szkolenie prowadzi - jan bielański

Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym i w działalności inwestycyjnej

IDEA SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji przez zapoznanie ze zmienionymi ostatnio przepisami w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, mającymi wpływ na procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy , a także na proces wyłączania gruntów z produkcji i ujawniania powstałych zmian ich w ewidencji gruntów  powodującego odpowiednie zmiany w ich opodatkowaniu i w wysokości należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników działów: nieruchomości, majątku, działu prawnego i inwestycji, osoby zajmujące się pozyskiwaniem nieruchomości pod inwestycje i wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony gruntów rolnych i leśnych. Zapraszamy pracowników firm deweloperskich, pośredników nieruchomości, przedstawicieli sieci handlowych, oraz pracowników firm posiadających spore nadwyżki gruntów.

Zapraszamy również pracowników Urzędów gmin, prowadzących sprawy ochrony gruntów, gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami, pracowników Starostw Powiatowych prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ewidencji gruntów i budynków, pracowników Urzędów Marszałkowskich prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych, jak również pracowników Urzędów Wojewódzkich prowadzących sprawy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Program szkolenia:

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

1. System planowania przestrzennego na obszarach gmin.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu

2. Przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
 • Jakie użytki zaliczamy do gruntów rolnych i leśnych
 • Właściwość organów w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów, wymagane opinie do wniosku o zgodę na przeznaczenie,
 • W jakim zakresie ustawa o ochronie gruntów nie ma zastosowania na terenie miast,
 • Zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wprowadzona ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. i jej konsekwencje w działalności gmin
 • Wyjątkowe przypadki, gdy przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III na cele nierolnicze nie wymaga zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
 • Zdefiniowanie pojęcia zwartej zabudowy, wprowadzenie pojęcia obwiedni,
 • Przeznaczenie gruntów rolnych wynikające z decyzji o warunkach zabudowy.

3. Wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji, obowiązki inwestorów
 • Określanie granic i powierzchni gruntów wyłączanych z produkcji rolniczej lub leśnej,
 • Zwolnienie z należności i opłat za wyłączenia z produkcji gruntów zabudowanych budownictwem mieszkaniowym,
 • Określanie wartości gruntów wyłączanych z produkcji, o którą zmniejsza się kwotę należności,
 • Określanie wysokości odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu,
 • Problem wyłączenia gruntów z produkcji w przypadku zmiany charakteru zabudowy siedliskowej na mieszkaniową.
 • Organ egzekwujący wykonanie przez inwestorów obowiązków związanych z
 • wyłączaniem gruntów z produkcji.

4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza gruntów wyłączonych z produkcji
 • Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia, że powierzchnia gruntów
 • wyłączonych z produkcji /np.B/ jest niezgodna z powierzchnią, na jaką wydana była przez starostę zgoda na wyłączenie gruntów z produkcji /Bp/,
 • Postępowanie administracyjne w trybie art.28 ust.2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

5. Zapobieganie degradacji gruntów oraz ich rekultywacja
 • Uprawnienia starosty powiatu w oraz wójta gminy zakresie zapobiegania degradacji gruntów,
 • Właściwość organów w sprawie rekultywacji,
 • Określanie stopnia utraty wartości użytkowej gruntów i ustalanie kierunku rekultywacji,
 • Decyzje podejmowane w toku rekultywacji,
 • Uznanie rekultywacji za zakończoną,
 • Opłaty karne z tytułu niezakończenia rekultywacji w terminie,
 • Określanie użytku gruntowego po rekultywacji i jego klasyfikacja gleboznawcza.

6. Konsultacje w sprawach indywidualnych.


Opinie o szkoleniach

Jan Bielański

Wieloletni dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedzialny za sprawy gospodarki ziemią, geodezji rolnej oraz ochronę gruntów rolnych i leśnych.
Uczestnik procesów legislacyjnych wielu regulacji prawnych dotyczących nieruchomości rolnych.
Jest także wieloletnim wykładowcą na studiach podyplomowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami, a także na innych kursach z zakresu nieruchomości. Aktualnie ekspert w zakresie gospodarki nieruchomościami rolnymi.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Project Manager

tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym i w działalności inwestycyjnej

Termin szkolenia: 20 luty 2017 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 790 zł
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - LOGISTYKA, TRANSPORT, SPEDYCJA: zobacz najbliższe szkolenia

Najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych
9 kwiecień 2018 Warszawa
Szkolenie Incoterms 2010® pozwoli Państwu poznać m.in. aktualne informacje o najnowszej wersji Incoterms® 2010 oraz nową klasyfikację reguł i terminów.
AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH W 2016 ROKU
17 kwiecień 2018 Warszawa
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu
19 kwiecień 2018 - 20 kwiecień 2018 Warszawa
W jakim celu firmy utrzymują magazyny? Jakie są podstawowe rodzaje i zadania systemów magazynowych w organizacjach biznesowych? Jakie są koszty i jak obliczyć efektywność Na te i wiele innych pytań odpowie ekspert, dr Bogdan Kroker.
11 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT.
Szkolenie dla spedytorów i logistyków
14 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.
15 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest dostarczyć oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu morskiego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy. Wyjaśnimy wiele specyficznych pojęć występujących wyłącznie w transporcie morskim (min. rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy obieg dokumentów a przede wszystkim rolę konosamentu (Bill of lading).
PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL
28 maj 2018 Warszawa
Wiedza przyswojona na naszym szkoleniu pozwoli zaoszczędzić czas. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą w stanie dowolnie modyfikować tabelę przestawną, budując w ten sposób nowy raport lub zestawienie. W szkoleniu duży nacisk zostanie położony na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.
11 czerwiec 2018 - 12 czerwiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest przedstawienie średnio zaawansowanych funkcji Microsoft Excel 2016 oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.
Reklamacja szkód w międzynarodowych prawie przewozowym
25 czerwiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest dostarczyć wiedzę oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu drogowego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy przewozu, pokazać jak to robić prawidłowo i bezpiecznie, a w przypadku szkody jak należy się zachować aby proces reklamacyjny przebiegł prawidłowo i sprawnie a przede wszystkim skutecznie. Nauczymy też jak odpierać nieuzasadnione roszczenia.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone