Gamma sp. j.

Magdalena Małecka

Magdalena Małecka jest uprawnionym polskim rzeczoznawcą majątkowym z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Jest również biegłym wpisanym na listę Sądu Okręgowego w Poznaniu. Magda posiada tytuł europejskiego uznania zawodowego Recognised European Valuer (REV), jest również członkiem Królewskiego Instytutu Rzeczoznawców Majątkowych (RICS).

Posiada doświadczenie bankowe w zakresie finansowania podmiotów gospodarczych i udzielania kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach zdobyte w kilkuletniej pracy w bankach. Specjalizuje się w wycenie nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytowych oraz określania wartości innych praw do nieruchomości takich jak np. służebności. Wykonuje również wyceny na zlecenie sądów oraz urzędów skarbowych. Wyceną nieruchomości zajmuje się w ramach spółki AIM PROPERTY. Jest doradcą na rynku nieruchomości oraz czynnie działającym inwestorem. Inwestycje na rynku nieruchomości prowadzi w ramach spółki Eagle Invest, która także pozyskuje fundusze od inwestorów zewnętrznych.

Prowadzi praktyki z zakresu wyceny nieruchomości oraz szkolenia zamknięte i otwarte z tego zakresu.
Posiada wieloletnie doświadczenie jako członek Komisji Standardów działającej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i współautorem kilku standardów zawodowych, w tym „Wartość rynkowa nieruchomości” czy „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”.

Członek Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Koszalinie.

0

Szkolenia trenera: Magdalena Małecka

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
28 lutego 2018 - 01 marca 2018
Warszawa

Celem naszego szkolenia jest zebranie informacji nt. zasad prawnych, poprawności sporządzania operatu szacunkowego oraz możliwych do zastosowania podejść, metod i technik wyceny wraz z ich wyjaśnieniem.

WYCENA PRAWA SŁUŻEBNOŚCI
WYCENA PRAWA SŁUŻEBNOŚCI
09 maja 2018 - 10 maja 2018
Warszawa

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają informacje nt. zasad dotyczących wyceny wartości prawa służebności i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Podejście porównawcze i dochodowe
Podejście porównawcze i dochodowe
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Jedyne szkolenie na rynku podczas którego szczegółowo omówione zostaną dwa najczęściej stosowane przez rzeczoznawców majątkowych sposoby wyceny nieruchomości

Wycena Nieruchomości
Wycena Nieruchomości
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Celem naszego szkolenia jest zebranie informacji nt. zasad prawnych, poprawności sporządzania operatu szacunkowego oraz możliwych do zastosowania podejść, metod i technik wyceny wraz z ich wyjaśnieniem.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Szkolenie pozwoli zebrać informacje nt. zasad stosowania i istoty podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości, jak również zasad i wymagań dotyczących sporządzania operatów szacunkowych oraz możliwych do zastosowania podejść, metod i technik wyceny wraz z ich wyjaśnieniem.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących w wycenie nieruchomości, kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, odbiorców wycen, osób specjalizujących się w sprawach związanych z nieruchomościami, osób które odbierają i analizują operaty szacunkowe.

Trener
Magdalena Małecka

Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku
26 lutego 2018
Warszawa
Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku

Celem szkolenia jest dostarczyć wiedzę oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu drogowego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy przewozu, pokazać jak to robić prawidłowo i bezpiecznie, a w przypadku szkody jak należy się zachować aby proces reklamacyjny przebiegł prawidłowo i sprawnie a przede wszystkim skutecznie. Nauczymy też jak odpierać nieuzasadnione roszczenia.

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY
26 lutego - 27 lutego 2018
Warszawa
WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

Modyfikacja systemu wynagradzania w organizacji lub stworzenie nowego systemu jest wyzwaniem, przed którym coraz częściej stają osoby zarządzające lub pracownicy działu HR.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
28 lutego - 01 marca 2018
Warszawa
WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Celem naszego szkolenia jest zebranie informacji nt. zasad prawnych, poprawności sporządzania operatu szacunkowego oraz możliwych do zastosowania podejść, metod i technik wyceny wraz z ich wyjaśnieniem.

EXCEL DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH
05 marca - 06 marca 2018
Warszawa
EXCEL DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

Celem szkolenia jest przedstawienie średnio zaawansowanych funkcji Microsoft Excel 2016 oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY
13 marca 2018
Warszawa
PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY

Mobbingowi poświęcony jest w kodeksie pracy tylko 1 przepis a dyskryminacji kilka, ale wiedza w tym zakresie wywodzi się głównie z orzecznictwa sądowego, które pokazuje, jakie elementy musi zawierać dane zachowanie, aby mówić o mobbingu czy dyskryminacji. Dlatego też, aby organizacja mogła sprawnie funkcjonować musi znać aktualne orzecznictwo, dzięki czemu zniweluje ryzyka niepożądanych zachowań i uniknie niepotrzebnych kontroli PIP lub procesów sądowych.

ORGANIZACJA I PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH
15 marca - 16 marca 2018
Warszawa
ORGANIZACJA I PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Organizacja i prowadzenie inwestycji budowlanych - praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych.

TRANSPORT MORSKI, KONOSAMENT
16 marca 2018
Warszawa
TRANSPORT MORSKI, KONOSAMENT

Celem szkolenia jest dostarczyć oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu morskiego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy. Wyjaśnimy wiele specyficznych pojęć występujących wyłącznie w transporcie morskim (min. rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy obieg dokumentów a przede wszystkim rolę konosamentu (Bill of lading).

ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2018 ORAZ NAJNOWSZE ORZECZNICTWO KADROWO - PŁACOWE
19 marca - 20 marca 2018
Warszawa
ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2018 ORAZ NAJNOWSZE ORZECZNICTWO KADROWO - PŁACOWE

W roku 2017 zachodzą ciągłe zmiany w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gdyż
przepisy tej dziedziny zmieniały się już w styczniu, kwietniu, maju i czerwcu, a przed nami jeszcze
kolejne zmiany zaplanowane na październik i grudzień, a potem na styczeń 2018 r. Zmiany dotyczą
różnych obszarów i zagadnień, począwszy od świadectw pracy, przez nowe wykazy prac uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet, a kończąc na zmianach dotyczących płac, wprowadzających nowe konta składkowe dla płatników ZUS.

CONTROLLING PERSONALNY
19 marca - 20 marca 2018
Warszawa
CONTROLLING PERSONALNY

Controlling personalny ma na celu monitorowanie procesu zarządzania kapitałem ludzkim. Jest to podejście ekonomiczne, które dysponuje użytecznym narzędziem do podejmowania decyzji w organizacji na podstawie danych controllingu personalnego. Jest to wewnętrzny system monitorowania, analizy, oceny i podejmowania decyzji służących realizacji celów w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi firmy. Jest też swoistego rodzaju łącznikiem scalającym politykę kadrową i ekonomiczną organizacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADR I HR
20 marca 2018
Warszawa
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADR I HR

Wprowadzenie do porządku prawnego powyższych regulacji spowoduje konieczność przeprowadzenia stosownych działań przez każdego administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego – procesora, w zakresie uaktualnienia dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych, wykonania audytów bezpieczeństwa oraz operacji przetwarzania danych, jak również stworzenia zupełnie nowych instrumentów i narzędzi, które zagwarantują spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z nowo obowiązujących aktów prawnych.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami 2018
21 marca 2018
Warszawa
Ustawa o gospodarce nieruchomościami 2018

Analiza i omówienie zmian wprowadzonych 1 września 2017r. w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ich interpretacja na kanwie najnowszego orzecznictwa,

Budowa, konserwacja i remonty urządzeń przesyłowych
22 marca - 23 marca 2018
Warszawa
Budowa, konserwacja i remonty urządzeń przesyłowych

Zagadnienia cywilno i administracyjnoprawne
Szkolenie poprowadzi dwóch uznanych ekspertów: r.pr. Piotr Zamroch i r.pr. Iwo Fisz

UMOWY NAJMU I DZIERŻAWY
23 marca 2018
Warszawa
UMOWY NAJMU I DZIERŻAWY

Podczas warsztatów zaprezentujemy m.in. całokształt przepisów związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości, prawa i obowiązki wynajmującego, wydzierżawiającego, najemcy i dzierżawcy

PRAKTYCZNIE O RODO/GDPR
26 marca 2018
Warszawa
PRAKTYCZNIE O RODO/GDPR

Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.

INCOTERMS 2010®
09 kwietnia 2018
Warszawa
INCOTERMS 2010®

Szkolenie Incoterms 2010® pozwoli Państwu poznać m.in. aktualne informacje o najnowszej wersji Incoterms® 2010 oraz nową klasyfikację reguł i terminów.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
09 kwietnia - 10 kwietnia 2018
Warszawa
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami, ustawa o gospodarce nieruchomościami. Podczas warsztatów zaprezentujemy uczestnikom szczegółowo całokształt przepisów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, ich obrotem i regulacje wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Bezpieczna eksploatacja urządzeń sieciowych
16 kwietnia - 17 kwietnia 2018
Warszawa
Bezpieczna eksploatacja urządzeń sieciowych

Szkolenie poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy.

Zarządzanie magazynem
19 kwietnia - 20 kwietnia 2018
Warszawa
Zarządzanie magazynem

W jakim celu firmy utrzymują magazyny? Jakie są podstawowe rodzaje i zadania systemów magazynowych w organizacjach biznesowych? Jakie są koszty i jak obliczyć efektywność Na te i wiele innych pytań odpowie ekspert, dr Bogdan Kroker.

Umowy o roboty budowlane
20 kwietnia 2018
Warszawa
Umowy o roboty budowlane

Coraz częstszym problemem firm zaangażowanych w proces budowlany jest niewłaściwa konstrukcja umów o roboty budowlane oraz błędna interpretacja zapisów. Przykładów nieprawidłowości jest wiele, dlatego też zanim zdecydują się Państwo, komu powierzyć inwestycje, warto wiedzieć jak należycie skonstruować umowę która będzie bezpieczna dla Państwa interesów.

Służebność Przesyłu
23 kwietnia 2018
Warszawa
Służebność Przesyłu

Aktualne wiadomości z orzecznictwa bez wracania do podstaw!

Relacje konsument – DEWELOPER
25 kwietnia 2018
Warszawa
Relacje konsument – DEWELOPER

Konkretnie. Komunikatywnie. O umowach deweloperskich

Problemy prawne ochrony gruntów rolnych i leśnych - dziś i jutro
07 maja 2018
Warszawa
Problemy prawne ochrony gruntów rolnych i leśnych - dziś i jutro

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych
07 maja 2018
Warszawa
Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w codziennej zawodowej pracy stykają się z odpisami ksiąg wieczystych i chciałyby nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się odpisami, ugruntować wiedzę z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg wieczystych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatowej i opierać się będzie na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych i omawianiu problemów praktycznych.

WYCENA PRAWA SŁUŻEBNOŚCI
09 maja - 10 maja 2018
Warszawa
WYCENA PRAWA SŁUŻEBNOŚCI

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają informacje nt. zasad dotyczących wyceny wartości prawa służebności i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

PROCEDURY ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
11 maja 2018
Warszawa
PROCEDURY ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Poznaj m.in. projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach, wymagania formalne i kwalifikację prawną projektów.

Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie specustawy drogowej (ZRiD)
25 maja 2018
Warszawa
Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie specustawy drogowej (ZRiD)

CZĘŚĆ I – Zagadnienia wstępne. Realizacja inwestycji w pasie drogowym.   (umowa z art. 16 ustawy o drogach publicznych, decyzje lokalizacyjne, MPZP, zajęcie pasa drogowego, projekty czasowej organizacji ruchu)
            
CZĘŚĆ II - Sposób i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie specustawy drogowej (decyzje ZRID, odwołania, skutki, zasady uzyskiwania, procedury).

ANALIZA DANYCH ZA POMOCĄ TABEL PRZESTAWNYCH
28 maja 2018
Warszawa
ANALIZA DANYCH ZA POMOCĄ TABEL PRZESTAWNYCH

Wiedza przyswojona na naszym szkoleniu pozwoli zaoszczędzić czas. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą w stanie dowolnie modyfikować tabelę przestawną, budując w ten sposób nowy raport lub zestawienie. W szkoleniu duży nacisk zostanie położony na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
11 czerwca 2018
Warszawa
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych).

„Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) dziś – Inspektor Ochrony Danych (IOD) jutro”
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
„Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) dziś – Inspektor Ochrony Danych (IOD) jutro”

Warsztaty mają za zadanie w sposób praktyczny wprowadzić uczestników w tematykę ochrony danych z punktu widzenia administratora bezpieczeństwa informacji. Celem jest przekazanie wiedzy, która pozwoli wykonywać na co dzień i w sposób efektywny zadania ABI (zagadnienia prawne jak i informatyczne).

CONTROLLING FINANSOWY W FIRMIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
CONTROLLING FINANSOWY W FIRMIE

Zapraszamy na szkolenie, które daje możliwość usystematyzowania wiedzy z obszaru controllingu finansowego oraz sprawdzenia jej w praktyce działalności przedsiębiorstwa.

Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym i w działalności inwestycyjnej
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym i w działalności inwestycyjnej

Zmiany w przepisach w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, ich wpływ na procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i wyłączanie gruntów z produkcji

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM

Aktualnie trwają zaawansowane prace nad rewolucyjną zmianą ustawy o związkach zawodowych, która może zasadniczo zmienić relacje prawne i organizacyjne między pracodawcą a organizacją związkową. Wiele postulatów strony pracodawców wydaje się że może być spełnionych. Zachęcamy do zapoznania się z kierunkami zmian w tym zakresie na naszym szkoleniu.

Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w codziennej zawodowej pracy stykają się z odpisami ksiąg wieczystych i chciałyby nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się odpisami, ugruntować wiedzę z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg wieczystych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatowej i opierać się będzie na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych i omawianiu problemów praktycznych.

MS EXCEL W DZIALE PERSONALNYM WARSZTATY KOMPUTEROWE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
MS EXCEL W DZIALE PERSONALNYM WARSZTATY KOMPUTEROWE

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu posługiwania się programem Excel. Warsztaty zostały przygotowane tak aby ukazać wiele usprawnień i narzędzi przyspieszających codzienną pracę w dziale personalnym.

Przymusowe wejścia na teren w celu zrealizowania inwestycji
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Przymusowe wejścia na teren w celu zrealizowania inwestycji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu podczas którego szczegółowo omówimy zakres upoważnień do wejścia na teren nieruchomości nienależącej do inwestora. Szkolenie poprowadzi nasz ekspert adw. Rafał Dybka specjalizujący się w prowadzeniu procesów inwestycji budowlanych, od fazy koncepcji aż do oddania gotowego obiektu.

UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GDPR)
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GDPR)

Celem szkolenia ma być omówienie nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych

CZAS PRACY W SYSTEMIE RÓWNOWAŻNYM PLANOWANIE I ROZLICZANIE W 2016 r. - WARSZTATY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
CZAS PRACY W SYSTEMIE RÓWNOWAŻNYM PLANOWANIE I ROZLICZANIE W 2016 r. - WARSZTATY

szkolenie z równoważnego czasu pracy, które składa się z dwóch części – omówienia zasad planowania czasu pracy z warsztatami polegającymi na analizie przesłanych przed szkoleniem harmonogramów czasu pracy oraz warsztatów z rozliczania nadgodzin w systemie równoważnym.

UMOWY CYWILNOPRAWNE W 2017 R.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
UMOWY CYWILNOPRAWNE W 2017 R.

Szkolenie obejmuje zagadnienia prawne związane z zawieraniem umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem zmian w 2017 r., jak również zagadnienia związane z pobieraniem składek ZUS z tego tytułu.

NAJNOWSZE, PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA I REALIZOWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE KONTRAKTÓW HANDLOWYCH Z PRZEDSIĘBIORCAMI ORAZ INSTYTUCJAMI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NAJNOWSZE, PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA I REALIZOWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE KONTRAKTÓW HANDLOWYCH Z PRZEDSIĘBIORCAMI ORAZ INSTYTUCJAMI

Prawidłowo zawarta umowa jest podstawowym narzędziem kształtowania relacji biznesowych. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną uczestnikom prawa i obowiązki jakie nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne najnowsze regulacje prawa energetycznego i cywilnego w zakresie zawierania umów.

Służebność Przesyłu
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Służebność Przesyłu

Szkolenie poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2016 ROKU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2016 ROKU

Celem szkolenia "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.

ORGANIZACJA ROBÓT W PASIE DROGI PUBLICZNEJ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ORGANIZACJA ROBÓT W PASIE DROGI PUBLICZNEJ

Zajęcie pasa drogi publicznej, tymczasowa organizacja ruchu i awaryjne zajęcie pasa drogowego

NOWE ZASADY OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI I LASAMI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWE ZASADY OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI I LASAMI

Podczas szkolenia omówimy nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi obowiązujące od 1 maja 2016 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 6 lipca br. Nowe zasady dotyczą również obrotu nieruchomościami rolnymi wchodzącymi w skład zasobu mienia gminnego

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. ORAZ POLAKÓW I CUDZOZIECMÓW ZA GRANICĄ W 2017 R.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. ORAZ POLAKÓW I CUDZOZIECMÓW ZA GRANICĄ W 2017 R.

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

Gospodarowanie prawem własności i użytkowania wieczystego do nieruchomości
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Gospodarowanie prawem własności i użytkowania wieczystego do nieruchomości

Szkolenie poprowadzi uznany ekspert Sędzia Sądu Apelacyjnego Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy.

INCOTERMS 2010®
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
INCOTERMS 2010®

Szkolenie Incoterms 2010® pozwoli Państwu poznać m.in. aktualne informacje o najnowszej wersji Incoterms® 2010 oraz nową klasyfikację reguł i terminów.

Podejście porównawcze i dochodowe
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Podejście porównawcze i dochodowe

Jedyne szkolenie na rynku podczas którego szczegółowo omówione zostaną dwa najczęściej stosowane przez rzeczoznawców majątkowych sposoby wyceny nieruchomości

PRZEPISY UMOWY ADR 2017
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRZEPISY UMOWY ADR 2017

ADR  kojarzy się głównie z przewozem towarów niebezpiecznych. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że przepisom podlegają także pakujący, rozładowujący bądź dokonujący załadunku pojazdów z takimi towarami. Jakie zagrożenia stwarzają towary niebezpieczne, czy można i jak ograniczyć koszty ich transportu, jakie są obowiązki przedsiębiorców i pracowników – na te pytania znajdą odpowiedź uczestnicy szkolenia.

Konsorcjum i umowy współpracy przy realizacji projektów budowlanych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Konsorcjum i umowy współpracy przy realizacji projektów budowlanych

Charakterystyka konsorcjum budowlanego i zagadnienia problematyczne umów

Ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz wybrane elementy ochrony przyrody (zadrzewień i zakrzaczeń) w świetle aktualnych uregulowań prawnych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz wybrane elementy ochrony przyrody (zadrzewień i zakrzaczeń) w świetle aktualnych uregulowań prawnych

Podstawy prawne szkolenia:

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.2016,poz.778/
  2. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U.2013,poz.205 z póżn.zm./
  3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. 2016,poz.2134,2249,2260 oraz z 2017 r.poz.60,132/,zmieniona ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Power Query
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Power Query

Szkolenie POWER QUERY zostało stworzone z myślą o osobach pracujących na co dzień z arkuszem kalkulacyjnym na danych pochodzących z różnych źródeł, lub z tego samego źródła ale w różnej postaci (np. miesięczne raporty w 12 oddzielnych zakładkach).

ANALIZA DANYCH ZA POMOCĄ TABEL PRZESTAWNYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ANALIZA DANYCH ZA POMOCĄ TABEL PRZESTAWNYCH

Wiedza przyswojona na naszym szkoleniu pozwoli zaoszczędzić czas. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą w stanie dowolnie modyfikować tabelę przestawną, budując w ten sposób nowy raport lub zestawienie. W szkoleniu duży nacisk zostanie położony na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.

EXCEL DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
EXCEL DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

Celem szkolenia jest przedstawienie średnio zaawansowanych funkcji Microsoft Excel 2016 oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.

Konwencja CMR i Prawo przewozowe – przewozy drogowe, prawa i obowiązki stron, odpowiedzialność
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Konwencja CMR i Prawo przewozowe – przewozy drogowe, prawa i obowiązki stron, odpowiedzialność

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.

ELEKTROMOBILNOŚĆ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ELEKTROMOBILNOŚĆ

Omówienie projektu realizującego przepisy prawa Unii Europejskiej - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

NAJWIĘKSZE PROBLEMY NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W 2017R
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NAJWIĘKSZE PROBLEMY NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W 2017R

Niniejsze szkolenie dedykowane jest dla prawników, pracowników organów w praktyce stosujących w ramach realizacji powierzonych spraw regulacje znowelizowanego KPA. Szkolenie ma wyjaśnić największe wątpliwości i problemy pojawiające się w związku z nowelizacją. W ramach szkolenia omówione zostaną casusy, wykładowca zaproponuje konkretne rozwiązania prawne i instytucjonalne jak tez wzory pism do stosowania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADR I HR
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADR I HR

Celem szkolenia jest wyjaśnienie zawiłych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych podczas przetwarzania w szeroko rozumianych celach kadrowych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub ABI, wspomagając pracodawców, organizacje ich zrzeszające jak i podmioty przetwarzające dane kadrowe na zlecenie.

KPA W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 1 CZERWCA 2017 R.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
KPA W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 1 CZERWCA 2017 R.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego.
Szkolenie zwraca uwagę szczególnie na nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego oraz nowe instytucje procedury.

PRAWO PRACY 2017 DLA ZAAWANSOWANYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAWO PRACY 2017 DLA ZAAWANSOWANYCH

Zmiany w zakresie stawek minimalnych przy umowach zlecenia, nowe kompetencje PIP, świadectwo pracy po nowelizacji oraz kolejne planowane zmiany

Wycena Nieruchomości
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Wycena Nieruchomości

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM

Niniejsze szkolenie ma na celu zaprezentowanie praktycznych i prawnych aspektów
współpracy związku zawodowego z pracodawcą. Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych.

ANALIZA DANYCH ZA POMOCĄ TABEL PRZESTAWNYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ANALIZA DANYCH ZA POMOCĄ TABEL PRZESTAWNYCH

Wiedza przyswojona na naszym szkoleniu pozwoli zaoszczędzić czas. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą w stanie dowolnie modyfikować tabelę przestawną, budując w ten sposób nowy raport lub zestawienie. W szkoleniu duży nacisk zostanie położony na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.

Prawo Budowlane po zmianach
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Prawo Budowlane po zmianach

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu w trakcie którego zostaną przedstawione kierunki zmian w Prawie Budowlanym i aktualny postęp prac legislacyjnych nad nowym Kodeksem Budowlanym i Ustawą Inwestycyjną.

Zarządzanie najmem komercyjnym
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Zarządzanie najmem komercyjnym

Całokształt przepisów związanych z najmem i zarzadzaniem nieruchomościami: uregulowania prawne najmu, kluczowe zapisy, negocjacje umów i rozliczanie opłat eksploatacyjnych

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

Jakie są mechanizmy tworzenia zapasów oraz skutki dla sytuacji finansowej firmy ? Jak integrować procesy informatyczne z przepływami rzeczowymi w łańcuchach dostaw?  Jakie znaczenie maja relacje z klientami i dostawcami ? Jak mierzyć efektywność i skuteczność zarządzania, uzupełniania, składowania i dystrybucji zapasów? Na te i wiele innych pytań odpowie ekspert, dr Bogdan Kroker.

4 - BRYGADÓWKA NA DWIE I TRZY ZMIANY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
4 - BRYGADÓWKA NA DWIE I TRZY ZMIANY

Analizując dziesiątki przykładów i autentycznych zdarzeń z zakresu czasu pracy uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami podejmowania decyzji z zakresu czasu pracy pod kątem opłacalności, zgodności z prawem, zasadności i celowości. Szkolenie skierowane jest do: Pracowników działów personalnych, menedżerów, pracowników liniowych, produkcji którzy na co dzień zajmujących się planowaniem czasu pracy

Użytki gruntowe w ewidencji gruntów
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Użytki gruntowe w ewidencji gruntów

-ustalanie użytków, - przeklasyfikowanie, wyłączanie z produkcji pod inwestycje, - geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza zmienionych użytków

Realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych

Realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych - w oparciu o znowelizowane przepisy: ustawy o drogach publicznych, specustawy drogowej, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych – stan prawny 2017 rok

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE – nowelizacja ustawy i nowe regulacje dotyczące monitoringu, praktyczne warsztaty mające na celu wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych.

WYNAGRODZENIA DLA ZAAWANSOWANYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WYNAGRODZENIA DLA ZAAWANSOWANYCH

Wynagrodzenia dla zaawansowanych - sytuacje problematyczne w aspekcie prawnym i podatkowym. Bieżące orzecznictwo sądowe oraz stanowiska PIP  i MPiPS.

NOWELIZACJA KODEKSU CYWILNEGO W ZAKRESIE SPRZEDAŻY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWELIZACJA KODEKSU CYWILNEGO W ZAKRESIE SPRZEDAŻY

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2016 r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2016 r.

Celem szkolenia jest przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016r. Podczas szkolenia zostaną omówione także nowości oraz najważniejsze problemy występujące w podatku dochodowym.

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY

Głównym celem szkolenia jest poznanie podstawowych założeń controllingu i jego wpływu na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również wykształcenie umiejętności skutecznego controllera w procesach personalnych.

BUDOWA EFEKTYWNYCH SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
BUDOWA EFEKTYWNYCH SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA

Jaką przyjąć strategię wynagradzania? Z czego mają wynikać różnice w wynagrodzeniu na poszczególnych stanowiskach pracy? Za co płacić wynagrodzenie zasadnicze a za co premie lub nagrody? Co najbardziej motywuje pracowników do realizacji celów organizacji?

PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH - ZMIANY W 2015 R.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH - ZMIANY W 2015 R.

W 2015 r. od kwietnia zmienią się zasady kierowania pracowników na badania wstępne, o ile zmiana pracodawcy nie będzie wiązała się ze zmianą stanowiska pracy, na którym zatrudniony jest pracownik.

NOWA DYREKTYWA KONSUMENCKA ORAZ PRAWO W E-COMMERCE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWA DYREKTYWA KONSUMENCKA ORAZ PRAWO W E-COMMERCE

Warsztaty mają na celu przybliżenie przedsiębiorcom nowej ustawy o prawach konsumentów, określającej m.in. dodatkowe wymogi prowadzenia biznesu przez Internet.

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Pokażemy jak należycie skonstruować umowę która będzie bezpieczna dla Państwa interesów.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie praktycznych umiejętności i wymianę doświadczeń ze względu na obecność wśród uczestników praktyków z różnych dziedzin biznesu.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących w wycenie nieruchomości, kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, odbiorców wycen, osób specjalizujących się w sprawach związanych z nieruchomościami, osób które odbierają i analizują operaty szacunkowe.

MANAGER DS.NAJMU I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
MANAGER DS.NAJMU I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Omówiona zostanie problematyka negocjacji umów najmu, kluczowych zapisów umowy najmu komercyjnego, umowę na budowę, remont i przebudowę obiektu czy przebieg procesu inwestycyjnego.Omówiona zostanie problematyka negocjacji umów najmu, kluczowych zapisów umowy najmu komercyjnego, umowę na budowę, remont i przebudowę obiektu czy przebieg procesu inwestycyjnego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH

Na szkoleniu dowiesz się jak prawo ochrony danych osobowych wpływa na działania marketingowe oraz poznasz istotne z punktu widzenia specjalisty od marketingu przepisy prawa i dobre praktyki.

INWESTYCJE BUDOWLANE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
INWESTYCJE BUDOWLANE

Coraz częstszym problemem firm zaangażowanych w proces budowlany jest niewłaściwa konstrukcja umów o roboty budowlane oraz błędna interpretacja zapisów. 

CONTROLLING  I BUDŻETOWANIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
CONTROLLING I BUDŻETOWANIE

Zarządzanie może być tylko tak dobre jak informacje, w oparciu o które podejmowane są decyzje  - dobre praktyki i najnowsze trendy controllingu i budżetowania.

OBRÓT TOWAROWY Z ZAGRANICĄ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
OBRÓT TOWAROWY Z ZAGRANICĄ

Od 1 maja 2016r. obowiązuje Unijny Kodeks Celny! Kodeks ten niesie ze sobą wiele istotnych zmian i nowych w przepisach celnych. Ze zmianami muszą zapoznać się m.in.: przedsiębiorcy zaangażowani w handel zagraniczny i producenci, którzy korzystają z procedur celnych!

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE

Zarządzanie ryzykiem w projekcie obejmuje procesy związane z przeprowadzeniem planowania zarządzania ryzykiem, identyfikacji ryzyk i analizą ryzyk. Większość z tych procesów aktualizuje się w czasie trwania przedsięwzięcia.

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE PRZY KONTRAKTOWANIU I REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE PRZY KONTRAKTOWANIU I REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH

Prowadzenie przedsiębiorstwa transportowego lub spedycyjnego, bądź tez samodzielne kontraktowanie usług transportu przez przedsiębiorstwa logistyczne i produkcyjne stanowi element działalności obarczony dużym ryzykiem prawnym.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Zatory płatnicze i problem z nielojalnymi kontrahentami stanowi jeden z kluczowych problemów dotykających każdego przedsiębiorcę. Zapewnienie płynności przepływu gotówki w przedsiębiorstwie jest istotnym czynnikiem wpływającym na jego  funkcjonowanie.

BADANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
BADANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji z zakresu prawa nieruchomości, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z badaniem stanu prawnego nieruchomości.

PROCES REKLAMACYJNY I DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ ZA USZKODZENIE LUB UTRATĘ ŁADUNKU BĄDŹ OPÓŹNIENIE W DOSTAWIE (LIKWIDACJA SZKÓD) W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE PRZEWOZOWYM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PROCES REKLAMACYJNY I DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ ZA USZKODZENIE LUB UTRATĘ ŁADUNKU BĄDŹ OPÓŹNIENIE W DOSTAWIE (LIKWIDACJA SZKÓD) W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE PRZEWOZOWYM

Szkolenie poprowadzi Piotr Sabat, ekonomista, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM

W jakim celu firmy utrzymują magazyny? Jakie są podstawowe rodzaje i zadania systemów magazynowych w organizacjach biznesowych? Jakie są koszty i jak obliczyć efektywność Na te i wiele innych pytań odpowie ekspert, dr Bogdan Kroker.

SZKOLENIA FINANSOWE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SZKOLENIA FINANSOWE

 WYNAGRODZENIA PRACOWNICZE W PRAKTYCE - sytuacje problematyczne
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WYNAGRODZENIA PRACOWNICZE W PRAKTYCE - sytuacje problematyczne

Tematyka, która obrosła wieloma stanowiskami PIP i MPiPS i dopiero po ich zastosowaniu możliwe jest prawidłowe ustalanie wynagrodzenia za pracę.

ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników to jedno z podstawowych zadań działu HR i raczej w najbliższym czasie tendencja ta się nie zmieni. Wiedza z tego obszaru jest ogromnie ważna, a jej aktualizowanie jest niezbędne w związku z licznym orzecznictwem.

DYSKRYMINACJA, MOBBING I MOLESTOWANIE W ZATRUDNIENIU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
DYSKRYMINACJA, MOBBING I MOLESTOWANIE W ZATRUDNIENIU

Mobbingowi poświęcony jest w kodeksie pracy tylko 1 przepis a dyskryminacji kilka, ale wiedza w tym zakresie wywodzi się głównie z orzecznictwa sądowego, które pokazuje jakie elementy musi zawierać dane zachowanie, aby mówić o mobbingu czy dyskryminacji.

CZAS PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
CZAS PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH

Zapraszamy na zaawansowane dwudniowe warsztaty dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy w 2018 r., oraz orzecznictwa. Podczas szkolenia rozwiążecie Państwo ponad 50 zadań!

SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

Ludzie są głównym składnikiem każdej organizacji. Dlatego też pozyskiwanie i zatrudnianie właściwych osób oraz zachęcania ich do efektywnej pracy jest kluczem do sukcesu każdego zakładu pracy.

MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI DZIAŁU PERSONALNEGO
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI DZIAŁU PERSONALNEGO

Pomiar efektywności działań personalnych jest kluczowy w procesie podejmowania strategicznych decyzji w obszarze HR. Ocena efektów projektów i aktywności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi pozwala na właściwą alokację budżetów.

KONSUMENT JAKO STRONA UMÓW W ENERGETYCE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
KONSUMENT JAKO STRONA UMÓW W ENERGETYCE

Przedsiębiorstwo obrotu i konsument jako strony umów zawieranych na rynku energii i paliw gazowych z uwzględnieniem wzmocnienia pozycji konsumenta najnowszymi regulacjami prawa energetycznego oraz ustawy o prawach konsumenta - stan prawny 2014/2015 rok.

REGULACJA ZASZŁOŚCI INWESTYCYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA SIECIOWE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
REGULACJA ZASZŁOŚCI INWESTYCYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA SIECIOWE

Praktyczne warsztaty najnowszego podejścia do problematyki regulacji zaszłości inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa sieciowe stan prawny 2015 rok.

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI W KONTEKŚCIE NAJNOWSZYCH ZMIAN 2016 R.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI W KONTEKŚCIE NAJNOWSZYCH ZMIAN 2016 R.

Od 1.01.2016 obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o podatku akcyzowym. Proponujemy Państwu szkolenie, na którym kompleksowo przedstawimy i przeanalizujemy zmiany oraz podpowiemy, w jaki sposób przygotować i dostosować się do nich.

ABI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ABI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Zagadnienia dotyczące problematyki prawnej i organizacyjnej bezpieczeństwa informacji. Uczestnik zapozna się w wymogami prawnymi i organizacyjno-technicznymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacji w tym z ochroną danych osobowych.

Postępowanie w przedmiocie decyzji wywłaszczeniowych / ograniczających, kwestie formalne odszkodowań oraz wycena nieruchomości
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Postępowanie w przedmiocie decyzji wywłaszczeniowych / ograniczających, kwestie formalne odszkodowań oraz wycena nieruchomości

Warsztat podczas którego omówione zostaną procedury wywłaszczania oraz ograniczania praw do nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii formalnych postępowań oraz wycen nieruchomości.

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL 2016
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL 2016

Kluczowymi funkcje oprogramowania MS Excel 2016 w odniesieniu do danych i sposobów prezentacji zagadnień, pozwalających podejmować właściwe decyzje.

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW

Kadra zarządzająca oraz menedżerowie działów niefinansowych powinni z łatwością i ze zrozumieniem poruszać się w świecie finansów. Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości

ABC MANAGERA KONTRAKTU BUDOWLANEGO
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ABC MANAGERA KONTRAKTU BUDOWLANEGO

Umiejętność łączenia wielu funkcji to dla managera klucz do sprawnego zakończenia nawet najbardziej skomplikowanego projektu. Nasze szkolenie to swoisty elementarz, który pozwoli poznać najlepsze praktyki i rozwieje wszelkie wątpliwości związane z prawnymi aspektami prowadzenia inwestycji budowlanej.

 

NOWE REGULACJE W OBSZARZE CEN TRANSFEROWYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWE REGULACJE W OBSZARZE CEN TRANSFEROWYCH

Zapraszamy na szkolenie, które ma na celu wskazanie obszarów ryzyk w jednostkach w zakresie transakcji powiązanych i przygotowanie do sporządzenia dokumentacji za rok bieżący i lata ubiegłe.

ZAWIERANIE I ZABEZPIECZANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAWIERANIE I ZABEZPIECZANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM

Zawieranie umów między przedsiębiorcami jest podstawowym narzędziem kształtowania relacji biznesowych. Odpowiednia treść i uregulowanie wzajemnych stosunków wpływa na realizację kontraktu i umożliwienie dochodzenia ewentualnych roszczeń w przyszłości.

ŁAŃCUCH DOSTAW
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ŁAŃCUCH DOSTAW

Szkolenie Zarządzanie Łańcuchem Dostaw pozwoli uczestnikom poznać  aspekty funkcjonowania łańcuchów dostaw, m.in. wagę struktur organizacyjnych firm i łańcuchów dostaw dla skutecznego i sprawnego realizowania zadań biznesowych.

PRAWNE UWARUNKOWANIA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAWNE UWARUNKOWANIA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie uczestnikom całokształt przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami i planowaniem przestrzennym. Omówiony zostanie stan prawny jak i możliwe sposoby interpretacji, najnowsze tezy orzecznicze oraz ich krytyczna analiza.

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych.

INTRASTAT
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
INTRASTAT

Zapoznanie uczestników szkolenia z obowiązkami z zakresu statystyki obrotu towarowego pomiędzy Państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Celem naszego szkolenia jest zebranie informacji nt. zasad prawnych, poprawności sporządzania operatu szacunkowego oraz możliwych do zastosowania podejść, metod i technik wyceny wraz z ich wyjaśnieniem.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2016 ROKU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2016 ROKU

Aktualny stan prawny oraz planowane zmiany – praktyczne warsztaty. Uczestnicy zapoznają się z praktycznymi konsekwencjami zmian w ustawie, które weszły w życie w 2014 i 2015 r., w szczególności z orzecznictwem dotyczącym nowelizacji. 

USTAWA KRAJOBRAZOWA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
USTAWA KRAJOBRAZOWA

W trakcie szkolenia zostaną omówione gruntownie zachodzące zmiany, perspektywa czasowa, procedury uchwalania oraz konsekwencje jakie będą wiązać się z uchwałami krajobrazowymi. Omówione zostaną również kwestie opłat reklamowych, składniki opłaty.

ZAWIERANIE I REALIZOWANIE UMÓW W ENERGETYCE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAWIERANIE I REALIZOWANIE UMÓW W ENERGETYCE

Warsztaty zawierania i realizowania przez przedsiębiorstwo obrotu energią i paliwami gazowymi kontraktów handlowych z przedsiębiorcami oraz instytucjami.

TABELE PRZESTAWNE JAKO NARZĘDZIE ANALIZY BIZNESOWEJ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
TABELE PRZESTAWNE JAKO NARZĘDZIE ANALIZY BIZNESOWEJ

Kurs jest ukierunkowany na zastosowania w biznesie, analizach finansowych i w zarządzaniu, marketingu, sprzedaży, dziedzinie HR, czyli wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z analizą danych, zestawionych tabelarycznie.

SPECUSTAWA PRZESYŁOWA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SPECUSTAWA PRZESYŁOWA

Maksymalnie skuteczne wykorzystanie przez przedsiębiorstwo w procesie inwestycji sieciowych cywilnych aspektów (wybranych administracyjnych) ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz służebności przesyłu – stan prawny 2015/2016 rok.

PRAWIDŁOWE ZAWIERANIE UMÓW ENERGETYCZNYCH ORAZ UMÓW PAKIETOWYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAWIDŁOWE ZAWIERANIE UMÓW ENERGETYCZNYCH ORAZ UMÓW PAKIETOWYCH

Prawidłowe zawieranie umowy jest podstawowym narzędziem kształtowania relacji biznesowych.Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy dotyczącej prawidłowego konstruowania umów dystrybucji – sprzedaży oraz umów pakietowych.

ZAWIERANIE I ZABEZPIECZANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAWIERANIE I ZABEZPIECZANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM

Coraz wyższe wymagania, jakie stawia rynek, sprawiają, że podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji nieodzownym staje się znajomości podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego. Brak stosownej wiedzy w tym zakresie może podważyć zaufanie do nas, nadszarpnąć wizerunek reprezentowanej firmy, a przede wszystkim utrudnić dochodzenie roszczeń przed sądem w przyszłości. I właśnie z myślą o osobach odpowiedzialnych za zawieranie umów zakupu w firmie przygotowany został blok wykładowy poświęcony tej tematyce.

ZASZŁOŚCI INWESTYCYJNE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZASZŁOŚCI INWESTYCYJNE

Umiejętność właściwego równoważenia interesów właścicieli gruntów oraz przedsiębiorstw sieciowych przy rozwiązywaniu finansowych konsekwencji zaszłości inwestycyjnych – stan prawny 2015/2016 rok oraz kierunki nowelizacji

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Warsztaty mają za zadanie w sposób praktyczny wprowadzić uczestników w tematykę ochrony danych z punktu widzenia administratora bezpieczeństwa informacji.

EXCEL DLA ZAAWANSOWANYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
EXCEL DLA ZAAWANSOWANYCH

Kurs Microsoft Excel dla administracji publicznej jest przeznaczony zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z programem, jak również dla tych, które pragną pogłębiać swoje umiejętności i poznać nowe możliwości tego potężnego narzędzia.

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I WYNAGRODZENIE ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW SIECIOWYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I WYNAGRODZENIE ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW SIECIOWYCH

Szkolenie poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy. Ważne! Szkolenie Gwarantowane.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2016 ROKU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2016 ROKU

Celem szkolenia "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu...

INWESTYCJE W PASIE DROGI PUBLICZNEJ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
INWESTYCJE W PASIE DROGI PUBLICZNEJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach dotyczących inwestycji drogowych. Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi, które stanowią podstawę realizacji inwestycji drogowych i ich zastosowania w praktyce.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Szkolenie pozwoli zebrać informacje nt. zasad stosowania i istoty podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości, jak również zasad i wymagań dotyczących sporządzania operatów szacunkowych oraz możliwych do zastosowania podejść, metod i technik wyceny wraz z ich wyjaśnieniem.

PROGRAM PŁATNIK
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PROGRAM PŁATNIK

Nowa wersja programu wraz z jej głównym elementem, czyli Interaktywnym Płatnikiem Plus, to największa, rewolucyjna zmiana dla użytkowników programu Płatnik. To zdecydowanie wnikliwsza weryfikacja dokumentów przesyłanych do ZUS.

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

Dariusz Rystał - Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o Twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550, biuro@projektgamma.pl
*wymagane
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone