NOWE ZASADY OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI I LASAMI

AKTUALNE ZMIANY USTAWOWE MOŻLIWOŚCI PODZIAŁÓW WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI

IDEA SZKOLENIA

Podczas szkolenia omówimy nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi obowiązujące od
1 maja 2016 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 6 lipca br. Nowe zasady dotyczą również
obrotu nieruchomościami rolnymi wchodzącymi w skład zasobu mienia gminnego

W programie m.in.:

 • Ewolucja przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego oraz Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • Omówienie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Omówienie zmiany przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi tj. Ustawy z dnia 6 lipca br.
 • Obrót lasami – prawne ograniczenia nabycia lasu, kiedy Lasy Państwowe mogą nabywać a kiedy
 • zbywać lasy lub grunty przeznaczone do zalesiania, prawo pierwokupu i transakcje niepieniężne
 • Możliwości geodezyjnego podziału nieruchomości rolnych lub lasów
 • Konsultacje w sprawach indywidualnych


Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie
wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany
doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników działów: nieruchomości, majątku, działu
prawnego i inwestycji, osoby zajmujące się pozyskiwaniem nieruchomości pod inwestycje i
wszystkich zainteresowanych tematyką obrotu nieruchomościami rolnymi i leśnymi. Zapraszamy
pracowników firm deweloperskich, pośredników nieruchomości, przedstawicieli sieci handlowych,
oraz pracowników firm posiadających spore nadwyżki gruntów

Program Szkolenia


Podstawy prawne:
Ustawa z dnia11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ?Dz.U.2012.803/
Ustawa z dnia 19 pażdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /Dz,U,2015.1014,1433 i 1830/
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.2016,585/
Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece /aktualnie brak publikacji/
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach /Dz.U.2016,586/
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2014.518 z póżn.zm./.

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

Obrót nieruchomościami rolnymi.

1. Ewolucja przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami stanowiącymi
własność osób fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego oraz
nieruchomości stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

2. Główne regulacje ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych
ustaw, w tym :

 • zmiana Kodeksu Cywilnego,
 • zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 • zmiany ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
 • zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

3. Kolejne zmiany przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi, to
jest ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego oraz ustawy księgach wieczystych i hipotece:

 • powody wprowadzenia zmian,
 • główne zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego:
 • wyłączenie spod działania przepisów ustawy :
 • gruntów pod drogami wewnętrznymi,
 • nabycia udziałów lub ich części we współwłasności nieruchomości,
 • nabycia nieruchomości rolnych przez parki narodowe w przypadku zakupu
 • takich nieruchomości na cele związane z ochroną przyrody,
uchylenie w ustawie o księgach wieczystych i hipotece ustępu 2a w art. 68,
według którego suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie mogła przewyższać
wartości rynkowej tej nieruchomości, a do wniosku o wpis hipoteki do księgi
wieczystej wymagane było dołączenie operatu szacunkowego.

Obrót lasami

1. Czy istnieją prawne ograniczenia w nabyciu lasu ?

2. W jakich przypadkach Lasy Państwowe mogą nabywać od osób fizycznych lub
prawnych lasy lub grunty przeznaczone do zalesienia, a kiedy mogą zbywać takie nieruchomości ?

3. Prawo pierwokupu przysługujące Lasom Państwowym; cena nabycia
nieruchomości w drodze pierwokupu.

4. W przypadku transakcji niepieniężnych prawo Lasów Państwowych do nabycia
nieruchomości za zapłata równowartości pieniężnej.

5. Transakcje lasami między jakimi podmiotami nie podlegają pierwokupowi ani
wykupowi Lasów Państwowych ?

Możliwości geodezyjnego podziału nieruchomości rolnych lub lasów.

1. Minimalne powierzchnie działek powstałych w wyniku podziału.

2. Postępowanie administracyjne związane z podziałem.

3. Możliwości wydzielenia działek mniejszych od minimalnej normy
powierzchniowej; postepowanie administracyjne z tym związane.

4. Możliwości podziału nieruchomości wymienionych w art.11 ustawy o
wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
oraz o zmianie niektórych ustaw.

Konsultacje w sprawach indywidualnych.

Opinie o szkoleniach

Jan Bielański

Wieloletni dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedzialny za sprawy gospodarki ziemią, geodezji rolnej oraz ochronę gruntów rolnych i leśnych.
Uczestnik procesów legislacyjnych wielu regulacji prawnych dotyczących nieruchomości rolnych.
Jest także wieloletnim wykładowcą na studiach podyplomowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami, a także na innych kursach z zakresu nieruchomości. Aktualnie ekspert w zakresie gospodarki nieruchomościami rolnymi.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Project Manager

tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

NOWE ZASADY OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI I LASAMI AKTUALNE ZMIANY USTAWOWE MOŻLIWOŚCI PODZIAŁÓW WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI

Termin szkolenia: 31 styczeń 2017 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 790 zł
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO: zobacz najbliższe szkolenia

Zagadnienia prawne
22 marzec 2018 - 23 marzec 2018 Warszawa
Zagadnienia cywilno i administracyjnoprawne Szkolenie poprowadzi dwóch uznanych ekspertów: r.pr. Piotr Zamroch i r.pr. Iwo Fisz
23 marzec 2018 Warszawa
Podczas warsztatów zaprezentujemy m.in. całokształt przepisów związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości, prawa i obowiązki wynajmującego, wydzierżawiającego, najemcy i dzierżawcy
9 kwiecień 2018 - 10 kwiecień 2018 Warszawa
Prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami, ustawa o gospodarce nieruchomościami. Podczas warsztatów zaprezentujemy uczestnikom szczegółowo całokształt przepisów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, ich obrotem i regulacje wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Istotne zmiany i kluczowe orzecznictwo
11 kwiecień 2018 Warszawa
Analiza i omówienie zmian wprowadzonych 1 września 2017r. w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ich interpretacja na kanwie najnowszego orzecznictwa
12 kwiecień 2018 Warszawa
Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.
Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego
16 kwiecień 2018 - 17 kwiecień 2018 Warszawa
Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.
18 kwiecień 2018 Warszawa
Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.
20 kwiecień 2018 Warszawa
Coraz częstszym problemem firm zaangażowanych w proces budowlany jest niewłaściwa konstrukcja umów o roboty budowlane oraz błędna interpretacja zapisów. Przykładów nieprawidłowości jest wiele, dlatego też zanim zdecydują się Państwo, komu powierzyć inwestycje, warto wiedzieć jak należycie skonstruować umowę która będzie bezpieczna dla Państwa interesów.
Najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych
23 kwiecień 2018 Warszawa
Aktualne wiadomości z orzecznictwa bez wracania do podstaw!
Wykonawca w branży deweloperskiej
25 kwiecień 2018 Warszawa
Konkretnie. Komunikatywnie. O umowach deweloperskich
Czyli jak wyceniać nieruchomości w związku z udzieleniem kredytu pod zabezpieczenie na nieruchomości
25 kwiecień 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest omówienie zasad wyceny nieruchomości w związku z udzieleniem kredytu pod zabezpieczenie na nieruchomości. W trakcie szkolenia omówione zostaną konkretne wyceny oraz możliwe, popełniane błędy. Wyjaśnieniu podlegać będą również pytania i wątpliwości uczestników
Określanie wartości szkód i wynagrodzeń należnych z tytułu lokalizacji, posadowienia i korzystania z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych KSWS-4 Standard Wyceny w Nowej Odsłonie
9 maj 2018 - 10 maj 2018 Warszawa
Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają informacje nt. zasad dotyczących wyceny wartości prawa służebności i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo teoria i praktyka
11 maj 2018 Warszawa
Poznaj m.in. projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach, wymagania formalne i kwalifikację prawną projektów.
17 maj 2018 - 18 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji z zakresu prawa nieruchomości, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z badaniem stanu prawnego nieruchomości.
Praktyczne i wszechstronne uregulowanie wszelkich zaszłości inwestycyjnych - Stan prawny 2018 rok
21 maj 2018 - 22 maj 2018 Warszawa
Szkolenie poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy.
Inwestycje w pasie drogi publicznej. Prawo i praktyka
25 maj 2018 Warszawa
CZĘŚĆ I – Zagadnienia wstępne. Realizacja inwestycji w pasie drogowym.   (umowa z art. 16 ustawy o drogach publicznych, decyzje lokalizacyjne, MPZP, zajęcie pasa drogowego, projekty czasowej organizacji ruchu)              CZĘŚĆ II - Sposób i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie specustawy drogowej (decyzje ZRID, odwołania, skutki, zasady uzyskiwania, procedury).
Praca z dokumentem
29 maj 2018 Warszawa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w codziennej zawodowej pracy stykają się z odpisami ksiąg wieczystych i chciałyby nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się odpisami, ugruntować wiedzę z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg wieczystych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatowej i opierać się będzie na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych i omawianiu problemów praktycznych.
11 czerwiec 2018 Warszawa
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych).
Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej
4 październik 2018 - 5 październik 2018 Warszawa
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone