Szkolenie prowadzone przez Sędziego Dariusza Rystała

Bezpieczeństwo eksploatacyjne urządzeń sieciowych położonych na cudzych gruntach w praktyce działalności przedsiębiorstwa sieciowego

Stan prawny 2018r.

IDEA SZKOLENIA

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

Dariusz Rystał – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, od wielu lat związany z branżą energetyczną, ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego. Cywilista. Pan Sędzia posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w zakresie obowiązujących regulacji prawnych jak i ich praktycznego zastosowania. Prowadzi swoje zajęcia zawsze dostosowując stopień ich trudności do stopnia zaawansowania słuchaczy, inaczej prowadzi zajęcia dla osób z przygotowaniem prawniczym i bez takiego przygotowania, stara się być jak najbardziej elastyczny w stosunku do oczekiwań i potrzeb konkretnych grup swoich słuchaczy.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty

Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkich uczestników zainteresowanych praktycznymi aspektami związanymi z tematem służebności przesyłu i zaszłości inwestycyjnych.

W szczególności departamenty:

 • Inwestycji
 • Rozwoju
 • Przesyłu
 • Zarządzania siecią i majątkiem
 • Prawnego
 • Administracji
 • Nieruchomości

 

Program szkolenia:

 

Cena szkolenia:

1650 zł do 29 maja 2018r.
1950 zł od 30 maja 2018r.

Do podanej ceny należy
doliczyć 23% VAT

formularz zgłoszenia
Termin szkolenia

11

czerwiec 2018 do

12

czerwiec 2018
Miejsce szkolenia

Warszawa

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wiadomości wprowadzające
2. Dostęp do urządzeń sieciowych przedsiębiorstwa położonych na cudzych nieruchomościach na podstawie:
 • zawartej i zrealizowanej umowy o przyłączenie
 • ustanowionej służebności przesyłu
 • zawartej umowie najmu, dzierżawy, użyczenia
 • wyrażonej przez właściciela zgody dla przedsiębiorstwa sieciowego na wejście w teren i posadowienie urządzenia sieciowego

3. Praktyczne aspekty realizowania wyrażonej przez właściciela zgody w różnej formie na eksploatacje sieci położonej na jego terenie.

4. Umiejętne znalezienie i wykorzystanie tytułów cywilnych i administracyjnych celem legalnego wejścia w cudzy teren

5. Wykorzystywanie przez przedsiębiorstwo sieciowe faktu wcześniejszego niezakłóconego i relatywnie długotrwałego dostępu do urządzeń sieciowych położnych na cudzych gruntach.

6. Problematyka eksploatacji urządzeń sieciowych znajdujących się na gruncie stanowiącym:
 • przedmiot własności
 • przedmiot użytkowania wieczystego

7. Konieczność i umiejętność wykazywania przez przedsiębiorstwo sieciowe prawa własności do urządzeń sieciowych położonych na cudzych gruntach
 • trudności w tym zakresie związanych ze „starymi” inwestycjami ( zaszłości eksploatacyjne)
 • problematyka związana z wykazaniem prawa własności przedsiębiorstw sieciowych do konkretnych urządzeń sieciowych posadowionych na cudzych gruntach
 • zachodzące zależności pomiędzy własnością urządzeń a techniką obrony każdej z grup właścicieli
 • trudności związane z wykazaniem własności w zależności od dawności inwestycji sieciowej

8. Prawidłowe określenie kręgu osób uprawnionych do wyrażania zgody na wejście na teren nieruchomości, na której posadowiono urządzenia energetyczne
 • umiejętność właściwej interpretacji zapisów księgi wieczystej
 • postępowanie w przypadku braku aktualnych zapisów co do prawa własności nieruchomości (prowadzenie spraw spadkowych)
 • dostęp do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - konieczność wejścia na jej teren

9. Sposoby uzyskiwania i wykazywania przez przedsiębiorstwo sieciowe faktu otrzymania zgody od właściciela na wejście w jego teren

10. Właściwa procedura wejścia na teren nieruchomości osoby trzeciej przy braku jej zgody (agresywnym zachowaniu)
 • konieczność zajęcia nieruchomości spowodowana wystąpieniem siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody
 • złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej na czasowe zajęcie nieruchomości, o ile przedsiębiorstwo ma możliwość oczekiwania na jej wydanie
 • schemat postępowania, gdy dana sytuacja wymaga natychmiastowego wejścia na cudzy teren , a brak jest kontaktu z jej właścicielem lub zdecydowanie (agresywnie)odmawia dostępu do urządzeń będących na jego gruncie
 • próby ugodowego otrzymania zgody od właścicieli na eksploatacyjny dostęp do urządzeń
 • wykorzystywanie możliwości ewentualnego prawnego przymuszenia właściciela do zezwolenia na wejście w jego teren na ścieżce sądowej i administracyjnej jako techniki nacisku na właściciela celem uzyskania jego zgody

11. Proponowane techniki postępowania w przypadku konieczności wejście w cudzy teren dla potrzeb usuwania awarii
 • przy braku ustanowionej służebności i bez zgody właściciela terenu lub braku informacji o nim.
 • przy ustanowionej służebności i nieprzestrzeganiu jej zapisów przez aktualnego właściciela
 • umiejętność wykorzystania pomocy funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w sytuacji aktywnego oporu właściciela oraz braku fizycznego dostępu do urządzenia energetycznego ( konieczność sforsowania zamknięć, zabezpieczeń
 • wejście na podstawie decyzji administracyjnej

12. Konsekwencje grożące pracownikom przedsiębiorstw z tytułu bezprawnego wejścia w cudzy teren
 • na gruncie prawa karnego
 • na gruncie prawa cywilnego

13. Uzyskiwanie możliwości dostępu eksploatacyjnego do urządzeń sieciowych poprzez zasiedzenie służebności przesyłu

14. Najnowsze sposoby interpretacji możliwości zasiedzenia służebności przesyłu
 • problematyka dopuszczalności zasiedzenia na prawie użytkowania wieczystego
 • możliwość zasiedzenia służebności na gruntach państwowych
 • techniki doliczania okresów posiadania poprzedników prawnych przedsiębiorstw sieciowych
 • od kiedy faktycznie liczy się bieg zasiedzenia
 • niejednoznaczność pojęcia widoczności na gruncie urządzeń sieciowych

15. Sytuacje w których nie jest dopuszczalne zasiedzenie służebności przesyłu
 • wszechstronna analiza poszczególnych przypadków

16. Praktyczna analiza problematyki zasiedzenia służebności
 • problematyka przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu (najnowsze poglądy i stanowiska), jakie zachowania właściciela gruntu uniemożliwiają zasiedzenie przez przedsiębiorstwo
 • dochodzenie zasiedzenia służebności przesyłu a zasiedzenie służebności gruntowej (kiedy zaczyna się i kończy bieg terminu zasiedzenia), problematyka związana z obowiązkiem i trudnością we wskazaniu nieruchomości władnącej
 • wybór optymalnej ścieżki dochodzenia zasiedzenia służebności przez przedsiębiorstwo sieciowe
 • konsekwencje zasiedzenia służebności dla roszczeń finansowych właścicieli gruntów, zwłaszcza w aspekcie żądania wynagrodzenia za eksploatacyjny dostęp do urządzeń sieciowych
 • właściwe rozwiązanie kwestii istnienia dobrej i złej wiary oraz na kim faktycznie ciąży obowiązek wykazania tego
 • analiza możliwych technik wykazania przez przedsiębiorstwo sieciowe dobrej wiary (skutecznego powoływania się na nią) - obrony przed zarzutami złej wiary
 • zwrócenie uwagi na różne określenia długości terminu związane z dobrą i złą wiarą w zależności od daty zasiedzenia służebności
 • od kiedy prawidłowo należy liczyć początek biegu terminu zasiedzenia
 • sposoby interpretacji pojęcia urządzenia „ widoczne na gruncie”
 • umiejętność zaliczania ( a zwłaszcza wykazywania) do swojego okresu posiadania również okresu posiadania służebności przez poprzednika (w tym przedsiębiorstwo państwowe)
 • techniki obliczania okresy niezbędnego do uzyskania zasiedzenia
 • trudności w zasiadywaniu służebności na nieruchomościach państwowych wpływ modernizacji linii ( w aspekcie materiałowym i przebiegu w terenie ) w okresie zasiadywania służebności na możliwość jej zasiedzenia
 • konsekwencje zasiedzenia służebności dla roszczeń finansowych właścicieli gruntów, zwłaszcza w aspekcie żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu i odszkodowanie
 • właściwe rozwiązanie kwestii istnienia dobrej i złej wiary oraz na kim faktycznie ciąży obowiązek wykazania tego
 • analiza możliwych technik wykazania przez przedsiębiorstwo sieciowe dobrej wiary (skutecznego powoływania się na nią)- obrony przed zarzutami złej wiary
 • zwrócenie uwagi na różne określenia długości terminu związane z dobrą i złą wiarą w zależności od daty zasiedzenia służebności
 • od kiedy prawidłowo należy liczyć początek biegu terminu zasiedzenia
 • sposoby interpretacji pojęcia urządzenia „ widoczne na gruncie”
 • umiejętność zaliczania ( a zwłaszcza wykazywania) do swojego okresu posiadania również okresu posiadania służebności przez poprzednika (w tym przedsiębiorstwo państwowe)
 • techniki obliczania okresy niezbędnego do uzyskania zasiedzenia
 • trudności w zasiadywaniu służebności na nieruchomościach państwowych (w tym należących do Lasów Państwowych)
 • wpływ modernizacji linii ( w aspekcie materiałowym i przebiegu w terenie ) w okresie zasiadywania służebności na możliwość jej zasiedzenia

17. Praktyczne aspekty realizowania roszczenia z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z cudzego gruntu
 • właściwe zrozumienie istoty żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu pod urządzeniami sieciowymi (analiza przypadków z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa sieciowego i właściciela gruntu)
 • kwestie mające zasadniczy wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia
 • możliwość kolejnego dochodzenia roszczenia z tej samej nieruchomości w odniesieniu do tych samych urządzeń
 • wynagrodzenie a odszkodowanie (zasadnicze różnice)
 • wpływ uzyskania zasiedzenia służebności przez przedsiębiorstwo sieciowe na roszczenia właściciela gruntu o zapłatę

18.Problematyka eksmisji z nieruchomości - rozebrania posadowionych urządzeń energetycznych oraz żądań nakazania przebudowy sieci w granicach działki

19.Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem zgłaszanych roszczeń


Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora

Opinie o szkoleniach

Dariusz Rystał

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Praktyk od kilku lat związany z branżą energetyczną i ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego. Pan Sędzia Rystał posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w zakresie obowiązujących regulacji prawnych, jak i ich praktycznego zastosowania. Znany z aktywnego prowadzenia wykładów, potrafi skutecznie zaangażować i skupić uwagę słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Project Manager

tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Przypomnij mi:
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Bezpieczeństwo eksploatacyjne urządzeń sieciowych położonych na cudzych gruntach w praktyce działalności przedsiębiorstwa sieciowego Stan prawny 2018r.

Termin szkolenia: 11 czerwiec 2018 r. do 12 czerwiec 2018 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1650 zł do 29 maja 2018r. 1950 zł od 30 maja 2018r.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - ENERGETYKA, INWESTYCJE: zobacz najbliższe szkolenia

Praca z dokumentem
29 maj 2018 Warszawa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w codziennej zawodowej pracy stykają się z odpisami ksiąg wieczystych i chciałyby nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się odpisami, ugruntować wiedzę z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg wieczystych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatowej i opierać się będzie na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych i omawianiu problemów praktycznych.
11 czerwiec 2018 Warszawa
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych).
Najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych
11 czerwiec 2018 Warszawa
Aktualne wiadomości z orzecznictwa bez wracania do podstaw!
Stan prawny 2018r.
11 czerwiec 2018 - 12 czerwiec 2018 Warszawa
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.
25 czerwiec 2018 - 26 czerwiec 2018 Warszawa
Całokształt przepisów związanych z najmem i zarzadzaniem nieruchomościami: uregulowania prawne najmu, kluczowe zapisy, negocjacje umów i rozliczanie opłat eksploatacyjnych
Istotne zmiany i kluczowe orzecznictwo
27 czerwiec 2018 Warszawa
Analiza i omówienie zmian wprowadzonych 1 września 2017r. w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ich interpretacja na kanwie najnowszego orzecznictwa
5 lipiec 2018 - 6 lipiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ZARZĄDZANIEM całym cyklem życia projektu inwestycyjnego od hasła „czy na pewno mam pomysł?” lub pytania „Brakuje nam przestrzeni do dalszego rozwoju” do rozpoczęcia eksploatacji obiektu.
24 lipiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest wyrobienie umiejętności poprawnego zawierania umów najmu, sporządzania aneksów, zabezpieczenia interesów wynajmującego pod kątem zniszczeń, niecelowych roszczeń o zwrot nakładów, zmiany przeznaczenia lokalu, dewastacji.
11 wrzesień 2018 Warszawa
Coraz częstszym problemem firm zaangażowanych w proces budowlany jest niewłaściwa konstrukcja umów o roboty budowlane oraz błędna interpretacja zapisów. Przykładów nieprawidłowości jest wiele, dlatego też zanim zdecydują się Państwo, komu powierzyć inwestycje, warto wiedzieć jak należycie skonstruować umowę która będzie bezpieczna dla Państwa interesów.
Stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo teoria i praktyka
20 wrzesień 2018 Warszawa
Poznaj m.in. projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach, wymagania formalne i kwalifikację prawną projektów.
Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej
4 październik 2018 - 5 październik 2018 Warszawa
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone