szkolenie prowadzi - dariusz rystał

NAJNOWSZE, PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA I REALIZOWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE KONTRAKTÓW HANDLOWYCH Z PRZEDSIĘBIORCAMI ORAZ INSTYTUCJAMI

STAN PRAWNY 2016

IDEA SZKOLENIA

Prawidłowo zawarta umowa jest podstawowym narzędziem kształtowania relacji biznesowych. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną uczestnikom prawa i obowiązki jakie nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne najnowsze regulacje prawa energetycznego i cywilnego w zakresie zawierania umów.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

Dariusz RystałSędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, od wielu lat związany z branżą energetyczną, ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego. Cywilista. Pan Sędzia posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w zakresie obowiązujących regulacji prawnych jak i ich praktycznego zastosowania. Prowadzi swoje zajęcia zawsze dostosowując stopień ich trudności do stopnia zaawansowania słuchaczy, inaczej prowadzi zajęcia dla osób z przygotowaniem prawniczym i bez takiego przygotowania, stara się być jak najbardziej elastyczny w stosunku do oczekiwań i potrzeb konkretnych grup swoich słuchaczy.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

 • Zarządy przedsiębiorstw energetycznych
 • Dyrektorów, Managerów, Specjalistów ds. umów, kontraktów
 • Radców prawnych
 • Kontrolerów wewnętrznych
 • Zarządzających ryzykiem
 • Osoby zawierające umowy
 • Działy obsługi Klienta
 • Pracowników działów sprzedaży

Program Szkolenia:

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia:
 
Wiadomości wprowadzające

Różnorodność rozumienia pojęcia przedsiębiorcy w regulacjach prawa cywilnego, gospodarczego oraz energetycznego

Umiejętność właściwego odczytywania i posługiwania się różnorodnymi rejestrami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej  
- wskazanie podstawowych rejestrów oraz techniki ich właściwego odczytywania
- analiza zapisów mających podstawowe znaczenie przy zawieraniu i realizowaniu umów z przedsiębiorcami  

Zagrożenia związane z niewłaściwym rozumieniem i praktycznym odniesieniem do problematyki reprezentacji oraz przedstawicielstwa przedsiębiorcy
- zapisy umowne odnoszące się do reprezentacji oraz przedstawicielstwa
- techniki właściwego sprawdzania osób uprawnionych do zawierania kontraktów handlowych
 
Problematyka zawierania umów z instytucjami państwowymi, samorządowymi ( szpitalami, szkołami)
- spółdzielniami
- wspólnotami mieszkaniowymi
- parafiami

Analiza aktualnych zapisów prawa energetycznego pod kątem zawierania i realizowania umów z przedsiębiorcami
- umowa  o świadczenie usługi dystrybucji paliw gazowych lub energii
- umowa sprzedaży
- umowa kompleksowa
- wzajemny stosunek pomiędzy regulacjami prawa energetycznego, a prawa cywilnego w zakresie umów

Technika prawidłowego wykorzystywania przez przedsiębiorstwo energetyczne:
- wzorów umów, regulaminów, ogólnych warunków umów
- umiejętność wprowadzania zmian do już zawartych i realizowanych umów
- znaczenie i obowiązywanie dla stron umowy Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
- zmiana zapisów instrukcji i jej skuteczność w stosunku do stron umowy dystrybucyjnej, kompleksowej, sprzedaży zawieranej z przedsiębiorcą

Zagadnienia związane z ustaniem umowy, umiejętność ich właściwego zastosowania
- omówienie przypadków, w których następuje wygaśnięcie umowy, jej rozwiązanie oraz odstąpieniem od niej
- najczęściej popełniane przez przedsiębiorstwo energetyczne błędy w związane z wypowiadaniem umów
- problematyka związana z ustaniem skutków prawnych umów zawartych zarówno przez przedsiębiorstwo obrotu jak i dystrybucji

Przygotowywanie prawnych sposobów zabezpieczenia realizacji warunków umowy przez odbiorcę
( przedsiębiorcę) w sposób maksymalnie gwarantujący skuteczność ewentualnej windykacji należności:
- argumentacja przemawiająca za możliwością ich stosowania przez przedsiębiorstwo  energetyczne (ewentualne zarzuty ze strony Prezesa URE oraz UOKiK)

Praktyczne aspekty związane z wprowadzeniem i stosowaniem procedury zmiany sprzedawcy  
- analiza zapisów dyrektyw, ustawy Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych
- obowiązki w tym zakresie nałożone na sprzedawcę (nowego i dotychczasowego) oraz operatora systemu dystrybucyjnego
- problematyka właściwych pełnomocnictw udzielanych nowemu sprzedawcy przez odbiorcę
- złożoność relacji zachodzących pomiędzy „starym a nowym” sprzedawcą
- najczęstsze problemy pojawiające się pomiędzy przedsiębiorstwem obrotu i dystrybucji przy realizacji procesu zmiany sprzedawcy

Istotne znaczenie dla właściwej współpracy przedsiębiorstwa obrotu i dystrybucji stosowania regulacji nielegalnego poboru energii i paliw gazowych
- zasady interpretacji nielegalnego poboru
- analiza praktycznych przypadków, będących na pograniczu kontynuacji umowy a nielegalnego poboru
- analiza przypadków mogących rodzić konflikt interesów pomiędzy obrotem a dystrybucją
 
Niebezpieczeństwa i zagrożenia dla przedsiębiorstwa energetycznego związane z nieuzasadnionym wstrzymaniem przedsiębiorcy dostaw :
- z własnej inicjatywy przedsiębiorstwa dystrybucyjnego
- na zlecenie sprzedawcy
-  obligatoryjne i fakultatywne wstrzymywanie dokonywane przez przedsiębiorstwo dystrybucji
 - wzajemne relacje pomiędzy obrotem i dystrybucją na tle realizowania polecenia wstrzymania dostaw paliw gazowych,  energii ( jej wznowienia), propozycje ich właściwego ułożenia
- techniki właściwego postępowania przed podjęciem decyzji o wtrzymaniu dostaw w przypadku braku płatności przez odbiorcę zaległych i bieżących należności
- żądania odszkodowawcze przedsiębiorców kierowane do przedsiębiorstwa obrotu związane z nieuzasadnionym wg nich wstrzymaniem dostaw , zasady postepowania przedsiębiorstwa obrotu
- praktyka orzecznicza Prezesa URE i SOKiK odnosząca się do nieuzasadnionego wstrzymania dostaw
 
Właściwe prowadzenie i przestrzeganie przez przedsiębiorstwo energetyczne  nowych regulacji postępowania reklamacyjnego w zakresie obejmującym:
- reklamację dotyczącą  świadczenia usług, dostarczania paliw gazowych lub energii
- reklamację na wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii,
- problematyka właściwego i prawnie skutecznego doręczania przedsiębiorcy korespondencji ( w tym doręczania za pośrednictwem poczty elektronicznej, sms, faksu )

Analiza orzecznictwa Prezesa URE, SOKiK, SN

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora Dariusza Rystała; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora

Opinie o szkoleniach

Dariusz Rystał

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Praktyk od kilku lat związany z branżą energetyczną i ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego. Pan Sędzia Rystał posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w zakresie obowiązujących regulacji prawnych, jak i ich praktycznego zastosowania. Znany z aktywnego prowadzenia wykładów, potrafi skutecznie zaangażować i skupić uwagę słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Project Manager

tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

NAJNOWSZE, PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA I REALIZOWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE KONTRAKTÓW HANDLOWYCH Z PRZEDSIĘBIORCAMI ORAZ INSTYTUCJAMI STAN PRAWNY 2016

Termin szkolenia: 17 październik 2016 r. do 18 październik 2016 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1550 zł do 4 października br. 1850 zł od 5 października br.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - LOGISTYKA, TRANSPORT, SPEDYCJA: zobacz najbliższe szkolenia

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL
28 maj 2018 Warszawa
Wiedza przyswojona na naszym szkoleniu pozwoli zaoszczędzić czas. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą w stanie dowolnie modyfikować tabelę przestawną, budując w ten sposób nowy raport lub zestawienie. W szkoleniu duży nacisk zostanie położony na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.
AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH W 2016 ROKU
5 czerwiec 2018 Warszawa
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
11 czerwiec 2018 - 12 czerwiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest przedstawienie średnio zaawansowanych funkcji Microsoft Excel 2016 oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.
Reklamacja szkód w międzynarodowych prawie przewozowym
25 czerwiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest dostarczyć wiedzę oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu drogowego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy przewozu, pokazać jak to robić prawidłowo i bezpiecznie, a w przypadku szkody jak należy się zachować aby proces reklamacyjny przebiegł prawidłowo i sprawnie a przede wszystkim skutecznie. Nauczymy też jak odpierać nieuzasadnione roszczenia.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
28 czerwiec 2018 Warszawa
ADR  kojarzy się głównie z przewozem towarów niebezpiecznych. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że przepisom podlegają także pakujący, rozładowujący bądź dokonujący załadunku pojazdów z takimi towarami. Jakie zagrożenia stwarzają towary niebezpieczne, czy można i jak ograniczyć koszty ich transportu, jakie są obowiązki przedsiębiorców i pracowników – na te pytania znajdą odpowiedź uczestnicy szkolenia.
Szkolenie dla spedytorów i logistyków
16 lipiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.
Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu
19 lipiec 2018 - 20 lipiec 2018 Warszawa
W jakim celu firmy utrzymują magazyny? Jakie są podstawowe rodzaje i zadania systemów magazynowych w organizacjach biznesowych? Jakie są koszty i jak obliczyć efektywność Na te i wiele innych pytań odpowie ekspert, dr Bogdan Kroker.
26 lipiec 2018 - 27 lipiec 2018 Warszawa
Szkolenie będzie bazowało na symulacjach rzeczywistych negocjacji. Uczestnicy będą poznawali konkretne narzędzia negocjacyjne, będą wykorzystywać je na realnych przypadkach zawodowych. Już w trakcie zajęć będą w stanie poznać sprawczość poznanych metod, technik w całym procesie negocjacyjnym. Sposób pracy (metodologia) pozwoli również na wzbudzeni.
13 sierpień 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest dostarczyć oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu morskiego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy. Wyjaśnimy wiele specyficznych pojęć występujących wyłącznie w transporcie morskim (min. rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy obieg dokumentów a przede wszystkim rolę konosamentu (Bill of lading).
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone