szkolenie prowadzi - dariusz rystał

Gospodarowanie prawem własności i użytkowania wieczystego do nieruchomości

(zbycie, nabycie, obciążenie użytkowaniem, najmem, dzierżawą, użyczeniem), tytuły prawne do wejścia i korzystania z cudzego gruntu – stan prawny 2016r.

IDEA SZKOLENIA

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz
Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy,
zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

Dariusz Rystał – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, od wielu lat związany z branżą
energetyczną, ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego. Cywilista. Pan Sędzia
posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w zakresie obowiązujących regulacji prawnych jak i
ich praktycznego zastosowania. Prowadzi swoje zajęcia zawsze dostosowując stopień ich trudności
do stopnia zaawansowania słuchaczy, inaczej prowadzi zajęcia dla osób z przygotowaniem
prawniczym i bez takiego przygotowania, stara się być jak najbardziej elastyczny w stosunku do
oczekiwań i potrzeb konkretnych grup swoich słuchaczy.
Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie
wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany
doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty

Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkie osoby zajmujące się najmem i dzierżawą,
zarządzaniem nieruchomościami, osoby zainteresowane praktycznymi aspektami gospodarowania
prawem własności i użytkowania wieczystego. Właścicieli lokali, pracowników biur obrotu
nieruchomościami, pracowników departamentów:
 • Nieruchomości
 • Prawnego
 • Administracji,
 • Ekspansji
 • Zarządzania siecią, majątkiem, gruntami
 • Inwestycji,
 • Rozwoju
 • Przesyłu

Program Szkolenia

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wiadomości wprowadzające

2. Możliwości prawne pozyskiwania tytułów prawnych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych:
 • prawa cywilnego ( prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe, obligacyjne tytuły prawne)
 • prawa administracyjnego,
 • charakterystyka postępowań przymusowych ( ścieżka postępowania cywilnego i administracyjnego)
3. Najnowsze regulacje (oraz projekty nowelizacji) prawa cywilnego w zakresie
 • rozporządzania nieruchomościami
 • ostatnie zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece
 • najnowszy projekt ustawy o zmianie kodeksu cywilnego w zakresie użytkowania wieczystego
4. Możliwość bieżącego ( już na dzisiaj) , wszechstronnego zastosowania części zapisów najnowszego projektu ustawy o korytarzach przesyłowych w procesie negocjacyjnym dotyczącym zawierania umowy najmu i dzierżawy

5. Umiejętność właściwego odczytania odpisu z migrowanej księgi wieczystej
 • zasada jawności i prawdziwości ksiąg wieczystych (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych)
 • niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym
 • możliwości wpisania do księgi wieczystej prawa najmu lub dzierżawy
 • analiza zapisów poszczególnych działów księgi
 • księga wieczysta a akta księgi wieczystej.
 • praktyczne sposoby korzystania z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych tj. Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
 • odpisy, wyciągi i zaświadczenia wydawane przez Centralną Informację, a wydruki treści wyświetlonych w trybie internetowego przeglądania księgi wieczystej
6. Konieczność i umiejętność zawierania umów z:
 • przedsiębiorcami (spółkami prawa handlowego)
 • konsumentami
 • instytucjami państwowymi, samorządowymi, spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi
7. Różnorodność rozumienia pojęcia
 • przedsiębiorcy w regulacjach prawa cywilnego, gospodarczego oraz energetycznego
 • konsumenta
8. Umiejętność właściwego odczytywania i posługiwania się różnorodnymi rejestrami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • wskazanie podstawowych rejestrów oraz techniki ich właściwego odczytywania
 • analiza zapisów mających podstawowe znaczenie przy zawieraniu i realizowaniu umów z przedsiębiorcami

9. Zagrożenia związane z niewłaściwym rozumieniem i praktycznym odniesieniem do problematyki reprezentacji oraz przedstawicielstwa (pełnomocnictwa ) stron umowy

 • zapisy umowne odnoszące się do reprezentacji oraz przedstawicielstwa
 • techniki właściwego sprawdzania osób uprawnionych do zawierania kontraktów handlowych
 • analiza praktycznej strony udzielania pełnomocnictwa

10. Technika prawidłowego wykorzystywania przez przedsiębiorstwo energetyczne:

 • wzorów umów, regulaminów, ogólnych warunków umów ,
 • rejestru niedozwolonych wzorców umownych
 • umiejętność wprowadzania zmian do już zawartych i realizowanych umów

11. Funkcjonowanie umowy przedwstępnej w obrocie nieruchomościami

 • forma i rygor umowy
 • rozróżnienia zaliczki od zadatku
 • złożona problematyka kar umownych

12. Zagadnienia związane z ustaniem umowy najmu, dzierżawy - umiejętność ich właściwego zastosowania

 • omówienie przypadków, w których następuje wygaśnięcie umowy, jej rozwiązanie oraz odstąpieniem od niej
 • najczęściej popełniane przez przedsiębiorstwo błędy w związane z wypowiadaniem umów
 • problematyka związana z ustaniem skutków prawnych zawartych umów

13. Prawidłowe stosowanie właściwych regulacji prawnych w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości

 • właściwe rozumienie pojęcia nieruchomości i jej rodzajów
 • sposoby nabywania i zbywania nieruchomości
 • obowiązujące ograniczenia w zbywaniu i nabywaniu nieruchomości, forma umowy, jej rygor
 • problematyka zastrzeżenia warunku i terminu przy rozporządzaniu nieruchomościami
 • właściwe dokumentowanie procesu zbycia nieruchomości
 • techniki prowadzenia skutecznej negocjacji warunków kontraktu

14. Proces nabywania i zbywania nieruchomości w drodze:

 • dobrowolności (rokowań stron),
 • przymusowej ( postepowanie sądowe)
 • problematyka wpływu ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości w postaci służebności gruntowej i przesyłu, hipoteki na prawidłowy przebieg procesu sprzedaży nieruchomości.
 • żądanie przedsiębiorstwa, które wzniosło na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, aby właściciel nieruchomości przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem.
 • żądanie właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, aby przedsiębiorstwo nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

15. Problematyka związana z powstaniem i realizowaniem umowy użytkowania wieczystego

 • przedstawienie źródeł regulacji związanej z prawem użytkowania wieczystego
 • najistotniejsze cechy prawa użytkowania wieczystego, porównanie go z prawem własności
 • umowa użytkowania wieczystego jako szczególna forma oddawania nieruchomości do władania przez spółki prawa handlowego
 • technika zawierania umów z użytkownikiem wieczystym ,
 • zagrożenia dla ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa zwiazana z dwoistością użytkowania wieczystego tj. istnieniem właściciela nieruchomości oraz użytkownika wieczystego
 • dopuszczalność i bezpieczeństwo umów cywilno- prawnych zawieranych przez przedsiębiorstwo z właścicielem oraz użytkownikiem wieczystym
 • dalszy prawny byt umów cywilno – prawnych obejmujących użytkowanie wieczyste po jego wygaśnięciu

16. Obowiązek uiszczania przez wieczystego użytkownika przez czas trwania swego prawa opłaty rocznej

 • procedura administracyjna aktualizacji wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jej konsekwencje
 • procedura sądowa po wniesienie sprzeciwu od orzeczenia kolegium ( praktyczne aspekty)

17. Praktyczny podział tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości w płaszczyźnie

 • ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa
 • analiza poszczególnych technik postępowania w przekroju krajowych przedsiębiorstw
 • umowy najmu, dzierżawy, użyczenia jako tytułu cywilno- prawne do wejścia i korzystania z nieruchomości

18. Umowy zobowiązaniowe funkcjonujące w obrocie nieruchomościami – umowa najmu, dzierżawy, użytkowania

 • podstawy prawne ich funkcjonowania
 • rozróżnienie pomiędzy umową najmu ( dzierżawy) a ograniczonym prawem rzeczowym w postaci użytkowania
 • użytkowanie , szczególna forma używania nieruchomości lub jej części
 • problematyka właściwego rozróżnienia pomiędzy użytkowaniem, a użyczeniem

19. Właściwe usytuowanie umów najmu i dzierżawy w procesie gospodarowania nieruchomościami i posadowienia urządzeń sieciowych na cudzym gruncie

 • problematyka zgody właściciela nieruchomości (późniejsze wycofanie się z niej) na jej wykorzystanie na cele budowlane , a bezpieczeństwo inwestycji
 • korzyści i wady wyrażonej jedynie samej zgody na wejście na nieruchomość w porównaniu z umowami cywilnymi jako tytułem prawnym do korzystania z gruntu
 • możliwy katalog instrumentów prawnych, z jakich może skorzystać przedsiębiorstwo, w przypadku odmowy właściciela gruntu na rozpoczęcie prac budowlanych, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, zawarcia obligacyjnej umowy cywilno-prawnej,

20. Umiejętność właściwego rozróżnienia pomiędzy umową najmu a umową dzierżawy

 • analiza poszczególnych zapisów obu umów z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa
 • forma i rygor umowy najmu, dzierżawy
 • techniki zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa na wypadek nieprzestrzegania zapisów umowy przez właściciela nieruchomości
 • plusy i minusy poszczególnych umów, analiza praktycznych przypadków
 • umiejętność przygotowania i zawarcia umowy najmu, dzierżawy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zbliżone do służebności przesyłu – bez konieczności zawarcia aktu notarialnego
 • techniki prawidłowych zapisów poszczególnych umów maksymalnie zwiększające bezpieczeństwo inwestycji.
21. Przymusowe wejście przedsiębiorstwa sieciowego na cudzy grunt w celu zrealizowania inwestycji, dostępu eksploatacyjnego przy braku zgody właściciela nieruchomości pomimo zawartej wcześniej umowy cywilnej obejmującej taką zgodę
 • sposoby interpretacji umownego obowiązku właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń
22. Zagrożenia dla przedsiębiorstwa ze strony właściciela gruntu niewywiązującego się z zawartej umowy najmu, dzierżawy, będącej podstawą wejścia w teren
 • sprzedaż nieruchomości przez właściciela przed realizacją inwestycji, w jej trakcie, po zakończeniu
 • przymusowa sprzedaż nieruchomości przez komornika lub syndyka na różnych etapach inwestycji.
 • techniki obrony interesów przedsiębiorstwa
23. Praktyczne korzyści z umów cywilnych najmu i dzierżawy będących tytułem prawnym do wejścia w cudzy grunt, posadowienia urządzeń oraz ich eksploatacji
 • wskazówki skutecznej ochrony bezpieczeństwa inwestycji sieciowej w sytuacji niemożności uzyskania decyzji administracyjnej z art.124, służebności przesyłu,
 • przedstawienie plusów i minusów najbardziej efektywnych obligacyjnych tytułów prawnych
24. Możliwe sposoby działania w sytuacji braku właściwej regulacji stanu prawnego nieruchomości , która leży w granicach zainteresowania przedsiębiorstwa
 • technika postepowania razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym
 • problematyka znaczenia ustawowego pojęcia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • niemożność ustalenia osób, którym przysługują do nieruchomości prawo własności (brak aktualnego wpisu do KW)
 • metody działania w sytuacji nieustalenia (oraz braku takich możliwości) aktualnego miejsca pobytu (zamieszkania) właściciela gruntu
25. Wybrane zagadnienia związane z ustaleniem wartości nieruchomości ( służebności )
 • pojęcie ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości)
 • wzajemne relacje pomiędzy ewidencją gruntów a prowadzeniem i ustrojem ksiąg wieczystych
 • ustalanie wartości nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych (biegłych sądowych),
 • przedstawienie i analiza najnowszych aktów, na których opierają się rzeczoznawcy przy szacowaniu wartości nieruchomości (ustawa, rozporządzenie wykonawcze, standardy zawodowe),
 • praktyczne aspekty ustalania rzeczywistej wartości nieruchomości
 • elementy operatu szacunkowego, które wymagają szczególnej uwagi przedsiębiorstwa
 • problematyka związana z regulacją powierzchni pasów eksploatacyjnych (technologicznych, stref ochronnych, kontrolowanych) i pasów negatywnego oddziaływania sieci na wartość nieruchomości,
 • technika postępowania w przypadku istotnej różnicy pomiędzy operatami szacunkowymi sporządzanymi na zlecenie przedsiębiorstwa i właściciela nieruchomości w zakresie wartości nieruchomości
26. Postepowanie rzeczoznawcy ustalającego wartość nieruchomości w sytuacji:
 • braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości
 • braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
27. Analiza najnowszego orzecznictwa sadowego.

Opinie o szkoleniach

Dariusz Rystał

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Praktyk od kilku lat związany z branżą energetyczną i ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego. Pan Sędzia Rystał posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w zakresie obowiązujących regulacji prawnych, jak i ich praktycznego zastosowania. Znany z aktywnego prowadzenia wykładów, potrafi skutecznie zaangażować i skupić uwagę słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Project Manager

tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Gospodarowanie prawem własności i użytkowania wieczystego do nieruchomości (zbycie, nabycie, obciążenie użytkowaniem, najmem, dzierżawą, użyczeniem), tytuły prawne do wejścia i korzystania z cudzego gruntu – stan prawny 2016r.

Termin szkolenia: 12 grudzień 2016 r. do 13 grudzień 2016 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1550 zł do 28 listopada br. 1850 zł od 29 listopada br.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO: zobacz najbliższe szkolenia

Praca z dokumentem
29 maj 2018 Warszawa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w codziennej zawodowej pracy stykają się z odpisami ksiąg wieczystych i chciałyby nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się odpisami, ugruntować wiedzę z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg wieczystych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatowej i opierać się będzie na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych i omawianiu problemów praktycznych.
11 czerwiec 2018 Warszawa
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych).
Najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych
11 czerwiec 2018 Warszawa
Aktualne wiadomości z orzecznictwa bez wracania do podstaw!
Stan prawny 2018r.
11 czerwiec 2018 - 12 czerwiec 2018 Warszawa
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.
25 czerwiec 2018 - 26 czerwiec 2018 Warszawa
Całokształt przepisów związanych z najmem i zarzadzaniem nieruchomościami: uregulowania prawne najmu, kluczowe zapisy, negocjacje umów i rozliczanie opłat eksploatacyjnych
Istotne zmiany i kluczowe orzecznictwo
27 czerwiec 2018 Warszawa
Analiza i omówienie zmian wprowadzonych 1 września 2017r. w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ich interpretacja na kanwie najnowszego orzecznictwa
5 lipiec 2018 - 6 lipiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ZARZĄDZANIEM całym cyklem życia projektu inwestycyjnego od hasła „czy na pewno mam pomysł?” lub pytania „Brakuje nam przestrzeni do dalszego rozwoju” do rozpoczęcia eksploatacji obiektu.
Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego
17 lipiec 2018 - 18 lipiec 2018 Warszawa
Szkolenie pozwoli zebrać informacje nt. zasad stosowania i istoty podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości, jak również zasad i wymagań dotyczących sporządzania operatów szacunkowych oraz możliwych do zastosowania podejść, metod i technik wyceny wraz z ich wyjaśnieniem.
24 lipiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest wyrobienie umiejętności poprawnego zawierania umów najmu, sporządzania aneksów, zabezpieczenia interesów wynajmującego pod kątem zniszczeń, niecelowych roszczeń o zwrot nakładów, zmiany przeznaczenia lokalu, dewastacji.
11 wrzesień 2018 Warszawa
Coraz częstszym problemem firm zaangażowanych w proces budowlany jest niewłaściwa konstrukcja umów o roboty budowlane oraz błędna interpretacja zapisów. Przykładów nieprawidłowości jest wiele, dlatego też zanim zdecydują się Państwo, komu powierzyć inwestycje, warto wiedzieć jak należycie skonstruować umowę która będzie bezpieczna dla Państwa interesów.
PRAWIDŁOWY OPERAT SZACUNKOWY
11 wrzesień 2018 - 12 wrzesień 2018 Warszawa
Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie osoby które na co dzień mają styczność z operatami szacunkowymi a w szczególności te które muszą wypowiedzieć się na temat sporządzonego operatu szacunkowego lub podjąć na jego podstawie dalsze decyzje. Są to pracownicy działów technicznych, nieruchomości, infrastruktury, prawnicy, pracownicy banków: analitycy kredytowi, pracownicy pionów sprzedaży, obsługi klienta.
Stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo teoria i praktyka
20 wrzesień 2018 Warszawa
Poznaj m.in. projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach, wymagania formalne i kwalifikację prawną projektów.
Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej
4 październik 2018 - 5 październik 2018 Warszawa
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone