Szkolenie prowadzi - Łukasz Prasołek

DYSKRYMINACJA, MOBBING I MOLESTOWANIE W ZATRUDNIENIU

AKTUALNE ORZECZNICTWO

IDEA SZKOLENIA

Mobbingowi poświęcony jest w kodeksie pracy tylko 1 przepis a dyskryminacji kilka, ale wiedza w tym zakresie wywodzi się głównie z orzecznictwa sądowego, które pokazuje jakie elementy musi zawierać dane zachowanie, aby mówić o mobbingu czy dyskryminacji. Dlatego też, aby organizacja mogła sprawnie funkcjonować musi znać aktualne orzecznictwo, dzięki czemu zniweluje ryzyka niepożądanych zachowań i uniknie niepotrzebnych kontroli PIP lub procesów sądowych. W związku z powyższym proponujemy Państwu program szkoleniowy oparty w pełni o orzecznictwo sądowe dotyczące tej problematyki, dzięki czemu będzie to wiedza nie tylko kompletna, ale również najbardziej aktualna i pokazująca bieżące problemy, z jakimi borykają się w tym obszarze inne firmy?

Co ostatnio orzekły sądy w tym obszarze?
 • w przypadku instytucji państwowych przyjęto, że skargi i dokumenty złożone do komisji antymobbingowej są informacją publiczną,
 • przyjęto możliwość pozwania pracodawcy w przypadku naruszenia dóbr osobistych pracownika przez działania komisji antymobbingowej,
 • zezwolono na pozywanie pracodawcy o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji przy zwolnieniu pracownika nawet, gdy ten wcześniej nie odwołał się otrzymanego wypowiedzenia umowy o pracę,
 • przyjęto, ż dyskryminacją jest odmowa wypłaty premii pracownikowi, który wykonał zadania premiowe, gdy premie wypłacono innym pracownikom, którzy nie wykonali takich zadań,
 • zwolniono pracodawcę z odpowiedzialności za potencjalne molestowanie pracownicy podczas wycieczki pracowników dofinansowywanej z ZFŚŚ.

Szkolenie skierowane jest do:
Kadra Zarządzająca, Dyrektorów Personalnych, Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac, menagerów nadzorujących działy HR;


Program szkolenia:

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

Mobbing w zatrudnieniu
 • Jakie cechy musi spełniać zachowanie aby mogło być uznane a mobbing?
 • Jak w orzecznictwie rozumiana jest długotrwałość mobbingu?
 • Czy roszczenia z tytułu mobbingu mogą być wywodzone po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę?
 • Czy krytyczna ocena pracy może być przejawem mobbingu?
 • Jak sądy pracy rozumieją nękanie pracownika będące elementem mobbingu?
 • Czy mobbing może być skutkiem działań nieumyślnych, jeśli wywołają one rozstrój zdrowia?
 • Czy stan napięcia psychicznego związany z procedurą zwolnień grupowych może świadczyć o mobbingu?
 • Czy wszczynanie postępowań dyscyplinarnych może świadczyć o stosowaniu mobbingu?
 • Czy izolacja w grupie współpracowników zawsze świadczy o istnieniu mobbingu?
 • Czy niepsrawiedliwa krytyka pracownika może świadczyć o istnieniu mobbingu?
 • Czy działania nieuznane za mobbing mogą naruszać godność lub inne dobra osobiste pracownika?
 • Kiedy wykorzystywanie kompetencji pracownika w czasie wolnym od pracy nie będzie stanowiło mobbingu?
 • Jakie roszczenia z tytułu mobbingu przysługują pracownikowi?
 • W jaki sposób pracodawca może przeciwdziałać mobbingowi?
 • Czy pracodawcy opłaca się posiadać wewnętrzną politykę antymobbingową?
 • Czy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi jest obowiązkiem starannego działania, czy rezultatu?
 • Czy pracodawca, który przegra proces o mobbing ma jakieś roszczenia regresowe do przełożonego, który był mobberem?
 • Na kim spoczywa ciężar dowodu w sprawach o mobbing?
 • Czy w procesie o mobbing niezbędne jest poszukiwanie zdarzenia, które zapoczątkowało to zjawisko?
 • Czy w sprawach o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu niezbędne jest powoływanie biegłych lekarzy w celu oceny stanu zdrowia pracownika?
 • Czy działania mobbera muszą być sprzeczne z prawem?
 • Kiedy rozstrój zdrowia uzasadnia roszczenie o zadośćuczynienie?
 • W jaki sposób sądy pracy ustalają wysokość zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem?
 • Czy nieprzeciwdziałanie mobbingowi przez przełożonych mobbera może spowodować zwiększenie kwoty zadośćuczynienia dochodzonego od pracodawcy?
 • Czy wystarczy stwierdzenie, że rozstrój zdrowia ma związek z pracą, aby dochodzić zadośćuczynienia z tytułu mobbingu?
 • Czy nierozwiązanie umowy o pracę z tytułu mobbingu blokuje pracownikowi dochodzenie roszczeń przed sądem pracy?

Dyskryminacja w zatrudnieniu

 • Jakie są różnice pomiędzy dyskryminacją a mobbingiem?
 • Na czym polega dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia?
 • Czy molestowanie seksualne to dyskryminacja, czy mobbing?
 • Jakie elementy podlegają ocenie w przypadku oskarżenia o dyskryminację płacową?
 • Czy sądy pracy mogą kształtować wynagrodzenia w firmach w procesach o dyskryminację płacową?
 • Czy porównywalne są stanowiska dyrektora finansowego i administracyjnego?
 • Czy osiągnięcie wieku emerytalnego jest bezpiecznym kryterium doboru pracownika do zwolnienia z pracy?
 • Czy przyznawanie dodatkowych świadczeń pracownikom przechodzącym na emerytury może mieć charakter dyskryminacyjny?
 • Czy odbywanie aplikacji prawniczej może stanowić przyczynę dyskryminacji?
 • Czy podległość dwóm kierownikom może świadczyć o dyskryminacji?
 • Czy staż pracy zawsze będzie bezpiecznym kryterium różnicującym pracowników?
 • Czy można się zrzec roszczeń z tytułu nierównego traktowania?
 • Czy dokonując wyboru pracowników do zwolnienia pracodawca może się oprzeć na Assesment Center, aby uniknąć zarzutów dyskryminacyjnych?
 • Czy porównywanie wynagrodzeń z punktu widzenia dyskryminacji może następować pomiędzy różnymi spółkami z grupy kapitałowej?
 • Czy drobne różnice w wynagrodzeniu mogą stanowić dyskryminację pracownika?
 • Czy nieprzedłużenie umowy na czas określony może być działaniem dyskryminującym w przypadku zatrudniania na czas nieokreślony osoby o gorszych kwalifikacjach i wynikach pracy?
 • Czy oceniając dyskryminację można porównać pracowników spółki dominującej i spółki zależnej?
 • Jak się ustala odszkodowanie w procesie o dyskryminację pracownika?
 • Czy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę jest przesłanką niezbędną do dochodzenia odszkodowania z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu?
 • W jakim czasie od zwolnienia pracownik może dochodzić odszkodowania z tytułu dyskryminacji?

Opinie o szkoleniach

Łukasz Prasołek

Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.

Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

DYSKRYMINACJA, MOBBING I MOLESTOWANIE W ZATRUDNIENIU AKTUALNE ORZECZNICTWO

Termin szkolenia: 29 wrzesień 2017 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia

 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy faksem lub e-mailem.
 • Nie wymagamy przedpłaty. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia.
 • Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. j. zwraca pełną sumę opłaty za szkolenie, jeżeli pisemna informacja uczestnika o rezygnacji z udziału przesłana zostanie najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
 • W wypadku rezygnacji po tym terminie Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. j. nabywa prawa do obciążenia płatnika 50% kosztów szkolenia.
 • Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. j. do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - HR, KADRY, PŁACE: zobacz najbliższe szkolenia

26 luty 2018 - 27 luty 2018 Warszawa
Modyfikacja systemu wynagradzania w organizacji lub stworzenie nowego systemu jest wyzwaniem, przed którym coraz częściej stają osoby zarządzające lub pracownicy działu HR.
13 marzec 2018 Warszawa
Mobbingowi poświęcony jest w kodeksie pracy tylko 1 przepis a dyskryminacji kilka, ale wiedza w tym zakresie wywodzi się głównie z orzecznictwa sądowego, które pokazuje, jakie elementy musi zawierać dane zachowanie, aby mówić o mobbingu czy dyskryminacji. Dlatego też, aby organizacja mogła sprawnie funkcjonować musi znać aktualne orzecznictwo, dzięki czemu zniweluje ryzyka niepożądanych zachowań i uniknie niepotrzebnych kontroli PIP lub procesów sądowych.
Jako wsparcie strategii organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
19 marzec 2018 - 20 marzec 2018 Warszawa
Controlling personalny ma na celu monitorowanie procesu zarządzania kapitałem ludzkim. Jest to podejście ekonomiczne, które dysponuje użytecznym narzędziem do podejmowania decyzji w organizacji na podstawie danych controllingu personalnego. Jest to wewnętrzny system monitorowania, analizy, oceny i podejmowania decyzji służących realizacji celów w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi firmy. Jest też swoistego rodzaju łącznikiem scalającym politykę kadrową i ekonomiczną organizacji.
Jak prawidłowo stosować przepisy k.p.
19 marzec 2018 - 20 marzec 2018 Warszawa
W roku 2017 zachodzą ciągłe zmiany w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gdyż przepisy tej dziedziny zmieniały się już w styczniu, kwietniu, maju i czerwcu, a przed nami jeszcze kolejne zmiany zaplanowane na październik i grudzień, a potem na styczeń 2018 r. Zmiany dotyczą różnych obszarów i zagadnień, począwszy od świadectw pracy, przez nowe wykazy prac uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet, a kończąc na zmianach dotyczących płac, wprowadzających nowe konta składkowe dla płatników ZUS.
OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIE RODO
20 marzec 2018 Warszawa
Wprowadzenie do porządku prawnego powyższych regulacji spowoduje konieczność przeprowadzenia stosownych działań przez każdego administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego – procesora, w zakresie uaktualnienia dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych, wykonania audytów bezpieczeństwa oraz operacji przetwarzania danych, jak również stworzenia zupełnie nowych instrumentów i narzędzi, które zagwarantują spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z nowo obowiązujących aktów prawnych.
UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
26 marzec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone