Szkolenie prowadzi - Łukasz Prasołek

DYSKRYMINACJA, MOBBING I MOLESTOWANIE W ZATRUDNIENIU

AKTUALNE ORZECZNICTWO

IDEA SZKOLENIA

Mobbingowi poświęcony jest w kodeksie pracy tylko 1 przepis a dyskryminacji kilka, ale wiedza w tym zakresie wywodzi się głównie z orzecznictwa sądowego, które pokazuje jakie elementy musi zawierać dane zachowanie, aby mówić o mobbingu czy dyskryminacji. Dlatego też, aby organizacja mogła sprawnie funkcjonować musi znać aktualne orzecznictwo, dzięki czemu zniweluje ryzyka niepożądanych zachowań i uniknie niepotrzebnych kontroli PIP lub procesów sądowych. W związku z powyższym proponujemy Państwu program szkoleniowy oparty w pełni o orzecznictwo sądowe dotyczące tej problematyki, dzięki czemu będzie to wiedza nie tylko kompletna, ale również najbardziej aktualna i pokazująca bieżące problemy, z jakimi borykają się w tym obszarze inne firmy?

Co ostatnio orzekły sądy w tym obszarze?
 • w przypadku instytucji państwowych przyjęto, że skargi i dokumenty złożone do komisji antymobbingowej są informacją publiczną,
 • przyjęto możliwość pozwania pracodawcy w przypadku naruszenia dóbr osobistych pracownika przez działania komisji antymobbingowej,
 • zezwolono na pozywanie pracodawcy o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji przy zwolnieniu pracownika nawet, gdy ten wcześniej nie odwołał się otrzymanego wypowiedzenia umowy o pracę,
 • przyjęto, ż dyskryminacją jest odmowa wypłaty premii pracownikowi, który wykonał zadania premiowe, gdy premie wypłacono innym pracownikom, którzy nie wykonali takich zadań,
 • zwolniono pracodawcę z odpowiedzialności za potencjalne molestowanie pracownicy podczas wycieczki pracowników dofinansowywanej z ZFŚŚ.

Szkolenie skierowane jest do:
Kadra Zarządzająca, Dyrektorów Personalnych, Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac, menagerów nadzorujących działy HR;


Program szkolenia:

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

Mobbing w zatrudnieniu
 • Jakie cechy musi spełniać zachowanie aby mogło być uznane a mobbing?
 • Jak w orzecznictwie rozumiana jest długotrwałość mobbingu?
 • Czy roszczenia z tytułu mobbingu mogą być wywodzone po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę?
 • Czy krytyczna ocena pracy może być przejawem mobbingu?
 • Jak sądy pracy rozumieją nękanie pracownika będące elementem mobbingu?
 • Czy mobbing może być skutkiem działań nieumyślnych, jeśli wywołają one rozstrój zdrowia?
 • Czy stan napięcia psychicznego związany z procedurą zwolnień grupowych może świadczyć o mobbingu?
 • Czy wszczynanie postępowań dyscyplinarnych może świadczyć o stosowaniu mobbingu?
 • Czy izolacja w grupie współpracowników zawsze świadczy o istnieniu mobbingu?
 • Czy niepsrawiedliwa krytyka pracownika może świadczyć o istnieniu mobbingu?
 • Czy działania nieuznane za mobbing mogą naruszać godność lub inne dobra osobiste pracownika?
 • Kiedy wykorzystywanie kompetencji pracownika w czasie wolnym od pracy nie będzie stanowiło mobbingu?
 • Jakie roszczenia z tytułu mobbingu przysługują pracownikowi?
 • W jaki sposób pracodawca może przeciwdziałać mobbingowi?
 • Czy pracodawcy opłaca się posiadać wewnętrzną politykę antymobbingową?
 • Czy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi jest obowiązkiem starannego działania, czy rezultatu?
 • Czy pracodawca, który przegra proces o mobbing ma jakieś roszczenia regresowe do przełożonego, który był mobberem?
 • Na kim spoczywa ciężar dowodu w sprawach o mobbing?
 • Czy w procesie o mobbing niezbędne jest poszukiwanie zdarzenia, które zapoczątkowało to zjawisko?
 • Czy w sprawach o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu niezbędne jest powoływanie biegłych lekarzy w celu oceny stanu zdrowia pracownika?
 • Czy działania mobbera muszą być sprzeczne z prawem?
 • Kiedy rozstrój zdrowia uzasadnia roszczenie o zadośćuczynienie?
 • W jaki sposób sądy pracy ustalają wysokość zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem?
 • Czy nieprzeciwdziałanie mobbingowi przez przełożonych mobbera może spowodować zwiększenie kwoty zadośćuczynienia dochodzonego od pracodawcy?
 • Czy wystarczy stwierdzenie, że rozstrój zdrowia ma związek z pracą, aby dochodzić zadośćuczynienia z tytułu mobbingu?
 • Czy nierozwiązanie umowy o pracę z tytułu mobbingu blokuje pracownikowi dochodzenie roszczeń przed sądem pracy?

Dyskryminacja w zatrudnieniu

 • Jakie są różnice pomiędzy dyskryminacją a mobbingiem?
 • Na czym polega dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia?
 • Czy molestowanie seksualne to dyskryminacja, czy mobbing?
 • Jakie elementy podlegają ocenie w przypadku oskarżenia o dyskryminację płacową?
 • Czy sądy pracy mogą kształtować wynagrodzenia w firmach w procesach o dyskryminację płacową?
 • Czy porównywalne są stanowiska dyrektora finansowego i administracyjnego?
 • Czy osiągnięcie wieku emerytalnego jest bezpiecznym kryterium doboru pracownika do zwolnienia z pracy?
 • Czy przyznawanie dodatkowych świadczeń pracownikom przechodzącym na emerytury może mieć charakter dyskryminacyjny?
 • Czy odbywanie aplikacji prawniczej może stanowić przyczynę dyskryminacji?
 • Czy podległość dwóm kierownikom może świadczyć o dyskryminacji?
 • Czy staż pracy zawsze będzie bezpiecznym kryterium różnicującym pracowników?
 • Czy można się zrzec roszczeń z tytułu nierównego traktowania?
 • Czy dokonując wyboru pracowników do zwolnienia pracodawca może się oprzeć na Assesment Center, aby uniknąć zarzutów dyskryminacyjnych?
 • Czy porównywanie wynagrodzeń z punktu widzenia dyskryminacji może następować pomiędzy różnymi spółkami z grupy kapitałowej?
 • Czy drobne różnice w wynagrodzeniu mogą stanowić dyskryminację pracownika?
 • Czy nieprzedłużenie umowy na czas określony może być działaniem dyskryminującym w przypadku zatrudniania na czas nieokreślony osoby o gorszych kwalifikacjach i wynikach pracy?
 • Czy oceniając dyskryminację można porównać pracowników spółki dominującej i spółki zależnej?
 • Jak się ustala odszkodowanie w procesie o dyskryminację pracownika?
 • Czy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę jest przesłanką niezbędną do dochodzenia odszkodowania z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu?
 • W jakim czasie od zwolnienia pracownik może dochodzić odszkodowania z tytułu dyskryminacji?

Opinie o szkoleniach

Łukasz Prasołek

Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.

Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

DYSKRYMINACJA, MOBBING I MOLESTOWANIE W ZATRUDNIENIU AKTUALNE ORZECZNICTWO

Termin szkolenia: 29 wrzesień 2017 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 790 zł
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - HR, KADRY, PŁACE: zobacz najbliższe szkolenia

10 maj 2018 - 11 maj 2018 Warszawa
Modyfikacja systemu wynagradzania w organizacji lub stworzenie nowego systemu jest wyzwaniem, przed którym coraz częściej stają osoby zarządzające lub pracownicy działu HR.
Jak prawidłowo stosować przepisy k.p.
21 maj 2018 - 22 maj 2018 Warszawa
W roku 2018 r działy kadr czekają zmiany wynikając z prezydenckiej nowelizacji kodeksu pracy oraz nowe obowiązki antykorupcyjne narzucone ustawą o jawności życia publicznego, ale ważniejsze jest przygotowanie firm na rewolucję dotyczącą akt pracowniczych, która jest planowana na 2019 r. Poza elektronizacją akt osobowych planowany jest także ich nowy układ i włączenie do teczek pracowników dokumentów związanych z czasem pracy, co będzie ogromnym przedsięwzięciem logistycznym dla działów HR.
UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
28 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIE RODO
8 czerwiec 2018 Warszawa
Wprowadzenie do porządku prawnego powyższych regulacji spowoduje konieczność przeprowadzenia stosownych działań przez każdego administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego – procesora, w zakresie uaktualnienia dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych, wykonania audytów bezpieczeństwa oraz operacji przetwarzania danych, jak również stworzenia zupełnie nowych instrumentów i narzędzi, które zagwarantują spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z nowo obowiązujących aktów prawnych.
SYTUACJE PROBLEMATYCZNE | Aspekt prawny, ubezpieczeniowy oraz podatkowy – kompendium wiedzy dla praktyków
14 czerwiec 2018 Warszawa
Podczas szkolenia omówimy regulacje z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych, kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów. Na podstawie praktycznych przykładów rozwiązanych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej po zmianach przepisów w 2017 i od 2018 roku.
Jako wsparcie strategii organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
18 czerwiec 2018 - 19 czerwiec 2018 Warszawa
Controlling personalny ma na celu monitorowanie procesu zarządzania kapitałem ludzkim. Jest to podejście ekonomiczne, które dysponuje użytecznym narzędziem do podejmowania decyzji w organizacji na podstawie danych controllingu personalnego. Jest to wewnętrzny system monitorowania, analizy, oceny i podejmowania decyzji służących realizacji celów w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi firmy. Jest też swoistego rodzaju łącznikiem scalającym politykę kadrową i ekonomiczną organizacji.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone