Gamma sp. j.

Emilia Stefanowicz

 • wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie
 • absolwentka prawa na Wydziale Praw i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi na Politechnice Gdańskiej
 • mediator gospodarczy wpisany na listę Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie
 • zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek energetycznych działających w obszarze energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła
 • specjalizuje się w problematyce prawa energetycznego, pomocy publicznej, prawa spółek, a także zagadnieniach związanych z podziałami, połączeniami i przekształceniami spółek prawa handlowego
 • świadczyła usługi doradcze w zakresie reorganizacji grup kapitałowych
 • koordynator obsługi prawnej w spółce akcyjnej z branży energetycznej
 • zajmuje się doradztwem w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji z zakresu elektromobilności
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw przed centralnymi organami administracji rządowej, w tym Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym
 • prowadziła szkolenia z zakresu prawa energetycznego, inwestycji liniowych, nielegalnego poboru energii, wycinki drzew.

0
Trener
Emilia Stefanowicz

ANALIZA DANYCH ZA POMOCĄ TABEL PRZESTAWNYCH
28 maja 2018
Warszawa
ANALIZA DANYCH ZA POMOCĄ TABEL PRZESTAWNYCH

Wiedza przyswojona na naszym szkoleniu pozwoli zaoszczędzić czas. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą w stanie dowolnie modyfikować tabelę przestawną, budując w ten sposób nowy raport lub zestawienie. W szkoleniu duży nacisk zostanie położony na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.

Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych
29 maja 2018
Warszawa
Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w codziennej zawodowej pracy stykają się z odpisami ksiąg wieczystych i chciałyby nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się odpisami, ugruntować wiedzę z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg wieczystych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatowej i opierać się będzie na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych i omawianiu problemów praktycznych.

Obrót towarowy z zagranicą
05 czerwca 2018
Warszawa
Obrót towarowy z zagranicą

Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADR I HR
08 czerwca 2018
Warszawa
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADR I HR

Wprowadzenie do porządku prawnego powyższych regulacji spowoduje konieczność przeprowadzenia stosownych działań przez każdego administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego – procesora, w zakresie uaktualnienia dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych, wykonania audytów bezpieczeństwa oraz operacji przetwarzania danych, jak również stworzenia zupełnie nowych instrumentów i narzędzi, które zagwarantują spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z nowo obowiązujących aktów prawnych.

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA WYKONAWCÓW
08 czerwca 2018
Warszawa
ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA WYKONAWCÓW

Od 18 kwietnia 2018 obowiązywało będzie składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) w elektronicznej formie, w związku z tym zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zamówień publicznych w świetle elektronizacji.

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
11 czerwca 2018
Warszawa
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych).

Bezpieczeństwo eksploatacyjne urządzeń sieciowych położonych na cudzych gruntach w praktyce działalności przedsiębiorstwa sieciowego
11 czerwca - 12 czerwca 2018
Warszawa
Bezpieczeństwo eksploatacyjne urządzeń sieciowych położonych na cudzych gruntach w praktyce działalności przedsiębiorstwa sieciowego

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

EXCEL DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH
11 czerwca - 12 czerwca 2018
Warszawa
EXCEL DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

Celem szkolenia jest przedstawienie średnio zaawansowanych funkcji Microsoft Excel 2016 oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.

Służebność Przesyłu
11 czerwca 2018
Warszawa
Służebność Przesyłu

Aktualne wiadomości z orzecznictwa bez wracania do podstaw!

UMOWY CYWILNOPRAWNE W PRAKTYCE W 2018 R.
14 czerwca 2018
Warszawa
UMOWY CYWILNOPRAWNE W PRAKTYCE W 2018 R.

Podczas szkolenia omówimy regulacje z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych, kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów. Na podstawie praktycznych przykładów rozwiązanych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej po zmianach przepisów w 2017 i od 2018 roku.

CONTROLLING PERSONALNY
18 czerwca - 19 czerwca 2018
Warszawa
CONTROLLING PERSONALNY

Controlling personalny ma na celu monitorowanie procesu zarządzania kapitałem ludzkim. Jest to podejście ekonomiczne, które dysponuje użytecznym narzędziem do podejmowania decyzji w organizacji na podstawie danych controllingu personalnego. Jest to wewnętrzny system monitorowania, analizy, oceny i podejmowania decyzji służących realizacji celów w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi firmy. Jest też swoistego rodzaju łącznikiem scalającym politykę kadrową i ekonomiczną organizacji.

ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ
21 czerwca 2018
Warszawa
ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ

Wydawać by się mogło, że zwalnianie pracowników to jedna z najprostszych czynności wykonywanych przez działy HR, ale niestety wielość procesów sądowych toczących się na tym tle wskazuje na skomplikowanie tej problematyki. Również w orzecznictwie Sądu Najwyższego jest o ciągle jeden z głównych tematów i nadal się okazuje, że pojawiają się coraz to nowe zagadnienia wcześniej nie rozpoznawane, jak określenie przyszłej przyczyny wypowiedzenia, wystawienie pracownika na próbę przez wręczenie mu łapówki przez podstawioną osobę, czy zasady dezaktualizacji przyczyny wypowiedzenia w przypadku długiej choroby

Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku
25 czerwca 2018
Warszawa
Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku

Celem szkolenia jest dostarczyć wiedzę oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu drogowego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy przewozu, pokazać jak to robić prawidłowo i bezpiecznie, a w przypadku szkody jak należy się zachować aby proces reklamacyjny przebiegł prawidłowo i sprawnie a przede wszystkim skutecznie. Nauczymy też jak odpierać nieuzasadnione roszczenia.

Manager/ Specjalista ds. zarządzania najmem komercyjnym
25 czerwca - 26 czerwca 2018
Warszawa
Manager/ Specjalista ds. zarządzania najmem komercyjnym

Całokształt przepisów związanych z najmem i zarzadzaniem nieruchomościami: uregulowania prawne najmu, kluczowe zapisy, negocjacje umów i rozliczanie opłat eksploatacyjnych

Ustawa o gospodarce nieruchomościami 2018
27 czerwca 2018
Warszawa
Ustawa o gospodarce nieruchomościami 2018

Analiza i omówienie zmian wprowadzonych 1 września 2017r. w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ich interpretacja na kanwie najnowszego orzecznictwa

PRZEPISY UMOWY ADR 2017
28 czerwca 2018
Warszawa
PRZEPISY UMOWY ADR 2017

ADR  kojarzy się głównie z przewozem towarów niebezpiecznych. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że przepisom podlegają także pakujący, rozładowujący bądź dokonujący załadunku pojazdów z takimi towarami. Jakie zagrożenia stwarzają towary niebezpieczne, czy można i jak ograniczyć koszty ich transportu, jakie są obowiązki przedsiębiorców i pracowników – na te pytania znajdą odpowiedź uczestnicy szkolenia.

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym dla inwestycji publicznych i komercyjnych
05 lipca - 06 lipca 2018
Warszawa
Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym dla inwestycji publicznych i komercyjnych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ZARZĄDZANIEM całym cyklem życia projektu inwestycyjnego od hasła „czy na pewno mam pomysł?” lub pytania „Brakuje nam przestrzeni do dalszego rozwoju” do rozpoczęcia eksploatacji obiektu.

CZAS PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH
11 lipca - 12 lipca 2018
Warszawa
CZAS PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH

Zapraszamy na zaawansowane dwudniowe warsztaty dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy w 2018 r., oraz orzecznictwa. Podczas szkolenia rozwiążecie Państwo ponad 50 zadań!

Konwencja CMR i Prawo przewozowe – przewozy drogowe, prawa i obowiązki stron, odpowiedzialność
16 lipca 2018
Warszawa
Konwencja CMR i Prawo przewozowe – przewozy drogowe, prawa i obowiązki stron, odpowiedzialność

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.

Zarządzanie magazynem
19 lipca - 20 lipca 2018
Warszawa
Zarządzanie magazynem

W jakim celu firmy utrzymują magazyny? Jakie są podstawowe rodzaje i zadania systemów magazynowych w organizacjach biznesowych? Jakie są koszty i jak obliczyć efektywność Na te i wiele innych pytań odpowie ekspert, dr Bogdan Kroker.

Umowy najmu i dzierżawy
24 lipca 2018
Warszawa
Umowy najmu i dzierżawy

Celem szkolenia jest wyrobienie umiejętności poprawnego zawierania umów najmu, sporządzania aneksów, zabezpieczenia interesów wynajmującego pod kątem zniszczeń, niecelowych roszczeń o zwrot nakładów, zmiany przeznaczenia lokalu, dewastacji.

Skuteczne negocjacje z dostawcami
26 lipca - 27 lipca 2018
Warszawa
Skuteczne negocjacje z dostawcami

Szkolenie będzie bazowało na symulacjach rzeczywistych negocjacji. Uczestnicy będą poznawali konkretne narzędzia negocjacyjne, będą wykorzystywać je na realnych przypadkach zawodowych. Już w trakcie zajęć będą w stanie poznać sprawczość poznanych metod, technik w całym procesie negocjacyjnym. Sposób pracy (metodologia) pozwoli również na wzbudzeni.

ZAWIERANIE I ZABEZPIECZANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM
31 lipca 2018
Warszawa
ZAWIERANIE I ZABEZPIECZANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM

Coraz wyższe wymagania, jakie stawia rynek sprawiają, że podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji nieodzownym staje się znajomości podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego. Brak stosownej wiedzy w tym zakresie może podważyć zaufanie do nas, nadszarpnąć wizerunek reprezentowanej firmy, a przede wszystkim utrudnić dochodzenie swoich roszczeń przed sądem w przyszłości. I właśnie z myślą o osobach odpowiedzialnych za zawieranie umów w firmie przygotowane zostało nasze szkolenie.

TRANSPORT MORSKI, KONOSAMENT
13 sierpnia 2018
Warszawa
TRANSPORT MORSKI, KONOSAMENT

Celem szkolenia jest dostarczyć oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu morskiego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy. Wyjaśnimy wiele specyficznych pojęć występujących wyłącznie w transporcie morskim (min. rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy obieg dokumentów a przede wszystkim rolę konosamentu (Bill of lading).

Umowy o roboty budowlane
11 września 2018
Warszawa
Umowy o roboty budowlane

Coraz częstszym problemem firm zaangażowanych w proces budowlany jest niewłaściwa konstrukcja umów o roboty budowlane oraz błędna interpretacja zapisów. Przykładów nieprawidłowości jest wiele, dlatego też zanim zdecydują się Państwo, komu powierzyć inwestycje, warto wiedzieć jak należycie skonstruować umowę która będzie bezpieczna dla Państwa interesów.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
11 września - 12 września 2018
Warszawa
WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie osoby które na co dzień mają styczność z operatami szacunkowymi a w szczególności te które muszą wypowiedzieć się na temat sporządzonego operatu szacunkowego lub podjąć na jego podstawie dalsze decyzje. Są to pracownicy działów technicznych, nieruchomości, infrastruktury, prawnicy, pracownicy banków: analitycy kredytowi, pracownicy pionów sprzedaży, obsługi klienta.

PROCEDURY ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
20 września 2018
Warszawa
PROCEDURY ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Poznaj m.in. projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach, wymagania formalne i kwalifikację prawną projektów.

BUDOWA EFEKTYWNYCH SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA
20 września - 21 września 2018
Warszawa
BUDOWA EFEKTYWNYCH SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA

Jaką przyjąć strategię wynagradzania? Z czego mają wynikać różnice w wynagrodzeniu na poszczególnych stanowiskach pracy? Za co płacić wynagrodzenie zasadnicze a za co premie lub nagrody? Co najbardziej motywuje pracowników do realizacji celów organizacji? To pytania, na które wszyscy szukamy odpowiedzi. I odpowiedzi na powyższe pytania można uzyskać podczas naszych warsztatów, gdzie analizować będziemy najnowsze trendy w motywacji, jak również sprawdzone rozwiązania.

Decyzje lokalizacyjne i na zajęcie pasa drogowego
04 października - 05 października 2018
Warszawa
Decyzje lokalizacyjne i na zajęcie pasa drogowego

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.

UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GDPR)
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GDPR)

Celem szkolenia ma być omówienie nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych

Wycena Nieruchomości
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Wycena Nieruchomości

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

INCOTERMS 2010®
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
INCOTERMS 2010®

Szkolenie Incoterms 2010® pozwoli Państwu poznać m.in. aktualne informacje o najnowszej wersji Incoterms® 2010 oraz nową klasyfikację reguł i terminów.

CZAS PRACY W SYSTEMIE RÓWNOWAŻNYM PLANOWANIE I ROZLICZANIE W 2016 r. - WARSZTATY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
CZAS PRACY W SYSTEMIE RÓWNOWAŻNYM PLANOWANIE I ROZLICZANIE W 2016 r. - WARSZTATY

szkolenie z równoważnego czasu pracy, które składa się z dwóch części – omówienia zasad planowania czasu pracy z warsztatami polegającymi na analizie przesłanych przed szkoleniem harmonogramów czasu pracy oraz warsztatów z rozliczania nadgodzin w systemie równoważnym.

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM

Niniejsze szkolenie ma na celu zaprezentowanie praktycznych i prawnych aspektów
współpracy związku zawodowego z pracodawcą. Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych.

PRAWO PRACY 2017 DLA ZAAWANSOWANYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAWO PRACY 2017 DLA ZAAWANSOWANYCH

Zmiany w zakresie stawek minimalnych przy umowach zlecenia, nowe kompetencje PIP, świadectwo pracy po nowelizacji oraz kolejne planowane zmiany

Realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych

Realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych - w oparciu o znowelizowane przepisy: ustawy o drogach publicznych, specustawy drogowej, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych – stan prawny 2017 rok

MS EXCEL W DZIALE PERSONALNYM WARSZTATY KOMPUTEROWE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
MS EXCEL W DZIALE PERSONALNYM WARSZTATY KOMPUTEROWE

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu posługiwania się programem Excel. Warsztaty zostały przygotowane tak aby ukazać wiele usprawnień i narzędzi przyspieszających codzienną pracę w dziale personalnym.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami, ustawa o gospodarce nieruchomościami. Podczas warsztatów zaprezentujemy uczestnikom szczegółowo całokształt przepisów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, ich obrotem i regulacje wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Gospodarowanie prawem własności i użytkowania wieczystego do nieruchomości
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Gospodarowanie prawem własności i użytkowania wieczystego do nieruchomości

Szkolenie poprowadzi uznany ekspert Sędzia Sądu Apelacyjnego Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy.

Użytki gruntowe w ewidencji gruntów
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Użytki gruntowe w ewidencji gruntów

-ustalanie użytków, - przeklasyfikowanie, wyłączanie z produkcji pod inwestycje, - geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza zmienionych użytków

Przymusowe wejścia na teren w celu zrealizowania inwestycji
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Przymusowe wejścia na teren w celu zrealizowania inwestycji

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. ORAZ POLAKÓW I CUDZOZIECMÓW ZA GRANICĄ W 2017 R.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. ORAZ POLAKÓW I CUDZOZIECMÓW ZA GRANICĄ W 2017 R.

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2016 ROKU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2016 ROKU

Celem szkolenia "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.

ORGANIZACJA ROBÓT W PASIE DROGI PUBLICZNEJ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ORGANIZACJA ROBÓT W PASIE DROGI PUBLICZNEJ

Zajęcie pasa drogi publicznej, tymczasowa organizacja ruchu i awaryjne zajęcie pasa drogowego

Służebność Przesyłu
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Służebność Przesyłu

Szkolenie poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy.

„Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) dziś – Inspektor Ochrony Danych (IOD) jutro”
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
„Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) dziś – Inspektor Ochrony Danych (IOD) jutro”

Warsztaty mają za zadanie w sposób praktyczny wprowadzić uczestników w tematykę ochrony danych z punktu widzenia administratora bezpieczeństwa informacji. Celem jest przekazanie wiedzy, która pozwoli wykonywać na co dzień i w sposób efektywny zadania ABI (zagadnienia prawne jak i informatyczne).

Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym i w działalności inwestycyjnej
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym i w działalności inwestycyjnej

Zmiany w przepisach w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, ich wpływ na procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i wyłączanie gruntów z produkcji

ANALIZA DANYCH ZA POMOCĄ TABEL PRZESTAWNYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ANALIZA DANYCH ZA POMOCĄ TABEL PRZESTAWNYCH

Wiedza przyswojona na naszym szkoleniu pozwoli zaoszczędzić czas. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą w stanie dowolnie modyfikować tabelę przestawną, budując w ten sposób nowy raport lub zestawienie. W szkoleniu duży nacisk zostanie położony na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.

ZASZŁOŚCI INWESTYCYJNE - Bezpieczna eksploatacja urządzeń sieciowych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZASZŁOŚCI INWESTYCYJNE - Bezpieczna eksploatacja urządzeń sieciowych

Szkolenie poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy.

Prawne aspekty budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Prawne aspekty budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych

Zagadnienia cywilno i administracyjnoprawne
Szkolenie poprowadzi dwóch uznanych ekspertów: r.pr. Piotr Zamroch i r.pr. Iwo Fisz

Prawo Budowlane po zmianach
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Prawo Budowlane po zmianach

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu w trakcie którego zostaną przedstawione kierunki zmian w Prawie Budowlanym i aktualny postęp prac legislacyjnych nad nowym Kodeksem Budowlanym i Ustawą Inwestycyjną.

Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie specustawy drogowej (ZRiD)
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie specustawy drogowej (ZRiD)

CZĘŚĆ I – Zagadnienia wstępne. Realizacja inwestycji w pasie drogowym.   (umowa z art. 16 ustawy o drogach publicznych, decyzje lokalizacyjne, MPZP, zajęcie pasa drogowego, projekty czasowej organizacji ruchu)
            
CZĘŚĆ II - Sposób i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie specustawy drogowej (decyzje ZRID, odwołania, skutki, zasady uzyskiwania, procedury).

TRANSPORT MORSKI, KONOSAMENT
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
TRANSPORT MORSKI, KONOSAMENT

Celem szkolenia jest dostarczyć oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu morskiego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy. Wyjaśnimy wiele specyficznych pojęć występujących wyłącznie w transporcie morskim (min. rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy obieg dokumentów a przede wszystkim rolę konosamentu (Bill of lading).

ELEKTROMOBILNOŚĆ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ELEKTROMOBILNOŚĆ

Omówienie projektu realizującego przepisy prawa Unii Europejskiej - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY

Mobbingowi poświęcony jest w kodeksie pracy tylko 1 przepis a dyskryminacji kilka, ale wiedza w tym zakresie wywodzi się głównie z orzecznictwa sądowego, które pokazuje, jakie elementy musi zawierać dane zachowanie, aby mówić o mobbingu czy dyskryminacji. Dlatego też, aby organizacja mogła sprawnie funkcjonować musi znać aktualne orzecznictwo, dzięki czemu zniweluje ryzyka niepożądanych zachowań i uniknie niepotrzebnych kontroli PIP lub procesów sądowych.

EXCEL DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
EXCEL DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

Celem szkolenia jest przedstawienie średnio zaawansowanych funkcji Microsoft Excel 2016 oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.

PROCEDURY ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PROCEDURY ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Poznaj m.in. projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach, wymagania formalne i kwalifikację prawną projektów.

4 i 5 - BRYGADÓWKA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
4 i 5 - BRYGADÓWKA

Wiele branż pracuje non stop ze względów technologicznych (huty) lub z uwagi na zaspokajanie potrzeb ludności (elektrownie, elektrociepłownie), czy też produkcyjnych. Praca taka nie jest jednak ruchem ciągłym w znaczeniu prawnym, choć spełnione są w większości przypadków przesłanki do jego zastosowania. Historycznie taka organizacja czasu pracy zwana jest 4-brygadówką, choć pojęcie to od 2004 r. nie występuje w Kodeksie pracy, a stosowane rozwiązania to po prostu podstawowy czas pracy połączony z pracą 3-zmianową.

Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności

Celem szkolenia jest omówienie zasad wyceny nieruchomości w związku z udzieleniem kredytu pod zabezpieczenie na nieruchomości. W trakcie szkolenia omówione zostaną konkretne wyceny oraz możliwe, popełniane błędy. Wyjaśnieniu podlegać będą również pytania i wątpliwości uczestników

Problemy prawne ochrony gruntów rolnych i leśnych - dziś i jutro
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Problemy prawne ochrony gruntów rolnych i leśnych - dziś i jutro

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

PRAKTYCZNIE O RODO/GDPR
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAKTYCZNIE O RODO/GDPR

Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.

NAJWIĘKSZE PROBLEMY NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W 2017R
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NAJWIĘKSZE PROBLEMY NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W 2017R

Niniejsze szkolenie dedykowane jest dla prawników, pracowników organów w praktyce stosujących w ramach realizacji powierzonych spraw regulacje znowelizowanego KPA. Szkolenie ma wyjaśnić największe wątpliwości i problemy pojawiające się w związku z nowelizacją. W ramach szkolenia omówione zostaną casusy, wykładowca zaproponuje konkretne rozwiązania prawne i instytucjonalne jak tez wzory pism do stosowania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych.

ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2018 ORAZ NAJNOWSZE ORZECZNICTWO KADROWO - PŁACOWE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2018 ORAZ NAJNOWSZE ORZECZNICTWO KADROWO - PŁACOWE

W roku 2018 r działy kadr czekają zmiany wynikając z prezydenckiej nowelizacji kodeksu pracy oraz nowe obowiązki antykorupcyjne narzucone ustawą o jawności życia publicznego, ale ważniejsze jest przygotowanie firm na rewolucję dotyczącą akt pracowniczych, która jest planowana na 2019 r. Poza elektronizacją akt osobowych planowany jest także ich nowy układ i włączenie do teczek pracowników dokumentów związanych z czasem pracy, co będzie ogromnym przedsięwzięciem logistycznym dla działów HR.

Ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz wybrane elementy ochrony przyrody (zadrzewień i zakrzaczeń) w świetle aktualnych uregulowań prawnych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz wybrane elementy ochrony przyrody (zadrzewień i zakrzaczeń) w świetle aktualnych uregulowań prawnych

Podstawy prawne szkolenia:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.2016,poz.778/
 2. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U.2013,poz.205 z póżn.zm./
 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. 2016,poz.2134,2249,2260 oraz z 2017 r.poz.60,132/,zmieniona ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADR I HR
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADR I HR

Celem szkolenia jest wyjaśnienie zawiłych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych podczas przetwarzania w szeroko rozumianych celach kadrowych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub ABI, wspomagając pracodawców, organizacje ich zrzeszające jak i podmioty przetwarzające dane kadrowe na zlecenie.

KPA W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 1 CZERWCA 2017 R.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
KPA W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 1 CZERWCA 2017 R.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego.
Szkolenie zwraca uwagę szczególnie na nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego oraz nowe instytucje procedury.

Relacje konsument – DEWELOPER
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Relacje konsument – DEWELOPER

Konkretnie. Komunikatywnie. O umowach deweloperskich

Konsorcjum i umowy współpracy przy realizacji projektów budowlanych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Konsorcjum i umowy współpracy przy realizacji projektów budowlanych

Charakterystyka konsorcjum budowlanego i zagadnienia problematyczne umów

ANALIZA DANYCH ZA POMOCĄ TABEL PRZESTAWNYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ANALIZA DANYCH ZA POMOCĄ TABEL PRZESTAWNYCH

Wiedza przyswojona na naszym szkoleniu pozwoli zaoszczędzić czas. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą w stanie dowolnie modyfikować tabelę przestawną, budując w ten sposób nowy raport lub zestawienie. W szkoleniu duży nacisk zostanie położony na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.

Power Query
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Power Query

Szkolenie POWER QUERY zostało stworzone z myślą o osobach pracujących na co dzień z arkuszem kalkulacyjnym na danych pochodzących z różnych źródeł, lub z tego samego źródła ale w różnej postaci (np. miesięczne raporty w 12 oddzielnych zakładkach).

UMOWY CYWILNOPRAWNE W 2017 R.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
UMOWY CYWILNOPRAWNE W 2017 R.

Szkolenie obejmuje zagadnienia prawne związane z zawieraniem umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem zmian w 2017 r., jak również zagadnienia związane z pobieraniem składek ZUS z tego tytułu.

Podejście porównawcze i dochodowe
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Podejście porównawcze i dochodowe

Jedyne szkolenie na rynku podczas którego szczegółowo omówione zostaną dwa najczęściej stosowane przez rzeczoznawców majątkowych sposoby wyceny nieruchomości

4 - BRYGADÓWKA NA DWIE I TRZY ZMIANY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
4 - BRYGADÓWKA NA DWIE I TRZY ZMIANY

Analizując dziesiątki przykładów i autentycznych zdarzeń z zakresu czasu pracy uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami podejmowania decyzji z zakresu czasu pracy pod kątem opłacalności, zgodności z prawem, zasadności i celowości. Szkolenie skierowane jest do: Pracowników działów personalnych, menedżerów, pracowników liniowych, produkcji którzy na co dzień zajmujących się planowaniem czasu pracy

INCOTERMS 2010®
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
INCOTERMS 2010®

Szkolenie Incoterms 2010® pozwoli Państwu poznać m.in. aktualne informacje o najnowszej wersji Incoterms® 2010 oraz nową klasyfikację reguł i terminów.

NOWA DYREKTYWA KONSUMENCKA ORAZ PRAWO W E-COMMERCE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWA DYREKTYWA KONSUMENCKA ORAZ PRAWO W E-COMMERCE

Warsztaty mają na celu przybliżenie przedsiębiorcom nowej ustawy o prawach konsumentów, określającej m.in. dodatkowe wymogi prowadzenia biznesu przez Internet.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH

Na szkoleniu dowiesz się jak prawo ochrony danych osobowych wpływa na działania marketingowe oraz poznasz istotne z punktu widzenia specjalisty od marketingu przepisy prawa i dobre praktyki.

INWESTYCJE BUDOWLANE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
INWESTYCJE BUDOWLANE

Coraz częstszym problemem firm zaangażowanych w proces budowlany jest niewłaściwa konstrukcja umów o roboty budowlane oraz błędna interpretacja zapisów. 

PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH - ZMIANY W 2015 R.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH - ZMIANY W 2015 R.

W 2015 r. od kwietnia zmienią się zasady kierowania pracowników na badania wstępne, o ile zmiana pracodawcy nie będzie wiązała się ze zmianą stanowiska pracy, na którym zatrudniony jest pracownik.

WYNAGRODZENIA DLA ZAAWANSOWANYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WYNAGRODZENIA DLA ZAAWANSOWANYCH

Wynagrodzenia dla zaawansowanych - sytuacje problematyczne w aspekcie prawnym i podatkowym. Bieżące orzecznictwo sądowe oraz stanowiska PIP  i MPiPS.

NOWELIZACJA KODEKSU CYWILNEGO W ZAKRESIE SPRZEDAŻY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWELIZACJA KODEKSU CYWILNEGO W ZAKRESIE SPRZEDAŻY

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE – nowelizacja ustawy i nowe regulacje dotyczące monitoringu, praktyczne warsztaty mające na celu wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych.

MANAGER DS.NAJMU I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
MANAGER DS.NAJMU I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Omówiona zostanie problematyka negocjacji umów najmu, kluczowych zapisów umowy najmu komercyjnego, umowę na budowę, remont i przebudowę obiektu czy przebieg procesu inwestycyjnego.Omówiona zostanie problematyka negocjacji umów najmu, kluczowych zapisów umowy najmu komercyjnego, umowę na budowę, remont i przebudowę obiektu czy przebieg procesu inwestycyjnego.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących w wycenie nieruchomości, kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, odbiorców wycen, osób specjalizujących się w sprawach związanych z nieruchomościami, osób które odbierają i analizują operaty szacunkowe.

REGULACJA ZASZŁOŚCI INWESTYCYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA SIECIOWE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
REGULACJA ZASZŁOŚCI INWESTYCYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA SIECIOWE

Praktyczne warsztaty najnowszego podejścia do problematyki regulacji zaszłości inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa sieciowe stan prawny 2015 rok.

ZASZŁOŚCI INWESTYCYJNE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZASZŁOŚCI INWESTYCYJNE

Umiejętność właściwego równoważenia interesów właścicieli gruntów oraz przedsiębiorstw sieciowych przy rozwiązywaniu finansowych konsekwencji zaszłości inwestycyjnych – stan prawny 2015/2016 rok oraz kierunki nowelizacji

KONSUMENT JAKO STRONA UMÓW W ENERGETYCE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
KONSUMENT JAKO STRONA UMÓW W ENERGETYCE

Przedsiębiorstwo obrotu i konsument jako strony umów zawieranych na rynku energii i paliw gazowych z uwzględnieniem wzmocnienia pozycji konsumenta najnowszymi regulacjami prawa energetycznego oraz ustawy o prawach konsumenta - stan prawny 2014/2015 rok.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności z zakresu planowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym, poznają podstawowe zasady kształtowania polityki przestrzennej, zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi planowania miejscowego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Pokażemy jak należycie skonstruować umowę która będzie bezpieczna dla Państwa interesów.

ORGANIZACJA I PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ORGANIZACJA I PROWADZENIE INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Organizacja i prowadzenie inwestycji budowlanych - praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych.

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

Modyfikacja systemu wynagradzania w organizacji lub stworzenie nowego systemu jest wyzwaniem, przed którym coraz częściej stają osoby zarządzające lub pracownicy działu HR.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2016 r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2016 r.

Celem szkolenia jest przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016r. Podczas szkolenia zostaną omówione także nowości oraz najważniejsze problemy występujące w podatku dochodowym.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE

Zarządzanie ryzykiem w projekcie obejmuje procesy związane z przeprowadzeniem planowania zarządzania ryzykiem, identyfikacji ryzyk i analizą ryzyk. Większość z tych procesów aktualizuje się w czasie trwania przedsięwzięcia.

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE PRZY KONTRAKTOWANIU I REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE PRZY KONTRAKTOWANIU I REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH

Prowadzenie przedsiębiorstwa transportowego lub spedycyjnego, bądź tez samodzielne kontraktowanie usług transportu przez przedsiębiorstwa logistyczne i produkcyjne stanowi element działalności obarczony dużym ryzykiem prawnym.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Zatory płatnicze i problem z nielojalnymi kontrahentami stanowi jeden z kluczowych problemów dotykających każdego przedsiębiorcę. Zapewnienie płynności przepływu gotówki w przedsiębiorstwie jest istotnym czynnikiem wpływającym na jego  funkcjonowanie.

BADANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
BADANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji z zakresu prawa nieruchomości, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z badaniem stanu prawnego nieruchomości.

PROCES REKLAMACYJNY I DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ ZA USZKODZENIE LUB UTRATĘ ŁADUNKU BĄDŹ OPÓŹNIENIE W DOSTAWIE (LIKWIDACJA SZKÓD) W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE PRZEWOZOWYM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PROCES REKLAMACYJNY I DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ ZA USZKODZENIE LUB UTRATĘ ŁADUNKU BĄDŹ OPÓŹNIENIE W DOSTAWIE (LIKWIDACJA SZKÓD) W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE PRZEWOZOWYM

Szkolenie poprowadzi Piotr Sabat, ekonomista, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM

W jakim celu firmy utrzymują magazyny? Jakie są podstawowe rodzaje i zadania systemów magazynowych w organizacjach biznesowych? Jakie są koszty i jak obliczyć efektywność Na te i wiele innych pytań odpowie ekspert, dr Bogdan Kroker.

SZKOLENIA FINANSOWE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SZKOLENIA FINANSOWE

 WYNAGRODZENIA PRACOWNICZE W PRAKTYCE - sytuacje problematyczne
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WYNAGRODZENIA PRACOWNICZE W PRAKTYCE - sytuacje problematyczne

Tematyka, która obrosła wieloma stanowiskami PIP i MPiPS i dopiero po ich zastosowaniu możliwe jest prawidłowe ustalanie wynagrodzenia za pracę.

CONTROLLING I BUDŻETOWANIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
CONTROLLING I BUDŻETOWANIE

Zarządzanie może być tylko tak dobre jak informacje, w oparciu o które podejmowane są decyzje  - dobre praktyki i najnowsze trendy controllingu i budżetowania.

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY

Głównym celem szkolenia jest poznanie podstawowych założeń controllingu i jego wpływu na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również wykształcenie umiejętności skutecznego controllera w procesach personalnych.

DYSKRYMINACJA, MOBBING I MOLESTOWANIE W ZATRUDNIENIU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
DYSKRYMINACJA, MOBBING I MOLESTOWANIE W ZATRUDNIENIU

Mobbingowi poświęcony jest w kodeksie pracy tylko 1 przepis a dyskryminacji kilka, ale wiedza w tym zakresie wywodzi się głównie z orzecznictwa sądowego, które pokazuje jakie elementy musi zawierać dane zachowanie, aby mówić o mobbingu czy dyskryminacji.

ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników to jedno z podstawowych zadań działu HR i raczej w najbliższym czasie tendencja ta się nie zmieni. Wiedza z tego obszaru jest ogromnie ważna, a jej aktualizowanie jest niezbędne w związku z licznym orzecznictwem.

MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI DZIAŁU PERSONALNEGO
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI DZIAŁU PERSONALNEGO

Pomiar efektywności działań personalnych jest kluczowy w procesie podejmowania strategicznych decyzji w obszarze HR. Ocena efektów projektów i aktywności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi pozwala na właściwą alokację budżetów.

SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

Ludzie są głównym składnikiem każdej organizacji. Dlatego też pozyskiwanie i zatrudnianie właściwych osób oraz zachęcania ich do efektywnej pracy jest kluczem do sukcesu każdego zakładu pracy.

PRAWIDŁOWE ZAWIERANIE UMÓW ENERGETYCZNYCH ORAZ UMÓW PAKIETOWYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAWIDŁOWE ZAWIERANIE UMÓW ENERGETYCZNYCH ORAZ UMÓW PAKIETOWYCH

Prawidłowe zawieranie umowy jest podstawowym narzędziem kształtowania relacji biznesowych.Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy dotyczącej prawidłowego konstruowania umów dystrybucji – sprzedaży oraz umów pakietowych.

WYCENA PRAWA SŁUŻEBNOŚCI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WYCENA PRAWA SŁUŻEBNOŚCI

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają informacje nt. zasad dotyczących wyceny wartości prawa służebności i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Celem naszego szkolenia jest zebranie informacji nt. zasad prawnych, poprawności sporządzania operatu szacunkowego oraz możliwych do zastosowania podejść, metod i technik wyceny wraz z ich wyjaśnieniem.

INTRASTAT
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
INTRASTAT

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT.

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych.

ZAWIERANIE I ZABEZPIECZANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAWIERANIE I ZABEZPIECZANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM

Zawieranie umów między przedsiębiorcami jest podstawowym narzędziem kształtowania relacji biznesowych. Odpowiednia treść i uregulowanie wzajemnych stosunków wpływa na realizację kontraktu i umożliwienie dochodzenia ewentualnych roszczeń w przyszłości.

NOWE REGULACJE W OBSZARZE CEN TRANSFEROWYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWE REGULACJE W OBSZARZE CEN TRANSFEROWYCH

Zapraszamy na szkolenie, które ma na celu wskazanie obszarów ryzyk w jednostkach w zakresie transakcji powiązanych i przygotowanie do sporządzenia dokumentacji za rok bieżący i lata ubiegłe.

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI W KONTEKŚCIE NAJNOWSZYCH ZMIAN 2016 R.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI W KONTEKŚCIE NAJNOWSZYCH ZMIAN 2016 R.

Od 1.01.2016 obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o podatku akcyzowym. Proponujemy Państwu szkolenie, na którym kompleksowo przedstawimy i przeanalizujemy zmiany oraz podpowiemy, w jaki sposób przygotować i dostosować się do nich.

ABI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ABI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Zagadnienia dotyczące problematyki prawnej i organizacyjnej bezpieczeństwa informacji. Uczestnik zapozna się w wymogami prawnymi i organizacyjno-technicznymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacji w tym z ochroną danych osobowych.

PRAWNE UWARUNKOWANIA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAWNE UWARUNKOWANIA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie uczestnikom całokształt przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami i planowaniem przestrzennym. Omówiony zostanie stan prawny jak i możliwe sposoby interpretacji, najnowsze tezy orzecznicze oraz ich krytyczna analiza.

CONTROLLING FINANSOWY W FIRMIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
CONTROLLING FINANSOWY W FIRMIE

Zapraszamy na szkolenie, które daje możliwość usystematyzowania wiedzy z obszaru controllingu finansowego oraz sprawdzenia jej w praktyce działalności przedsiębiorstwa.

NAJNOWSZE, PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA I REALIZOWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE KONTRAKTÓW HANDLOWYCH Z PRZEDSIĘBIORCAMI ORAZ INSTYTUCJAMI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NAJNOWSZE, PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA I REALIZOWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE KONTRAKTÓW HANDLOWYCH Z PRZEDSIĘBIORCAMI ORAZ INSTYTUCJAMI

Prawidłowo zawarta umowa jest podstawowym narzędziem kształtowania relacji biznesowych. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną uczestnikom prawa i obowiązki jakie nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne najnowsze regulacje prawa energetycznego i cywilnego w zakresie zawierania umów.

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM

Aktualnie trwają zaawansowane prace nad rewolucyjną zmianą ustawy o związkach zawodowych, która może zasadniczo zmienić relacje prawne i organizacyjne między pracodawcą a organizacją związkową. Wiele postulatów strony pracodawców wydaje się że może być spełnionych. Zachęcamy do zapoznania się z kierunkami zmian w tym zakresie na naszym szkoleniu.

ŁAŃCUCH DOSTAW
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ŁAŃCUCH DOSTAW

Szkolenie Zarządzanie Łańcuchem Dostaw pozwoli uczestnikom poznać  aspekty funkcjonowania łańcuchów dostaw, m.in. wagę struktur organizacyjnych firm i łańcuchów dostaw dla skutecznego i sprawnego realizowania zadań biznesowych.

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

Dariusz Rystał - Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

Jakie są mechanizmy tworzenia zapasów oraz skutki dla sytuacji finansowej firmy ? Jak integrować procesy informatyczne z przepływami rzeczowymi w łańcuchach dostaw?  Jakie znaczenie maja relacje z klientami i dostawcami ? Jak mierzyć efektywność i skuteczność zarządzania, uzupełniania, składowania i dystrybucji zapasów? Na te i wiele innych pytań odpowie ekspert, dr Bogdan Kroker.

Postępowanie w przedmiocie decyzji wywłaszczeniowych / ograniczających, kwestie formalne odszkodowań oraz wycena nieruchomości
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Postępowanie w przedmiocie decyzji wywłaszczeniowych / ograniczających, kwestie formalne odszkodowań oraz wycena nieruchomości

Warsztat podczas którego omówione zostaną procedury wywłaszczania oraz ograniczania praw do nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii formalnych postępowań oraz wycen nieruchomości.

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL 2016
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL 2016

Kluczowymi funkcje oprogramowania MS Excel 2016 w odniesieniu do danych i sposobów prezentacji zagadnień, pozwalających podejmować właściwe decyzje.

EXCEL DLA ZAAWANSOWANYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
EXCEL DLA ZAAWANSOWANYCH

Kurs Microsoft Excel dla administracji publicznej jest przeznaczony zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z programem, jak również dla tych, które pragną pogłębiać swoje umiejętności i poznać nowe możliwości tego potężnego narzędzia.

PROGRAM PŁATNIK
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PROGRAM PŁATNIK

Nowa wersja programu wraz z jej głównym elementem, czyli Interaktywnym Płatnikiem Plus, to największa, rewolucyjna zmiana dla użytkowników programu Płatnik. To zdecydowanie wnikliwsza weryfikacja dokumentów przesyłanych do ZUS.

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Warsztaty mają za zadanie w sposób praktyczny wprowadzić uczestników w tematykę ochrony danych z punktu widzenia administratora bezpieczeństwa informacji.

TABELE PRZESTAWNE JAKO NARZĘDZIE ANALIZY BIZNESOWEJ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
TABELE PRZESTAWNE JAKO NARZĘDZIE ANALIZY BIZNESOWEJ

Kurs jest ukierunkowany na zastosowania w biznesie, analizach finansowych i w zarządzaniu, marketingu, sprzedaży, dziedzinie HR, czyli wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z analizą danych, zestawionych tabelarycznie.

SPECUSTAWA PRZESYŁOWA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SPECUSTAWA PRZESYŁOWA

Maksymalnie skuteczne wykorzystanie przez przedsiębiorstwo w procesie inwestycji sieciowych cywilnych aspektów (wybranych administracyjnych) ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz służebności przesyłu – stan prawny 2015/2016 rok.

ZAWIERANIE I REALIZOWANIE UMÓW W ENERGETYCE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAWIERANIE I REALIZOWANIE UMÓW W ENERGETYCE

Warsztaty zawierania i realizowania przez przedsiębiorstwo obrotu energią i paliwami gazowymi kontraktów handlowych z przedsiębiorcami oraz instytucjami.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Szkolenie pozwoli zebrać informacje nt. zasad stosowania i istoty podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości, jak również zasad i wymagań dotyczących sporządzania operatów szacunkowych oraz możliwych do zastosowania podejść, metod i technik wyceny wraz z ich wyjaśnieniem.

INWESTYCJE W PASIE DROGI PUBLICZNEJ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
INWESTYCJE W PASIE DROGI PUBLICZNEJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach dotyczących inwestycji drogowych. Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi, które stanowią podstawę realizacji inwestycji drogowych i ich zastosowania w praktyce.

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW

Kadra zarządzająca oraz menedżerowie działów niefinansowych powinni z łatwością i ze zrozumieniem poruszać się w świecie finansów. Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości

ABC MANAGERA KONTRAKTU BUDOWLANEGO
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ABC MANAGERA KONTRAKTU BUDOWLANEGO

Umiejętność łączenia wielu funkcji to dla managera klucz do sprawnego zakończenia nawet najbardziej skomplikowanego projektu. Nasze szkolenie to swoisty elementarz, który pozwoli poznać najlepsze praktyki i rozwieje wszelkie wątpliwości związane z prawnymi aspektami prowadzenia inwestycji budowlanej.

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2016 ROKU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2016 ROKU

Aktualny stan prawny oraz planowane zmiany – praktyczne warsztaty. Uczestnicy zapoznają się z praktycznymi konsekwencjami zmian w ustawie, które weszły w życie w 2014 i 2015 r., w szczególności z orzecznictwem dotyczącym nowelizacji. 

USTAWA KRAJOBRAZOWA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
USTAWA KRAJOBRAZOWA

W trakcie szkolenia zostaną omówione gruntownie zachodzące zmiany, perspektywa czasowa, procedury uchwalania oraz konsekwencje jakie będą wiązać się z uchwałami krajobrazowymi. Omówione zostaną również kwestie opłat reklamowych, składniki opłaty.

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I WYNAGRODZENIE ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW SIECIOWYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I WYNAGRODZENIE ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW SIECIOWYCH

Szkolenie poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy. Ważne! Szkolenie Gwarantowane.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2016 ROKU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2016 ROKU

Celem szkolenia "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu...

NOWE ZASADY OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI I LASAMI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWE ZASADY OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI I LASAMI

Podczas szkolenia omówimy nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi obowiązujące od 1 maja 2016 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 6 lipca br. Nowe zasady dotyczą również obrotu nieruchomościami rolnymi wchodzącymi w skład zasobu mienia gminnego

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o Twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550, biuro@projektgamma.pl
*wymagane
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone