Realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych

IDEA SZKOLENIA

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu podczas którego kompleksowo i praktycznie będą Państwo mogli zapoznać się z aktualnymi regulacjami prawnymi, stanowiącymi podstawę realizacji inwestycji drogowych i ich zastosowaniem w praktyce. Zdobędą Państwo również umiejętność rozpoznawania tzw. kontrowersyjnych i błędnych działań na etapach przygotowania i realizacji inwestycji. Błędów które mogą zdecydować o kłopotach a nawet klęsce inwestycji. Dobre przygotowanie i weryfikowany na bieżąco program realizacyjny, jest warunkiem kreującym sukces inwestycji budowlanej, zarówno dla inwestora jak i wykonawcy. Dlatego, podejmując decyzję o przystąpieniu do takiej inwestycji, musimy opierać się na dokładnej analizie zapisów aktualnie obowiązującej specustawy drogowej i wynikających z niej obowiązków. Dotyczy to również przepisów prawa budowlanego i aktów wykonawczych a także norm zawartych w prawie zamówień publicznych, Kodeksie cywilnym i KPA. Na wszystkie nurtujące Państwa pytania i problemy otrzymają Państwo odpowiedź podczas szkolenia.

Do udziału zapraszamy osoby zajmujące się: planowaniem, negocjowaniem, realizacją i nadzorem nad realizacją inwestycji drogowych a w szczególności: inwestorów samorządowych, zarządców dróg oraz firm wykonawczych i podwykonawczych.

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce stosowania prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska a przede wszystkim, specustawy i ustawy o drogach publicznych w przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych oraz eliminowania prawidłowości w tej dziedzinie.
 • Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w procesie realizacji.
 • Zdobycie wiedzy, jak dostosowywać się do wymogów rozszerzonego katalogu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • Zdobycie wiedzy, na czym polegają, zmiany związane z nowelizacją specustawy i ustawy o drogach publicznych.

Metodyka:
Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji Power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia, testy oraz moderowana dyskusja.

UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny ( ponad 100 stron) Skrypt- podręcznikzawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących praktycznych aspektów przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, z wykorzystaniem przepisów prawa budowlanego i specustawy, będący pomocą w ich praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu.

Program szkolenia:

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

1. Budowa dróg na podstawie ustawy Prawo budowlane, ustawie o drogach publicznych i na podstawie Spec ustawy drogowej. - Zakres stosowania poszczególnych ustaw.
 • Podstawowe pojęcia - budowy, remonty i przebudowy

Omówienie nowelizacji ustawy o drogach publicznych;
 • Podział dróg publicznych i pojęcie pasa drogowego.
 • Zarządzanie drogami publicznymi, zadania zarządców dróg z rozróżnieniem poszczególnych kategorii dróg
 • Przedstawienie kwestii dostępu do drogi publicznej
 • Procedura i zasady umieszczania w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej.
 • Tryb uzyskiwania decyzji w sprawie udostępnienia kanału technologicznego oraz wysokość opłat za jego udostępnienie.
 • Zezwolenie na lokalizowanie obiektów, urządzeń oraz reklam w pasie drogowym. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, w tym reklam i materiałów wyborczych
 • Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg.
 • Zasady usuwania awarii w pasie drogowym

2. Omówienie nowelizacji specustawy

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
 • Zawartość wniosku o wydanie decyzji
 • Zakres kontroli wniosku o wydanie decyzji przez organ wydający decyzję
 • Zakres ustaleń dokonywanych decyzją
 • Zasady zmiany ostatecznej decyzji
 • Organy właściwe do wydania decyzji ZRiD
 • Ustalenia decyzji
 • Podmioty uprawnione do uzyskania decyzji ZRiD,:
 • Treść wniosku o wydanie decyzji – ćwiczenie w wypełnianiu wniosku - Tryb i zakres kontroli wniosku o wydanie decyzji przez organ wydający decyzję,
 • Zakres ustaleń dokonywanych decyzją,
 • Procedura zmiany ostatecznej decyzji – ćwiczenie: wystąpienie o zmianę - Organy właściwe do wydania decyzji ZRiD

3. Zakres stosowania Specustawy - Aktualne (2016) postanowienia spec ustawy drogowej - nowe zasady oddawania dróg do użytkowania.

4. Zasady stosowania ustaw współtowarzyszących: - Przepisy wyłączające lub zastępujące przepisy Kodeksu Postępowania administracyjnego, - Specyfika stosowania Przepisów Prawa budowlanego,

 • Wyłączenie działania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • Istotne odstąpienia od projektu budowlanego i innych warunków decyzji - zmiany
 • Jakie zagadnienia problemy prawne należy rozwiązywać w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami,
 • Zakres wyłączenia działania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Zasady stosowania ustawy Prawo budowlane przy wydawaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz w procesie inwestycyjnym budowy drogi.

5. Właściwość organów administracji architektoniczno budowlanej i nadzoru budowlanego w poszczególnych fazach realizacji inwestycji,

 • Etap przygotowania – procedura uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego Ćwiczenie: przygotowanie wniosku o decyzję lokalizacyjną
 • Skutki istotnych odstąpień od projektu budowlanego i innych warunków decyzji - procedury.
 • Zestaw dokumentów załączanych do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

6. Procedury społeczne - zasady zawiadamiania o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: - Zawiadomienia,

 • Obwieszczenia,
 • Wzory zawiadomień i obwieszczeń,
 • Tryb działania w przypadku nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym oraz w przypadku osób nieżyjących
 • Organy odwoławcze oraz zasady rozpatrywania odwołań i skarg.

7. Tryb nadawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. – Studia przypadków - Zajęcie terenu, wycinka lasów i drzew.

 • Zasady wstrzymywania robót budowlanych.
 • Zasady oddawania dróg do użytkowania - właściwość organów,

8. Tryb i procedury stosowania prawa budowlanego przy odbiorach dróg.

 • -Spełnienie wymogów dla przeprowadzenia częściowych odbiorów warunkowych,
  Ćwiczenie: protokół odbioru częściowego i końcowego
 • Aktualne zasady kwalifikacji istotnych odstąpień.
 • Nielegalne użytkowanie.

9. Zasady nabywania nieruchomości pod inwestycje drogowe oraz zasad wypłaty odszkodowań z tego tytułu.

 • Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 • Ograniczenie środków zaskarżania decyzji oraz ograniczenie możliwość uchylania lub unieważniania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

10. Ustalanie odszkodowań za nieruchomości wywłaszczane pod drogi, w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 • Przegląd orzecznictwa sądowego w sprawach z zakresu Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 • Prezentacja końcowa: „Błędy, jakie popełniamy najczęściej”

Podsumowanie szkolenia

Opinie o szkoleniach

Włodzimierz Gawroński

Długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach prawa budowlanego, zarządzania procesem inwestycyjnym w budownictwie, procedurze FIDIC, zarządzania projektami w standardach: Prince2, PMI, PCM i zarządzania ryzykiem oraz komunikacją w projektach. Zajmujący się w szczególności zarządzaniem projektami innowacyjnymi. Posiada dużą wiedzę i praktykę w tym zakresie, którą zdobył między innymi, jako akredytowany (w latach 1995-1998) przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli, Wiceprezydent Miasta i Ekspert Bankowy ds. inwestycji budowlanych oraz wielokrotny konsultant różnego typu projektów w tym kontraktów i robót budowlanych.
Ukończył między innymi: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Zarządzania i informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Magisterskie Studia Menedżerskie – typu MBA.( Master of Business Administration).
Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”. Ekspert bankowy ds. UE i jednostek samorządowych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych. Specjalizuje się w praktyce i teorii zarządzania projektami, ryzykiem i komunikacją - ze szczególnym uwzględnieniem standardu PRINCE2 w zakresie skutecznej realizacji projektów i zarządzania ryzykiem oraz antykorupcji. Wybitny specjalista. Karierę zawodową zaczynał w administracji państwowej, kierował firmami produkcyjnymi, realizował przedsięwzięcia inwestycyjne. Od wielu lat jest cenionym trenerem biznesu.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Project Manager

tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych

Termin szkolenia: 13 marzec 2017 r. do 14 marzec 2017 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: - 1400 zł do 27 lutego br. - 1700 zł od 28 lutego br.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - LOGISTYKA, TRANSPORT, SPEDYCJA: zobacz najbliższe szkolenia

Najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych
9 kwiecień 2018 Warszawa
Szkolenie Incoterms 2010® pozwoli Państwu poznać m.in. aktualne informacje o najnowszej wersji Incoterms® 2010 oraz nową klasyfikację reguł i terminów.
AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH W 2016 ROKU
17 kwiecień 2018 Warszawa
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu
19 kwiecień 2018 - 20 kwiecień 2018 Warszawa
W jakim celu firmy utrzymują magazyny? Jakie są podstawowe rodzaje i zadania systemów magazynowych w organizacjach biznesowych? Jakie są koszty i jak obliczyć efektywność Na te i wiele innych pytań odpowie ekspert, dr Bogdan Kroker.
11 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT.
Szkolenie dla spedytorów i logistyków
14 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.
15 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest dostarczyć oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu morskiego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy. Wyjaśnimy wiele specyficznych pojęć występujących wyłącznie w transporcie morskim (min. rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy obieg dokumentów a przede wszystkim rolę konosamentu (Bill of lading).
PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL
28 maj 2018 Warszawa
Wiedza przyswojona na naszym szkoleniu pozwoli zaoszczędzić czas. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą w stanie dowolnie modyfikować tabelę przestawną, budując w ten sposób nowy raport lub zestawienie. W szkoleniu duży nacisk zostanie położony na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.
11 czerwiec 2018 - 12 czerwiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest przedstawienie średnio zaawansowanych funkcji Microsoft Excel 2016 oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone