Głównym celem szkolenia jest poznanie założeń controllingu i jego wpływu na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY

IDEA SZKOLENIA

O znaczeniu controllingu personalnego decydują nie tylko funkcje, jakie może on spełniać w procesie
zarządzania, ale także rosnąca rola kapitału ludzkiego jako istotnego czynnika konkurencyjności współczesnych organizacji. Ogólnie można powiedzieć, że tradycyjne czynniki konkurencyjności, jak dostęp do środków technicznych lub kapitału finansowego są powoli wypierane przez kompetentne wykorzystanie zasobów niematerialnych, które są źródłem produktywności pracy, innowacyjności i elastyczności personelu.

Controlling personalny to doskonałe narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi. Zadaniem controllingu personalnego jest zbieranie, opracowywanie i przygotowywanie informacji personalnych niezbędnych w procesie podejmowania decyzji, a także koordynacja planów i innych projektów personalnych oraz sprawowanie kontroli bieżącej. Controlling personalny to doskonały system wczesnego ostrzegania przed rosnącymi kosztami pracy. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że koszty pracy stanowią (po kosztach materiałów i energii) najważniejszą pozycję spośród kosztów rodzajowych przedsiębiorstw produkcyjnych (w przedsiębiorstwach usługowych mają zwykle najwyższy udział), wpływając znacząco na konkurencyjność firmy.


Na warsztaty zapraszamy:
 • Menedżerowie wyższego i średniego szczebla zarządzania HR w firmach.
 • Menedżerowie i pracownicy działów odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
 • Pracownicy, którzy chcą usprawnić kierowanie i odpowiednio efektywnie kształtować zachowania uczestników
 • organizacji oraz relacje interpersonalne w organizacji.
 • Konsultanci HR.

Program szkolenia:

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

Controlling personalny, jako filozofia zarządzania przedsiębiorstwem

 • Geneza, istota i znaczenie controllingu personalnego w organizacji
 • Formy i funkcje controllingu
 • Operacyjny i strategiczny wymiar controllingu personalnego
 • Organizacja controllingu personalnego
 • Miary efektywności procesów personalnych
 • Controlling personalny w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi

Narzędzia controllingu personalnego i obszary zastosowania

 • Podstawowe jakościowe i ilościowe narzędzia wykorzystywane w planowaniu, monitorowaniu i korygowaniu procesu zarządzania personelem:
  • stopa zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (ROIHC)
  • wartość dodana kapitału ludzkiego (VAHC)
  • wskaźniki dotyczące stanu i struktury zatrudnienia
  • Wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych
  • wskaźniki dotyczące produktywności
  • wskaźniki jednostkowego kosztu pracy
  • wskaźniki wykorzystania czasu pracy
  • wskaźniki rentowności zatrudnienia
 • Controllingowe planowanie zasobów osobowych przedsiębiorstwa
 • Ustalanie i monitorowanie popytu i podaży pracowników
 • HR Scorecard jako punkt wyjścia do wdrażania controllingu personalnego

Controller personalny w procesie rekrutacji i selekcji pracowników oraz w stymulowaniu rozwoju potencjału pracy

 • Planowanie, wybór oraz ocena źródeł i form rekrutacji pracowników
 • Kontrola przebiegu procesu rekrutacyjnego oraz związanych z tym kosztów
 • Metodyka oceny efektywności szkoleń w wymiarze ilościowym i jakościowym
 • Analiza progu opłacalności szkoleń wewnątrzzakładowych

Controlling personalny a system motywacyjny w przedsiębiorstwie

 • Zadania controllera w kształtowaniu proefektywnościowego systemu motywacyjnego
 • Analiza finansowych i pozafinansowych elementów systemu motywacyjnego

Rola controllera personalnego przy tworzeniu i wdrażaniu systemu ocen pracowniczych

 • Oceny pracownicze, jako podstawa planowania rozwoju personelu
 • Controlling personalny w procesie opracowywania, wdrażania i kontroli realizacji systemu ocen pracowniczych

Wartościowanie pracy jako podstawowa metoda ustalania płacy zasadniczej

 • Obszary wykorzystania wyników wartościowania pracy
 • Procedura controllingu i potrzeba dynamicznego wartościowania pracy
 • Metody wartościowania pracy
 • Mierniki dotyczące oceny wartościowania pracy

Koszty pracy jako przedmiot controllingu personalnego

 • Pojęcie i klasyfikacja kosztów pracy
 • Controlling kosztów pracy
 • Racjonalizacja kosztów pracy w organizacji
 • Czynniki wpływające na kształtowanie kosztów pracy w organizacji (płacowe i pozapłacowe koszty pracy)
 • Parametry ekonomiczne kosztów pracy i inne wskaźniki syntetyczne
 • Badanie wielkości, struktury rodzajowej (w stosunku do kosztów pracy ogółem i kosztów własnych) oraz dynamiki kosztów pracy


CEL SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest poznanie podstawowych założeń controllingu i jego wpływu na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również wykształcenie umiejętności skutecznego controllera w procesach personalnych.

Uczestnicy szkolenia ponadto:

 • będą potrafili zidentyfikować obszary zastosowania controllingu personalnego,
 • nabędą wiedzę na temat planowania i ustalania wskaźników z zakresu gospodarki kadrowej,
 • będą potrafili stworzyć HR Scorecard pomocną dla skutecznego HRM,
 • zapoznają się ze sposobami i narzędziami motywowania pracowników,
 • zapoznają się z motywacyjną funkcją wynagrodzeń oraz rolą szkoleń i programów rozwoju.


METODY SZKOLENIOWE

 • Ćwiczenia warsztatowe, uwzględniające czynne techniki pracy z grupą będą prowadzone przy pomocy aktywizujących metod partycypacyjnych, w oparciu o doświadczenia uczestników, tak więc istotą szkolenia jest nie tylko zrealizowanie proponowanych przez trenera tematów, ale również diagnoza określonych problemów oraz analiza konkretnych przypadków i kwestii występujących w organizacji.
 • Trener jest moderatorem: kieruje dyskusją w ten sposób, aby uczestnicy szkolenia sami poddawali analizie krytycznej różne rodzaje usprawnień, rozwiązania sytuacji stwarzających im trudność, lub będących źródłem niepewności.
 • Każdy z uczestników szkolenia ma okazje pozyskania wiedzy i umiejętności w sposób adekwatny do jego indywidualnego stylu przyswajania wiadomości i doświadczeń.
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które mogą być wykorzystane zarówno w trakcie szkolenia, jak i będą stanowić pomoc po jego zakończeniu.

 

Opinie o szkoleniach

Monika Kulikowska-Pawlak

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu, od 2009 adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień efektywnego funkcjonowania organizacji zarówno sektora komercyjnego jak i publicznego oraz przedsiębiorczości. Trener z wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu, koordynowaniu i prowadzeniu projektów szkoleniowych z zakresu: controllingu personalnego, zarządzania kapitałem intelektualnym, zarządzania strategicznego w tym analizy strategicznej i zrównoważonej karty wyników, rozpoczynania i tworzenia własnego biznesu, metodyki tworzenia biznes planu i dokumentacji biznesowej. Ekspert w zakresie polityki personalnej: controllingowego planowania zasobów osobowych przedsiębiorstwa, proefektywnościowego systemu motywacyjnego, metod wartościowania pracy, systemu ocen pracowniczych, oceny efektywności szkoleń w wymiarze ilościowym i jakościowym, analizy strategicznej, budowania strategii organizacji, audytu struktury organizacyjnej oraz strategicznej karty wyników. Autorka licznych publikacji z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości, skupionych wokół problemów praktycznych. Posiada członkostwo British Academy of Management oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Uczestniczka i prelegentka na wielu międzynarodowych konferencjach, m.in. British Academy of Management, European Academy of Management, Irish Academy of Management, Asia Academy of Management, etc.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY

Termin szkolenia: 3 kwiecień 2017 r. do 4 kwiecień 2017 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1450 zł za osobę
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - HR, KADRY, PŁACE: zobacz najbliższe szkolenia

UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
26 marzec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
Organizacja, planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2018 r. warsztaty
16 kwiecień 2018 - 17 kwiecień 2018 Warszawa
Zapraszamy na zaawansowane dwudniowe warsztaty dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy w 2018 r., oraz orzecznictwa. Podczas szkolenia rozwiążecie Państwo ponad 50 zadań!
PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY - warsztaty
16 kwiecień 2018 Warszawa
Wiele branż pracuje non stop ze względów technologicznych (huty) lub z uwagi na zaspokajanie potrzeb ludności (elektrownie, elektrociepłownie), czy też produkcyjnych. Praca taka nie jest jednak ruchem ciągłym w znaczeniu prawnym, choć spełnione są w większości przypadków przesłanki do jego zastosowania. Historycznie taka organizacja czasu pracy zwana jest 4-brygadówką, choć pojęcie to od 2004 r. nie występuje w Kodeksie pracy, a stosowane rozwiązania to po prostu podstawowy czas pracy połączony z pracą 3-zmianową.
Jak prawidłowo stosować przepisy k.p.
21 maj 2018 - 22 maj 2018 Warszawa
W roku 2018 r działy kadr czekają zmiany wynikając z prezydenckiej nowelizacji kodeksu pracy oraz nowe obowiązki antykorupcyjne narzucone ustawą o jawności życia publicznego, ale ważniejsze jest przygotowanie firm na rewolucję dotyczącą akt pracowniczych, która jest planowana na 2019 r. Poza elektronizacją akt osobowych planowany jest także ich nowy układ i włączenie do teczek pracowników dokumentów związanych z czasem pracy, co będzie ogromnym przedsięwzięciem logistycznym dla działów HR.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone