 • Schemat przebiegu procesu budowlanego i miejsce norm planistycznych
 • Planowane w najbliższym czasie nowelizacje i ich wpływ na kwestie planistyczne

Źródła informacji o nieruchomości
 • Skąd czerpać wiedzę o nieruchomościach.
 • Kiedy można powiedzieć, że działka ma status działki budowlanej?
 • Identyfikacja istotnych prawnie parametrów planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Charakterystyka planowania miejscowego:
 • Podstawowe pojęcia ustawowe „planowanie miejscowe” i „władztwo planistyczne”
 • Omówienie najważniejszych pojęć planistycznych.
 • Podstawowe zasady kształtowania polityki przestrzennej.

Wzmocnienie narzędzi ochrony krajobrazu
 • Uchwała krajobrazowa jako nowe narzędzie planowania przestrzennego.
 • Zakres i proces uchwalania uchwały krajobrazowej.
 • Sankcje za brak zastosowania się do regulacji krajobrazowych.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako akt polityki przestrzennej
 • Postępowanie w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Studium uwarunkowań a uchwalanie planu miejscowego bądź wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 • Charakter prawny planu miejscowego
 • Procedura sporządzania planu: wymogi formalne co do postępowania w tym zakresie oraz skutki ich naruszenia, obowiązki organów zobowiązanych do współpracy, partycypacja społeczna w procesie planistycznym – uwagi i wnioski do projektu planu, dyskusja publiczna – opinie i uzgodnienia projektu planu
 • Akty „towarzyszące” projektowi planu – prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
 • Treść planu miejscowego
 • Skutki uchwalenia planu
 • Możliwość zaskarżenia uchwały o planie miejscowym
 • Gospodarowanie przestrzenią objętą planem - organy i środki nadzoru

Rozstrzygnięcia indywidualne – ULICP i WZiZT

 • Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy.
 • Treść i elementy wniosku.
 • Warunki dopuszczające wydanie decyzji.
 • Zaskarżanie niekorzystnych rozstrzygnięć planistycznych w sprawach indywidualnych.

Nadzór nad planowaniem miejscowym

 • Organy i środki nadzoru
 • Stwierdzenie nieważności planu i skutki stwierdzenia nieważności planu
 • Analiza zasadności przystąpienia do zmiany planu i studium

Najważniejsze zmiany wprowadzone w ostatnich latach

 • Kodeks Budowlany – rewolucja w procesie inwestycyjnym

Opinie o szkoleniach

Rafał Dybka

Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, partner zarządzający w Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie, ekspert prawny Instytutu Prawa Budowlanego.

Specjalizuje się w prowadzeniu procesów inwestycji budowlanych, od fazy koncepcji aż do oddania gotowego obiektu. Reprezentuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne we wszelkich postępowaniach związanych z uzyskiwaniem dokumentacji na potrzeby realizacji obiektów budowlanych – postępowania planistyczne, postępowania środowiskowe, postępowania budowlane.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Project Manager

tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Termin szkolenia: 10 maj 2018 r. do 11 maj 2018 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1650 zł do 26 kwietnia 2018r. 1950 zł od 27 kwietnia 2018r.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO: zobacz najbliższe szkolenia

Praca z dokumentem
29 maj 2018 Warszawa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w codziennej zawodowej pracy stykają się z odpisami ksiąg wieczystych i chciałyby nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się odpisami, ugruntować wiedzę z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg wieczystych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatowej i opierać się będzie na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych i omawianiu problemów praktycznych.
11 czerwiec 2018 Warszawa
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych).
Najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych
11 czerwiec 2018 Warszawa
Aktualne wiadomości z orzecznictwa bez wracania do podstaw!
Stan prawny 2018r.
11 czerwiec 2018 - 12 czerwiec 2018 Warszawa
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.
25 czerwiec 2018 - 26 czerwiec 2018 Warszawa
Całokształt przepisów związanych z najmem i zarzadzaniem nieruchomościami: uregulowania prawne najmu, kluczowe zapisy, negocjacje umów i rozliczanie opłat eksploatacyjnych
Istotne zmiany i kluczowe orzecznictwo
27 czerwiec 2018 Warszawa
Analiza i omówienie zmian wprowadzonych 1 września 2017r. w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ich interpretacja na kanwie najnowszego orzecznictwa
5 lipiec 2018 - 6 lipiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ZARZĄDZANIEM całym cyklem życia projektu inwestycyjnego od hasła „czy na pewno mam pomysł?” lub pytania „Brakuje nam przestrzeni do dalszego rozwoju” do rozpoczęcia eksploatacji obiektu.
24 lipiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest wyrobienie umiejętności poprawnego zawierania umów najmu, sporządzania aneksów, zabezpieczenia interesów wynajmującego pod kątem zniszczeń, niecelowych roszczeń o zwrot nakładów, zmiany przeznaczenia lokalu, dewastacji.
11 wrzesień 2018 Warszawa
Coraz częstszym problemem firm zaangażowanych w proces budowlany jest niewłaściwa konstrukcja umów o roboty budowlane oraz błędna interpretacja zapisów. Przykładów nieprawidłowości jest wiele, dlatego też zanim zdecydują się Państwo, komu powierzyć inwestycje, warto wiedzieć jak należycie skonstruować umowę która będzie bezpieczna dla Państwa interesów.
PRAWIDŁOWY OPERAT SZACUNKOWY
11 wrzesień 2018 - 12 wrzesień 2018 Warszawa
Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie osoby które na co dzień mają styczność z operatami szacunkowymi a w szczególności te które muszą wypowiedzieć się na temat sporządzonego operatu szacunkowego lub podjąć na jego podstawie dalsze decyzje. Są to pracownicy działów technicznych, nieruchomości, infrastruktury, prawnicy, pracownicy banków: analitycy kredytowi, pracownicy pionów sprzedaży, obsługi klienta.
Stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo teoria i praktyka
20 wrzesień 2018 Warszawa
Poznaj m.in. projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach, wymagania formalne i kwalifikację prawną projektów.
Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej
4 październik 2018 - 5 październik 2018 Warszawa
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone