Trenerzy

Zespół wykwalifikowanych specjalistów i ekspertów, wspierających rozwój i poprawę efektywności organizacji z którymi współpracujemy poprzez tworzenie przedsięwzięć związanych z obecnymi wydarzeniami w gospodarce. Trenerzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i trenerskim. Praktycy, z niezbędnym przygotowaniem warsztatowym. 

Łukasz Prasołek

Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.

Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Dariusz Rystał

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Praktyk od kilku lat związany z branżą energetyczną i ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego. Pan Sędzia Rystał posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w zakresie obowiązujących regulacji prawnych, jak i ich praktycznego zastosowania. Znany z aktywnego prowadzenia wykładów, potrafi skutecznie zaangażować i skupić uwagę słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

Tomasz Osiej

Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy – specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz Prawa Własności Przemysłowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej (Instytut Prawa Własności Intelektualnej) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1998-2000 pracownik Departamentu Prawnego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Asystent Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Współautor (redaktor) książek „Ochrona danych osobowych w praktyce – pytania i odpowiedzi”, „Ochrona danych osobowych – wybór zagadnień”, opracowania „Ochrona danych osobowych po wejściu do Unii Europejskiej”. Obecnie prowadzi własną Kancelarię www.prawnopatentowa.pl. Współtwórca największego portalu zajmującego się ochroną danych osobowych www.e-ochronadanych.pl. Od 14 lat z powodzeniem zajmuje się szkoleniami z zakresu ochrony danych osobowych.

Magdalena Małecka

Magdalena Małecka jest uprawnionym polskim rzeczoznawcą majątkowym z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Jest również biegłym wpisanym na listę Sądu Okręgowego w Poznaniu. Magda posiada tytuł europejskiego uznania zawodowego Recognised European Valuer (REV), jest również członkiem Królewskiego Instytutu Rzeczoznawców Majątkowych (RICS).

Posiada doświadczenie bankowe w zakresie finansowania podmiotów gospodarczych i udzielania kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach zdobyte w kilkuletniej pracy w bankach. Specjalizuje się w wycenie nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytowych oraz określania wartości innych praw do nieruchomości takich jak np. służebności. Wykonuje również wyceny na zlecenie sądów oraz urzędów skarbowych. Wyceną nieruchomości zajmuje się w ramach spółki AIM PROPERTY. Jest doradcą na rynku nieruchomości oraz czynnie działającym inwestorem. Inwestycje na rynku nieruchomości prowadzi w ramach spółki Eagle Invest, która także pozyskuje fundusze od inwestorów zewnętrznych.

Prowadzi praktyki z zakresu wyceny nieruchomości oraz szkolenia zamknięte i otwarte z tego zakresu.
Posiada wieloletnie doświadczenie jako członek Komisji Standardów działającej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i współautorem kilku standardów zawodowych, w tym „Wartość rynkowa nieruchomości” czy „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”.

Członek Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Koszalinie.

Jakub Misiak

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów wynikających z umów budowlanych, projektów infrastrukturalnych oraz umów zawartych w procedurze zamówień publicznych. Doradza w procesach przygotowania i prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych,  w szczególności kontraktowej problematyce kar umownych oraz innych mechanizmów zabezpieczenia wykonania umów.

Katarzyna Czyżewska

Doradca prawny w zakresie zagadnień regulacyjnych związanych z wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków czy środków żywieniowych. Aktywnie uczestniczy jako ekspert w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych z dziedziny life sciences. Była również prelegentem wielu konferencji i seminariów z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, a także prawa konkurencji

Michał Komar

Zakresem swojej specjalizacji obejmuje przede wszystkim kwestie wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych, ich wytwarzania, reklamy i refundacji. Doradza również w zakresie obrotu produktami leczniczymi, suplementami diety i kosmetykami. Michał Komar świadczy nadto pomoc prawną odnośnie podatkowych aspektów funkcjonowania rynku farmaceutycznego, w tym firm farmaceutycznych.

Przemysław Pedrycz

Specjalista w zakresie MS Office i CompTIA. Od wielu lat certyfikowany trener, specjalizujący się  w prowadzeniu szkoleń i kursów komputerowych z zakresu: Word, Excel, Power Point, Access, Outlook, Comptia A+. Uzyskał takie certyfikaty jak: MCT (Microsoft Certified Trainer), Microsoft Office Specialist (Word, Excel, Power Point, Outlook), Egzaminator ECDL (core, advanced, e-citizen, webstarter), Kursy Microsoft: 2279, 2285, 2274, 2275, 2276, 2277, Micros Res 9700, Micros Res 3700, Zaawansowany ECDL Power Point, Access, Advanced ECDL Word-processing, Advanced ECDL Spreadsheet, City & Guilds Website Design Level 3, City & Guilds Visual Basic.Net, Programowanie internetowe, Administrator sieci Mak (program Biblioteki Narodowej), Język migowy dla nauczycieli poziom 1-3. Trener prowadzący zajęcia na szkoleniach otwartych i zamkniętych z tematyki MS OFFICE, w tym realizował warsztaty „MS Excel 2007/10 w praktyce finansowej” , „Excel w dziale HR”na każdym poziomie zaawansowania, m.in. dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Trade Trans Sp. z o.o.

Rafał Dybka

Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, partner zarządzający w Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie, ekspert prawny Instytutu Prawa Budowlanego.

Specjalizuje się w prowadzeniu procesów inwestycji budowlanych, od fazy koncepcji aż do oddania gotowego obiektu. Reprezentuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne we wszelkich postępowaniach związanych z uzyskiwaniem dokumentacji na potrzeby realizacji obiektów budowlanych – postępowania planistyczne, postępowania środowiskowe, postępowania budowlane.

Monika Kulikowska-Pawlak

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu, od 2009 adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień efektywnego funkcjonowania organizacji zarówno sektora komercyjnego jak i publicznego oraz przedsiębiorczości. Trener z wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu, koordynowaniu i prowadzeniu projektów szkoleniowych z zakresu: controllingu personalnego, zarządzania kapitałem intelektualnym, zarządzania strategicznego w tym analizy strategicznej i zrównoważonej karty wyników, rozpoczynania i tworzenia własnego biznesu, metodyki tworzenia biznes planu i dokumentacji biznesowej. Ekspert w zakresie polityki personalnej: controllingowego planowania zasobów osobowych przedsiębiorstwa, proefektywnościowego systemu motywacyjnego, metod wartościowania pracy, systemu ocen pracowniczych, oceny efektywności szkoleń w wymiarze ilościowym i jakościowym, analizy strategicznej, budowania strategii organizacji, audytu struktury organizacyjnej oraz strategicznej karty wyników. Autorka licznych publikacji z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości, skupionych wokół problemów praktycznych. Posiada członkostwo British Academy of Management oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Uczestniczka i prelegentka na wielu międzynarodowych konferencjach, m.in. British Academy of Management, European Academy of Management, Irish Academy of Management, Asia Academy of Management, etc.

Monika Kantowicz-Gdańska

Audytor procesów HR, konsultant, certyfikowany trener. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Zajmuje się w szczególności badaniem oraz doskonaleniem środowiska pracy i wizerunku pracodawcy. Szkoli i doradza w zakresie różnych aspektów polityki personalnej wpływających na przyciąganie pracowników do organizacji oraz kształtowanie ich motywacji i zaangażowania. Zrealizowała szereg projektów ukierunkowanych na zwiększanie efektów działań personalnych (projektowanie i realizacja audytów oraz tworzenie rekomendacji działań doskonalących). Prowadzi także szkolenia i wykłady z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (kształtowanie wizerunku pracodawcy, komunikacja menedżerska, komunikacja wewnętrzna w organizacji, zarządzanie talentami, zarzadzanie wiedzą i inne obszary tematyczne). Projektuje programy motywacyjno-rozwojowe. 

Dariusz Okolski

Wieloletni współpracownik międzynarodowych kancelarii prawniczych w Polsce oraz za granicą - Altheimer&Gray, Clifford Chance, Haarmann Hemmelrath, dyrektor departamentu prawnego w Skanska Polska Sp. z o.o. oraz w firmie deweloperskiej Blue City Sp. z o.o. 

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii w Warszawie. 
Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa obrotu nieruchomościami, umów o roboty budowlane i umów o wspólnym przedsięwzięciu typu joint venture pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Wykładowca na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej, Studia Podyplomowe – Zarządzanie w budownictwie.

Autor książki „Umowa o roboty budowlane” wydanej przez C.H. Beck (siedem wydań) w 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011 i 2013 r. oraz redaktor i współautor Komentarza „Prawo budowlane i nieruchomości” wydanego przez CH Beck w 2013 r., a także wielu artykułów dotyczących bieżących kwestii prawa nieruchomości.

Jonatan Hasiewicz

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz Politechnikę Krakowską Wydział Inżynierii Ruchu Drogowego. Dodatkowo uzyskał stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w specjalności organizacja ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, Prawie Administracyjnym i Postępowaniu Administracyjnym.

Aktywny uczestnik systemu zarządzania ruchem na drogach. Projektant zmian w czasowej i stałej organizacji ruchu.

Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego. Pełnomocnik procesowy w postępowania w sprawach o wykroczenia drogowe. Autor artykułów naukowych dotyczących procedur zmiany organizacji ruchu drogowego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu Prawa Administracyjnego, Prawa o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego, ustawy o drogach publicznych, zarządzania ruchem na drogach, organizacji ruchu drogowego oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

Piotr Sabat

Ekonomista, doktorant w  Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, wykładowca akademicki, specjalista  w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym w szczególności przedsiębiorstw  z branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka). W dotychczasowej karierze zawodowej zajmował się m.in prawnymi aspektami krajowej i międzynarodowej windykacji należności, negocjacjami biznesowymi (również o charakterze międzynarodowym), prowadzeniem postępowań odszkodowawczych, likwidacją szkód towarowych, transgranicznym dochodzeniem roszczeń na drodze polubownej i sądowej, tworzeniem i opiniowaniem krajowych i międzynarodowych umów handlowych, obsługą procesową i reprezentacją przed sądami gospodarczymi, współpracą z zagranicznymi kancelariami prawnymi i firmami windykacyjnymi, doradztwem prawnym, obsługą rejestrową przedsiębiorstwa oraz wieloma innymi  aspektami związanymi z pełną obsługą prawną przedsiębiorstw z branży TSL.

Jarosław Hermanowski

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, jest członkiem Polskiego Narodowego Komitetu Międzynarodowej Izby Handlowej oraz niezależnym konsultantem, trenerem i wykładowcą, współpracującym z licznymi organizacjami, instytucjami i firmami szkoleniowymi. Specjalizuje się m.in. w szkoleniach idla kadry zarządzającej, handlowców oraz pracowników działów logistyki i spedycji.

Jest również jedynym w Polsce trenerem Incoterms 2010 certyfikowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu.

Jego dotychczasowy dorobek to książki i publikacje z zakresu handlu zagranicznego: „Poradnik samodzielnego importera" (1991, 1994), „Przedstawicielstwo, agent, komisant, dystrybutor w obrocie międzynarodowym" (1992,1993), „Poradnik importera" (1995), „Handel Zagraniczny" (1994, 1995, 1996,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008), „Konwencja NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz" (1998), „Umowy sprzedaży i dostawy w obrocie międzynarodowym" (1999), „Incoterms 2000" (polski przekład)  „Incoterms 2000 – Komentarz" (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008), „Umowa Modelowa MIH międzynarodowej sprzedaży" (2004) (tłumaczenie), „Umowa modelowa MIH międzynarodowej agencji handlowej" (2005)(tłumaczenie), „Umowa modelowa MIH międzynarodowej dystrybucji" (2005)(tłumaczenie), „Incoterms 2010” (2010)(tłumaczenie) oraz liczne publikacje w prasie fachowej m.in: „Rynki Zagraniczne", „Handel Zagraniczny", „Prawo Przedsiębiorcy", „Poznański Magazyn Targowy” i inne.

 

Bogdan Kroker

Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i łańcuchami dostaw.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (d. SGPiS), studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej oraz w Instytucie Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej. W Katedrze Logistyki SGH obronił pracę doktorską na temat zastosowania koncepcji lean management w łańcuchach dostaw w polskim przemyśle. Posiada certyfikat kompetencji zawodowych "European Senior Logistician" wydany przez European Logistics Association.
 
Prowadzi szkolenia dla firm, zakres i tematyka szkoleń obejmuje szeroko pojęte procesy logistyczne i zarządzanie łańcuchami dostaw.
 
Jest autorem artykułów i raportów badawczych z dziedziny logistyki publikowanych w czasopismach „Logistyka”, „Eurologistics”, „Spedycja Transport Logistyka” i „Systemy Logistyczne Wojsk”.
W latach 1997–1999 Production Control & Logistics Manager w Delphi Automotive Systems. Zakres jego odpowiedzialności obejmował działania związane z organizacją produkcji, zarządzaniem zapasami, pracą magazynów. Brał udział we wdrożeniach systemu SAP/R3 i systemu zarządzania jakością QS9000.

Od końca 1999 roku Kierownik Działu Logistyki i Zakupów w TRW Steering Polska S.A. kierował projektami: zorganizowania działu logistyki wg. standardów amerykańskich oraz wdrożenia systemu ISO9000.
 
W roku 2000 związany z Cussons Polska S.A. na stanowisku Kierownika Planowania Materiałowego gdzie wdrażał moduły Distribution Requirements Planning, Master Production Schedule i Capacity Planning w systemie MFG PRO. Następnie pracował jako Office & Logistics Manager w TYCO Electronics gdzie kierował działem logistyki. W latach 2003–2007 Senior Consultant w KPMG w dziale Risk and Advisory Services doradzał klientom KPMG w zakresie analizy i usprawnienia procesów logistycznych (analiza procesów zakupowych, transportowych magazynowych, racjonalizacja sieci magazynów, ocena efektywności procesów i analiza ryzyka, wdrażanie lean management w łańcuchach dostaw).
 

Magdalena Gieras

Od 13 lat współpracuje jako coach, konsultant i trener z uznanymi na rynku firmami szkoleniowymi.
Międzynarodowy Coach ICC, trener biznesu oraz rozwoju osobistego, specjalista ds. HRM, wykładowca i kierownik studiów podyplomowych na kierunku Zaawansowane Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi, Dyrektor Zarządzający Career & Business Consulting Center, akredytowany konsultant EXTENDED DISC, Associate HR Partner IBBC Group, ekspert ds. etyki ZZL w Etyczna Linia, a także Manager ds. Polityki Personalnej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Edelmann Poland. Wszechstronny menadżer doskonale rozumiejący wyzwania i potrzeby nowoczesnej organizacji, a także trener i coach z wieloletnim doświadczeniem w pracy z ludźmi i organizacjami w dokonywaniu zmian.
Specjalizuje się w prowadzeniu audytów dla przedsiębiorstw, wynikiem czego jest m.in. przygotowanie i realizacja projektów szkoleniowych i konsultingowych, skoncentrowanych wokół rozwoju polityki personalnej i zarządzania. Zajmuje się także oceną predyspozycji kandydatów dla potrzeb rekrutacji i selekcji. Jest twórcą autorskich metod doboru pracowników. Wielokrotnie projektowała sesje AC i DC.
Dodatkowo posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń dla osób niepełnosprawnych.
Posiada publikacje w czasopismach naukowych (m. in. „Handel wewnętrzny. Marketing, rynek, przedsiębiorstwo”, „Przedsiębiorstwo i rynek”) oraz branżowych (m. in. „Personel i Zarządzanie”). Jest również autorem szeregu opracowań, programów i skryptów szkoleniowych. Posiada doświadczenie w ogólnopolskich projektach badawczych m.in. we współpracy z MB SMG/KRC, gdzie pełniła rolę eksperta ds. badań i rynku pracy w projektach: „Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce” oraz „Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy”.

Agnieszka Lisak

Radca Prawny
Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Dotychczas obsługiwała m.in. takie podmioty jak: słowacka spółka IDC Polonia S.A. , brytyjska spółka CMS Chemicals Polska sp. z o.o., Altic H.E.P. Michalik sp.j., Euleo sp.j. Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze.
W latach 2005 – 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A. Dodatkowo od 9 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla firm. Współpracowała m.in. z firmą Infor Training sp. z o.o., Anvix sp.z o.o., Instytutem Rozwoju Biznesu w Warszawie.


Podmioty które dotychczas przeszkoliła: Enion S.A., KGHM Polska Miedź S.A., BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Enea S.A.; PGNiG S.A.; Volkswagen Poznań sp. z o.o.; PSE Operator S.A.; Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.; PKO Bank Polski S.A.; ING Bank Śląski S.A.; Grupa Ożarów S.A.; Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.; Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.; Kia Motors Polska sp. z o.o.; Auchan Polska, Telekomunikacja Polska S.A.; General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o.; Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Grupa Azoty S.A.
Autorka licznych publikacji m.in. Kup przez internet, użyj i zwróć bez sankcji (Rzeczpospolita 20.03.2015r.); Bankructwo kontrolowane (Rzeczpospolita 26.11.2014r.); Komornicy szukajcie a nie znajdziecie (Rzeczpospolita 12.11.2014r.); Czy wywiadownie gospodarcze łamią prawo (Rzeczpospolita 03.06.2014.); Reforma nie uzdrowi procesu (Rzeczpospolita 17.09.2014r.); Kiedy nadzór właścicielski jest efektywny (Rzeczpospolita nr 76, 04.04.2013r.); Krótka historia spółki widmo (Rzeczpospolita nr 62, 14.03.2013r.); Żeby doręczenie było skuteczne (Rzeczpospolita nr 3, 04.01.2013r.); Szczególny przypadek (zasiedzenia) (radca prawny nr 121, 01.2012r.); Krajowy Rejestr Sądowy a niesolidni dłużnicy (Rzeczpospolita nr 22, 28.01.2011r.); Spółki mają problem z zebraniem dokumentów (Gazeta Prawna nr 227, 22.11.2007r.); Zakazy wpisane do rejestru wiążą wszystkich przedsiębiorców (Gazeta Prawna nr 227, 22.11.2007r.)

Arkadiusz Albiniak

Na co dzień pracuje w administracji publicznej, z zamiłowania jest trenerem umiejętności informatycznych. Specjalizuje się w tworzeniu programów i prowadzeniu kursów z zakresu oprogramowania Microsoft Office: Word, Excel, Access, Publisher, PowerPoint, w tym kursów ECDL.

Posiada certyfikat ECDL Expert oraz rozległą wiedzę praktyczną z większości dziedzin informatyki. Potrafi w zrozumiały i przejrzysty sposób przekazać wiedzę dotyczącą złożonych i skomplikowanych zagadnień. W wolnym czasie lubi podróżować i fotografować. 

Jakub Sewerynik

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa spółek handlowych oraz ochrony danych osobowych. Zajmuje się także prowadzeniem sporów sądowych i arbitrażowych, w szczególności dotyczących wad nieruchomości i rozliczeń z wykonawcami. Szczególnie interesuje go problematyka niedozwolonych klauzul umownych. Wraz z Dariuszem Okolskim prowadzi OKOLSKI Kancelaria Radcowska. Jest członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie IX kadencji. Publikuje artykuły w dzienniku „Rzeczpospolita”, kwartalniku „Prawo asekuracyjne” oraz na własnym blogu prawniczym. Jest również ekspertem Instytutu na rzecz kultury prawnej „Ordo Iuris”. Zna biegle język angielski, a język niemiecki w stopniu komunikatywnym.

Dorota Gąsior

Specjalistka w zakresie komunikacji z ZUS w ramach działalności gospodarczej.

Edyta Adamczyk

Coach, Trener, Wykładowca, Konsultant - 11 lat doświadczenia trenerskiego (ponad 900 dni szkoleniowych). Ukończyła zarządzanie finansami oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w Akademii Finansów w Warszawie. Ceniony praktyk procesu rekrutacji, oceny i rozwoju kompetencji pracowników oraz w procesie współpracy z klientami. Posiada wieloletnią praktykę w biznesie pozwalającą właściwie dostosować działania szkoleniowe do celów organizacji. Zajmuje się koordynowaniem projektów wdrażania metodyki zarządzania projektami Prince2, PMI. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w branży finansowej, m.in. w Banku Handlowym jako Kierownik Zespołu oraz Zastępca Dyrektora Oddziału, gdzie koordynowała pracę zespołu sprzedażowego. W Citi Handlowym jako Trener, Kierownik ds. szkoleń i organizacji logistycznej szkoleń, a później Dyrektor Banku zarządzała zespołami, realizowała cele finansowe i sprzedażowe swojej jednostki, rekrutowała pracowników i dbała o ich rozwój, negocjowała warunki współpracy z Klientami.

Przemysław Ciszek

Jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Jest wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania imienia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest wspólnikiem w C&C Chakowski & Ciszek.

Aleksandra Zarosa

Radca prawny. Cywilista, specjalizuje się w prawie cywilnym, opracowywaniu strategii i prowadzeniu sporów, procesów sądowych oraz analizie kontraktów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem umów o roboty budowlane. Aleksandra doradza przy realizacji inwestycji budowlanych. Analizuje projekty umów, negocjuje ich zmiany, obsługuje spory pojawiające się w toku prowadzenia inwestycji, reprezentuje klientów przed Sądami. Jej doświadczenie obejmuje m.in. spory związane z dochodzeniem roszczeń z rękojmi i gwarancji.

Paweł Ziółkowski

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych zamieszczanych między innymi w portalach wydawnictwa Wolters Kluwer oraz na łamach Gazety Prawnej i Rachunkowości. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej - głównie z podatków i prawa pracy. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Piotr Skrzyniarz

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradców Organizacji, wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, doświadczony trener w zakresie budżetowania i controllingu, doradca przedsiębiorstw w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania. Kierował bądź uczestniczył w projektach wdrożenia systemów budżetowania i controllingu oraz Balanced Scorecard. Ponadto realizował różnego rodzaju audyty i analizy oraz przeprowadził ok. 500 projektów szkoleniowych dla ponad 100 przedsiębiorstw. Realizował projekty m.in. dla takich firm jak: PGNiG, Energa, Grupa Impel, Daimler-Chrysler Automotive, Bank BPH, ING Bank Śląski, Generali, KGHM. Autor publikacji w tematyce budżetowania i controllingu m.in. w „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” i „Przegląd Organizacji”.

Aldona Salamon

Jest specjalistą prawa pracy i zarządzania personelem, absolwentka studiów podyplomowych o kierunkach: prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych i gospodarczych, zarządzanie personelem. Doświadczony praktyk z 14 letnim stażem pracy na stanowisku szefa działu personalnego. Trener i wykładowca współpracujący z kilkoma firmami szkoleniowymi m. in. w zakresie szkoleń z tematyki naliczania wynagrodzeń. Współautorka publikacji "Płace od A do Z w 2010r.", autorka artykułów w czasopiśmie „Sposób na płace”.

Krzysztof Checiński

Swoje doświadczenie zawodowe buduje od 1992 roku. W ramach pracy uniwersyteckiej ,jako pracownik Wydziału Chemii UAM w Poznaniu, prowadził zajęcia ze studentami oraz był konsultantem naukowym w Zakładach Azotowych w Tarnowie. Aktywnie uczestniczył w budowie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Następnie ,rozpoczął karierę w jednym z największych koncernów tytoniowych. Przez wiele lat zarządzał zespołami produkcyjnymi, wdrożeniowymi i jakościowymi. Jako Szef Jakości był odpowiedzialny za zapewnienie i kontrolę jakości oraz zarządzanie systemami jakości, środowiska i bezpieczeństwa, nadzorował także prace akredytowanych laboratoriów. Zarządzał wdrożeniami projektów optymalizacyjnych i budowaniem kultury pracy zespołowej.

Od 2004 roku zajmuje się rozwojem kompetencji pracowników szczególnie w obszarach produkcji, jakości i utrzymania ruchu. Dzięki wielu kontraktom konsultingowym i szkoleniowym dla bardzo różnych przedsiębiorstw posiada olbrzymie doświadczenie z zakresu zarządzania i wdrażania projektów optymalizacyjnych. Był Dyrektorem Zarządzającym firmy w branży przetwórstwa mięsa i wędlin, pełnił także, funkcję Dyrektora Technicznego w przemyśle maszynowym. Tworzy i realizuje autorskie programy szkoleniowe skierowane do firm produkcyjnych. Jego specjalnością są warsztaty budujące zaangażowanie pracowników w procesy identyfikacji i rozwiązywania problemów. Zajmuje się głównie projektami optymalizacyjnymi struktur jakości, utrzymania ruchu i produkcji.

Marta Miszczuk

Manager w Accreo Legal. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz w prawie konkurencji. Sporządza, analizuje i opiniuje umowy dla przedsiębiorców z branży budowlanej, optycznej, spożywczej, informatycznej, FMCG, samochodowej. Posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w prawie ochrony konkurencji zapoczątkowane stażem w Komisji Europejskiej, DG ds. Konkurencji (kartele). Analizuje zapisy umów pod kątem ich zgodności z prawem konkurencji. Szkoli przedsiębiorców w zakresie ich obowiązków wobec konsumentów.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała także na Uniwersytecie w Hanowerze (Niemcy) oraz w Rouen (Francja). Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.optymalizacyjnymi struktur jakości, utrzymania ruchu i produkcji.

Konrad Raszkiewicz

Specjalizuje się w prawie konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki porozumień ograniczających konkurencję, prawie konsumenckim oraz prawie cywilnym.

Doradzał klientom z branży optycznej, budowlanej, FMCG, sprzedaży bezpośredniej, reklamowej między innymi przy projektach związanych z wprowadzaniem systemów dystrybucji towarów, tworzeniem platform wymiany informacji, oznaczaniem i bezpieczeństwem produktów, wycofywaniem produktów z rynku, oceną praktyk sprzedażowych, organizowaniem promocji i konkursów skierowanych do konsumentów. Posiada również szerokie doświadczenie związane z bieżącą obsługą spółek, stowarzyszeń, fundacji, jak również rozwiązywaniem sporów sądowych i arbitrażowych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzonego przez University of Cambridge we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Katarzyna Górna

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiowała na wydziale prawa Københavns Universitet w Danii. Jest również absolwentką International Legal Skills Programme na Uczelni Łazarskiego we współpracy z Center of International Legal Studies w Salzburgu. Aplikantka III roku aplikacji adwokackiej w Warszawie. Obecnie jest słuchaczką studiów podyplomowych z zakresu prawa konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów oraz sporów sądowych i prawa cywilnego.
 
Katarzyna uczestniczyła w projektach związanych z oceną i wprowadzaniem polityki dystrybucyjnej oraz oceną zgodności regulaminów i wzorów umów z prawem konsumenckim. Posiada również doświadczenie związane z prowadzeniem postępowań sądowych oraz przed organami administracji, w tym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz UOKiK. Przygotowywała szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa antymonopolowego i ochrony konsumentów.
 
Wspiera również zespół kancelarii w bieżącym doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych.

Artur Klęsk

Posiada ponad 15 lat doświadczenia w doradztwie podatkowym: w tym ponad 9 lat w firmach tzw. Wielkiej Czwórki (Deloitte, Ernst&Young – od 2004 jako Manager).
 
W okresie 2006 - 2007 jako Manager w Ernst & Young w Monachium. Przez 4 lata kierował praktyką cen transferowych w polskiej spółce doradczej wchodzącej w skład sieci Taxand. W latach 2010 oraz 2011, praktyka kierowana przez Artura została uznana przez prestiżowe wydawnictwo branżowe – International Tax Review za najlepszą w Polsce firmę doradztwa w zakresie cen transferowych uzyskując tytuł „Poland Transfer Pricing Firm of the Year” podczas gali w Londynie.
 
Specjalizuje się w zakresie cen transferowych (krajowe i międzynarodowe projekty, w tym planowanie efektywnych podatkowo modeli biznesowych i transakcji wewnątrzgrupowych, wycena i zarządzanie ryzykiem, restrukturyzacje, ekspansja zagraniczna) oraz projektach z zakresu optymalizacji efektywności funkcji podatkowej w przedsiębiorstwach. Posiada rozległe doświadczenie w branżach: paliwowo-energetycznej, sektor budowlany, nieruchomości, infrastruktura kolejowa i drogowa, transport i logistyka, FMCG, branża alkoholowa oraz telekomunikacyjna. Cyklicznie prowadzi wykłady dotyczące cen transferowych zarówno w Polsce, jak i za granicą i jest autorem artykułów w tym zakresie w prasie krajowej i zagranicznej. Współautor globalnego przewodnika dotyczącego cen transferowych opracowanego we współpracy z IBFD, współautor komentarza do zapytania OECD dotyczącego zmian do „Wytycznych OECD w zakresie cen transferowych dla przedsiębiorstw międzynarodowych i administracji podatkowych”

Przemysław Gruchała

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu cen transferowych. Swoją karierę rozpoczął w Accreo Taxand, w której należał do zespołu cen transferowych nagrodzonego w latach 2010 i 2011 przez prestiżowe wydawnictwo branżowe International Tax Review.
 
W swojej karierze realizował projekty związane m.in. z analizą i opiniowaniem czynności restrukturyzacyjnych w ramach wprowadzenia nowego modelu biznesowego dla jednego z liderów na rynku dostaw węgla i biomasy w Polsce; przeprowadzeniem analizy rynkowego charakteru rozliczeń pomiędzy spółkami z Grupy w związku z restrukturyzacją i wprowadzeniem opłat licencyjnych; przygotowaniem narzędzi typu defence file na potrzeby uzasadnienia kosztów w ramach usług wewnątrzgrupowych dla spółki należącej do jednej z największych światowych grup w branży paliwowo-surowcowej; strukturyzacją modelu rozliczeń w ramach transakcji dotyczących zmiany modelu dystrybucji towaru dla jednej z czołowych Grup w branży alkoholowej w Polsce.
 
Przemysław posiada doświadczenie w takich sektorach branżowych jak: nieruchomości, FMCG, sektor budowlany, branża alkoholowa, telekomunikacyjna, IT oraz branża paliwowo-energetyczna. Jego doświadczenie wsparte jest również realizacją projektu optymalizacyjnego z zakresu doradztwa biznesowego dla podmiotu z branży budowlanej.

Wojciech Michałek

Prowadzi projekty doradcze i szkoleniowe w obszarach systemów zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania operacyjnego. Współpracuje w tym zakresie jako konsultant i trener z wieloma uznanymi firmami doradczymi i szkoleniowymi. Praktyk zarządzania z ponad 18 – letnim stażem na stanowiskach: Kierownik działu HR, Dyrektor Projektów, Dyrektor Personalny, Dyrektor Generalny w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania przedsiębiorstwami  oraz restrukturyzacji firm. Autor artykułów z zakresu prawa pracy i zarządzania w Wydawnictwie „Wiedza i Praktyka” w Warszawie oraz publikacjach G.W. INFOR S.A. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, Stowarzyszenia Matrik. Wykładowca na studiach podyplomowych z HRM w WSB w Toruniu i Chorzowie, GWSH w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych: z HRM w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie i Warszawskiej Szkole Biznesu w Warszawie, Project Management na WWSI w Warszawie, Master of Business Administration w The Nottingham Trent University.

Specjalizacja – projekty doradcze i szkolenia w zakresie:
 • Tworzenia i wdrażania strategii i polityki HRM
 • Tworzenia opisów stanowisk i wartościowania pracy
 • Budowy i zarządzania systemami motywacyjnymi i wynagrodzeń
 • Budowy i zarządzania systemami ocen okresowych
 • Budowy i zarządzania systemami kompetencyjnymi
 • Programów outplacementu
 • Zarządzania zmianą


 

Marcin Kolmas

Zaangażowany w dziedzinie odzyskiwania podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów) działający dla wielu gmin w całym kraju; przeprowadza optymalizacje podatkowe w VAT oraz optymalizacje podatkowe w podatku od nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych, ponadto zainteresowany szczególnie obszarami sporów z fiskusem szczególnie w tematach rezydencji podatkowej i umów o unikanie podwójnego opodatkowania, kosztów podatkowych w CIT i nieodpłatnych świadczeń w PIT, wykładowca o planowaniu podatkowym oraz analizie ryzyka podatkowego (prelegent na Konferencji „Świadomy Podatnik” PKPP „Lewiatan” w Gdyni, Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie dwukrotnie i Katowicach w 2012 r.)

Roman Andrzejewski

Ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego, podatku VAT oraz procedury postępowania administracyjnego. Wieloletni pracownik organów celnych i podatkowych (staż 16 lat). Ceniony w środowisku gospodarczym fachowiec oraz sprawny inicjator wielu innowacyjnych rozwiązań.

Autor prac z zakresu handlu zagranicznego oraz przedstawicielstwa podatkowego, ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Członek Rady Podatkowej Lewiatan w zakresie ceł i akcyzy. Uznany wykładowca wyższych uczelni – Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Poznaniu, doświadczony trener pracowników resortu finansów oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

Maciej Chmielecki

Prawnik, Specjalista ds. ochrony danych osobowych: Maciek łączy doświadczenie prawnika z wiedzą techniczną. Interesuje się bezpieczeństwem IT oraz międzynarodowymi aspektami ochrony danych.

W Omni Modo obsługuje klientów z branży kreatywnej. Pracował w dziale prawnym agencji UE Frontex, gdzie współtworzył wewnętrzne reguły przetwarzania danych osobowych oraz wspierał Data Protection Officera tej organizacji. Włada biegle angielskim i rosyjskim.

Andrzej Łukaszewicz

Od 1998 r. zajmuje się dziedzina zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Bogate doświadczenie
zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Stała współpraca z Wolters Kluwer Polska oraz wydawnictwem wiedza i Praktyka. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno – Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych). Od 2007 r. Prowadzi autorskie szkolenia z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców.

Współpracuję na stałe jako autor z czołowymi wydawnictwami zajmującymi się problematyką zamówień publicznych:
- „Zamówienia Publiczne od A do Z”- Wiedza i Praktyka (konsultant – odpowiedzi na zapytania czytelników)
- „Zamówienia Publiczne w pytaniach i odpowiedziach” - Wiedza i Praktyka (konsultant – odpowiedzi na zapytania czytelników)
- „Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie” – Wiedza i praktyka (przygotowywanie komentarzy do wyroków KIO).
- „Sekretarz i organizacja urzędu” – Agencja Centrum Kształcenia i Doskonalenia (artykuły tematyczne z zamówień publicznych).

Ponadto współpraca autorska z zakresu problematyki zamówień publicznych dla:
„Portal Zamówień Publicznych” Wiedza i Praktyka www.zamowieniapubliczneodadoz.pl (konsultant – odpowiedzi na zapytania czytelników). Współpraca autorska z Wolters Kluwer Polska - „Zamówienia Publiczne Lex” (artykuły problematyczne, analizy tematyczne w zakresie zamówień publicznych oraz odpowiedzi na
zapytania użytkowników).

Andrzej Sikorski

W 1980 roku ukończył Ekonomikę Transportu na Uniwersytecie Gdańskim. Wiedzę uzupełniał na kursach min. we Francuskim Instytucie Zarządzania i Zrzeszeniu Prawników Polskich. Autor wielu publikacji na tematy związane z handlem zagranicznym i transportem międzynarodowym. W wydawnictwie ODDK Gdańsk ukazała się jego książka „Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym”.

Od 30 lat praktycznie związany z logistyka międzynarodową. Karierę zawodową zaczynał w Zarządzie Portu Gdynia, potem: C. Hartwig Warszawa i zagraniczne firmy logistyczne LEP International i GeoLogistics Corp. Od 1996 roku prowadzi także działalność konsultanta i wykładowcy. Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń i reklamacjach z tytułu umowy sprzedaży międzynarodowej oraz spedycji i transportu.

Piotr Rybicki

Biegły rewident, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej. Posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej, zasiada w radach nadzorczych. Przeprowadził ponad 500 specjalistycznych szkoleń oraz opublikował ponad 400 specjalistycznych publikacji, w tym książkę "Sprawozdanie finansowe. Jak czytać", która ukazała się w 2015 roku. Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza”. Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o.


Posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej oraz jako dyrektor finansowy w firmie produkcyjno-handlowej. Ponadto pracuje w firmie audytorskiej. Uczestniczył w około 150 badaniach sprawozdań finansowych, poznając w tym czasie zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych wielu różnych branż. Od 11 lat zasiada w radach nadzorczych spółek, w tym spółek giełdowych, wspierając w aktywny sposób działania właścicielskie.

Rafał Osajda

Doradca, konsultant i szkoleniowiec z ponad 10 letnią praktyką. Współwłaściciel Uslugiabi.pl. Współpracuje z w zakresie ochrony danych osobowych z „RM COMPLIANCE GROUP”. Doradza firmom i jednostkom administracji publicznej m.in. z zakresu informatyzacji urzędów, ochrony informacji (m.in. tworzenie polityk bezpieczeństwa, instrukcji ZSI i procedur, zgłaszania wniosków do GIODO), dostępu do informacji publicznej (m.in. doradztwo w tworzeniu BIP, zarządzanie stronami jednostek), elektronicznego obiegu dokumentów (EZD, instrukcja kancelaryjna, archiwizacja). Jest autorem łącznie ponad 200: polityk bezpieczeństwa informacji (PBI) i danych osobowych (PBDO) oraz instrukcji zarządzania system informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (IZSI). Jak też autorem licznych instrukcji i procedur związanych z ochroną informacji i danych osobowych i informacji. Pełnił i pełni funkcje administratora bezpieczeństwa informacji w ponad 30 urzędach i firmach (outsourcing). Wdrażał liczne PBI, PBDO i IZSI oraz SZBI. Posiada znajomość norm ISO z rodziny 27000.

W zakresie szkoleń specjalizuje się w tematach związanych z informatyzacją administracji publicznej, podpisu elektronicznego, epodatków, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej. Posiada znajomość zarówno teoretyczną jak i praktyczną przedstawianych przez siebie tematów. Znakomity trener, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń. Dzięki swojemu wykształceniu i doświadczeniu posiada dogłębną wiedzę z zakresu prawa i informatyki. Prowadzone przez niego szkolenia są prowadzone w sposób przystępny dla uczestnika, zarówno w temacie dotyczących zagadnień prawniczych jak i informatycznych co stanowi o wyjątkowości prowadzonych przez tego trenera szkoleń. Jest autorem szeregu opracowań i programów szkoleniowych realizowanych przez liczne firmy szkoleniowe.

Autor publikacji związany m.in. z tematem ochrony danych osobowych, informatyzacji urzędów (m.in. ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ePUAP, doręczanie dokumentów drogą elektroniczną – K.p.a. i OP), dostępu do informacji publicznej, podpisu elektronicznego, instrukcji kancelaryjnej.

Małgorzata Rzeszutek

Właściciel kancelarii podatkowej, doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych Wiedza i doświadczenie to ponad 8-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji dla Aktualności Księgowych, Przeglądu Podatku Dochodowego, Rzeczpospolitej, e-gospodarki, w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów.

Na rynku szkoleniowym przeprowadziła ponad 3000 godzin zajęć, specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, rachunkowości oraz przekształceniach form organizacyjno-prawnych.

Szkolenia zamknięte realizowała dla firm z branży energetycznej np. Tauron, transportowej np. Pawtrans, wodociągowo-kanalizacyjnej np. Com-D, Usługi Komunalne w Głubczycach, jak i sektora finansów publicznych m.in. Gmina Wolbrom, Olesno, Bolesławiec, Powiat Mogilno, lasów państwowych.

Maciej Nowak

Radca prawny, właściciel kancelarii prawniczej „dr Maciej Nowak” w Szczecinie, kierownik Pracowni Ekonomiki Przestrzennej w Zakładzie Prawa i Gospodarki Nieruchomościami na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Specjalista z zakresu prawa nieruchomości, planowania przestrzennego i ochrony środowiska.
Autor licznych publikacji (w tym komentarzy do ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym) oraz specjalistycznych szkoleń dotyczących prawa nieruchomości, duże doświadczenie praktyczne. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.

dr Maciej Chakowski

Jest adiunktem i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m. in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy. Był także konsultantem Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie regulacji prawa pracy krajów Unii Europejskiej. Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy. Reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi w zakresie sporów zbiorowych, rokowań układów zbiorowych, pakietów socjalnych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy w tym współautorem dwóch komentarzy do Kodeksu pracy.

Jan Bielański

Wieloletni dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedzialny za sprawy gospodarki ziemią, geodezji rolnej oraz ochronę gruntów rolnych i leśnych.
Uczestnik procesów legislacyjnych wielu regulacji prawnych dotyczących nieruchomości rolnych.
Jest także wieloletnim wykładowcą na studiach podyplomowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami, a także na innych kursach z zakresu nieruchomości. Aktualnie ekspert w zakresie gospodarki nieruchomościami rolnymi.

Jarosław Sawicki

Prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeniach społecznych w zakresie zatrudnienia, Partner w Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, autor kilkudziesięciu artykułów prasowych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, jak również współautor książek z zakresu opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

Agnieszka Szalińska-Uflewska

Prawnik, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999–2014 pracownica Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Departamentu Inspekcji, Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych oraz Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg. Posiada wieloletnie doświadczenie audytorskie oraz trenerskie z zakresu ochrony danych osobowych w administracji publicznej (urzędy pracy, szkolnictwo, jednostki samorządu terytorialnego). W Omni Modo jest odpowiedzialna za szkolenia dla podmiotów z szeroko pojętego sektora publicznego.

Przeprowadziła szereg szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych w sektorze publicznym (Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Gminy i Miasta), jak i w sektorze prywatnym (Telewizja Polsat S.A., FMG International S.A., Agencja Wydawniczo - Reklamowa „Wprost” Sp. z o.o.). Wyróżnia się biegłością w tworzeniu dokumentacji prawnej dotyczącej ochrony danych osobowych (m.in. umowy powierzenia, polityka bezpieczeństwa informacji, upoważnienia ds. przetwarzania danych osobowych, wnioski rejestracyjne).

Bartłomiej Latos

Doktor prawa,radca prawny specjalizujący się w tematyce prawa budowlanego, nieruchomości oraz zagospodarowania przestrzennego.
Członek reprezentacji Krajowej Rady Radców Prawnych przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, Komisji Praw Człowieka KRRP oraz ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.
ArbiterSądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej.
Prowadzi szkolenia z zakresu przebiegu i prawidłowości procesu inwestycyjnego oraz prawa budowlanego. W praktyce radcy prawnego współpracuje m.in.
z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami branży kolejowej oraz bankowej.
Doradzał w realizacji znaczących, wrocławskich inwestycji deweloperskich oraz autostradowych projektów drogowych

Mirosław Gumularz

Autor licznych tekstów (w tym współautor publikacji książkowych) z zakresu ochrony danych osobowych, prawa cywilnego, e-commerce a także regulacji konsumenckich (zarówno naukowych jak i publikowanych w dziennikach opinii np. Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita). Ukończył studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ – organizowane we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Uzyskane dodatkowe kwalifikacje: samodzielny księgowy. Ochroną danych osobowych zajmuje się także w roli administratora bezpieczeństwa informacji w organizacjach zatrudniających powyżej 500 pracowników

Tomasz Izydorczyk

Wykładowca na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu z dziedzin: zarządzanie, eadministracja oraz autor kierunku Studiów Podyplomowych „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”. Pracował dla takich spółek jak: DGA - konsultant, CUBE.ITG - Dyrektor Działu IT, jest członekiem SABI.org. pl. Certyfikowany audytor wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę ABI w: CUBE.ITF S.A., JOB IMPULSE Polska sp. z o.o. oraz w Kompanii Piwowarskiej S.A. Aktualnie pełni funkcję Eksperta ds. ochrony danych osobowych w ARIERGARDA.pl oraz pełni rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji w ANECOOP POLSKA sp. z o.o.

Maciej Kołodziej

Audytor wiodący i trener/wykładowca ISO/EIC 27001 (PECB)Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i systemów IT. Konsultował i audytował systemy teleinformatyczne oraz przetwarzania danych osobowych w wielu podmiotach, w tym największe polskie serwisy internetowe przetwarzające dane osobowe - bazy portali Onet oraz Nasza Klasa, którymi też osobiście zarządzał. Wykładowca w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Prelegent branżowych projektów szkoleniowych m.in. dla: Ministerstwa Finansów, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, IIA Polska, CPI, CE Compendium, ComCERT, e-Detektywi, Ariergarda, podmiotów z sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji i nowych technologii. Jest współautorem wielu projektów internetowych oraz dedykowanych, wewnętrznych systemów IT dla przedsiębiorstw i instytucji. Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych, m.in. książki „Vademecum ABI” wydanej w C.H. Beck i „Ochrona danych osobowych w marketingu internetowym” wydawnictwa WiP.

Włodzimierz Gawroński

Długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach prawa budowlanego, zarządzania procesem inwestycyjnym w budownictwie, procedurze FIDIC, zarządzania projektami w standardach: Prince2, PMI, PCM i zarządzania ryzykiem oraz komunikacją w projektach. Zajmujący się w szczególności zarządzaniem projektami innowacyjnymi. Posiada dużą wiedzę i praktykę w tym zakresie, którą zdobył między innymi, jako akredytowany (w latach 1995-1998) przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli, Wiceprezydent Miasta i Ekspert Bankowy ds. inwestycji budowlanych oraz wielokrotny konsultant różnego typu projektów w tym kontraktów i robót budowlanych.
Ukończył między innymi: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Zarządzania i informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Magisterskie Studia Menedżerskie – typu MBA.( Master of Business Administration).
Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”. Ekspert bankowy ds. UE i jednostek samorządowych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych. Specjalizuje się w praktyce i teorii zarządzania projektami, ryzykiem i komunikacją - ze szczególnym uwzględnieniem standardu PRINCE2 w zakresie skutecznej realizacji projektów i zarządzania ryzykiem oraz antykorupcji. Wybitny specjalista. Karierę zawodową zaczynał w administracji państwowej, kierował firmami produkcyjnymi, realizował przedsięwzięcia inwestycyjne. Od wielu lat jest cenionym trenerem biznesu.

Piotr Zamroch

Radca prawny specjalizujący się w problematyce urządzeń przesyłowych, w aspekcie cywilnoprawnym i administracyjnym. Współautor standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych dotyczącego określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, autor licznych publikacji dotyczących tematyki urządzeń przesyłowych, ekspert przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, doświadczony pełnomocnik procesowy w sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych oraz trener posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu praktycznych warsztatów dla sędziów, przedsiębiorców przesyłowych i rzeczoznawców majątkowych.

Iwo Fisz

Radca prawny w Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni sp. p., specjalizujący się w prawie administracyjnym, były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Doradza w zakresie dotyczącym prawa nieruchomości i urządzeń przesyłowych. Prowadzi szkolenia dla urzędników administracji samorządowej i dla przedsiębiorców. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi bloga o zagospodarowaniu przestrzennym: www.warunki-zabudowy.com.pl.

Dagmara Jędrzejczyk

Członek Warszawskiej Izby Adwokatów od 2016 r., Kancelaria Nieruchomości & Proces Budowlany.

Aplikant adwokacki. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obroniła pracę magisterską z zakresu instytucji hipoteki. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną osób fizycznych oraz firm działających w sektorze nieruchomości.  Ważnym obszarem jej aktywności są sprawy z zakresu prawa umów powiązanych z inwestycjami na nieruchomościach, w tym w szczególności kwestie związane z nabywaniem lokali przez konsumentów.

Doświadczenie zdobywała pracując na rzecz przedsiębiorców operujących na rynku nieruchomości w segmencie deweloperskim, zarządzania i administrowania nieruchomościami, a także wspomagając wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W trakcie kariery zawodowej była zaangażowana w szereg postępowań związanych z obsługą prawną procesu inwestycji budowlanych, zarówno w relacjach z organami, jak też sporządzała, negocjowała i nadzorowała wykonywanie umów oraz porozumień.

Anna Witkowska

Doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (świadectwo nr 1073/2016), członek Stowarzyszenia Do Spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych, specjalista BHP, trener. Ekonomista, wieloletni praktyk-logistyk w szczególności w dziedzinie transportu drogowego i lotniczego, współpracownik dużych, polskich i międzynarodowych firm logistycznych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu transportu drogowego, transportu towarów niebezpiecznych dla firm spedycyjnych, logistycznych i chemiczno-kosmetycznych, szkoleniowych. Twórca autorskiego programu szkoleniowego.

Małgorzata Czartoryska

Prawnik prowadzący własną praktykę prawniczą, wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych min. Grupa ERGO, OCESiA, Presscom, Masters Alicja Polańska, FRDL w Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie, Katowicach, Szczecinie, Regionalnych Ośrodków Kształcenia Kadr przy Izbach Skarbowych we Wrocławiu, Warszawie i Zielonej Górze, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników ministerstw (min. Ministerstwo Budownictwa), NIK, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych.

Tylko w ubiegłym półroczu, w ramach skoleń unijnych przeszkoliła około 4 tyś sluchaczy. Specjalista z dziedzin: postępowanie egzekucyjne w administracji i sądowe, prawo administracyjne materialne, postępowanie administracyjne, samorząd terytorialny, finanse publiczne, prawo cywilne materialne i procedura cywilna. Z zakresu prawa administracyjnego materialnego w szczególności: egzekucja należności publicznoprawnych, postępowania zabezpieczające egzekucję należności publicznoprawnych, zagadnienia majątkowej represji karnej, problematyka przedawnień zobowiązań publicznoprawnych, opłaty skarbowe i inne daniny publicznoprawne, podatki lokalne.

Beata Wiernicka-Bełz

Doświadczony trener biznesu, konsultant HR, coach, certyfikowany asesor AC/DC, Master NLP, ekspert w zakresie budowania i wdrażania efektywnych i skutecznych rozwiązań HR.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie managerskie na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych w firmach z branży: FMCG, usługowo-informatycznej, dystrybucyjnej, produkcyjno-handlowej oraz kilkuletnie doświadczenia jako trener, asesor oraz konsultant z obszaru ZZL. Jej pasją zawodową jest budowania narzędzi do selekcja i rekrutacja personelu, opracowywania i wdrażania systemów ocen, optymalizacji struktur organizacyjnych, tworzenie modeli kompetencyjnych oraz ich diagnoza. Chętnie i skutecznie zajmuje się prowadzeniem analiz stanowisk pracy, opracowaniem profili wymagań stanowiskowych i osobowych, które są wykorzystywane do diagnostyki z wykorzystaniem metody AC/DC. Posiada praktyczne doświadczenie w tworzeniu lub aktualizowaniu zakresów obowiązków dla wszystkich stanowisk pracy oraz w definiowaniu zasad opracowania wartościowania stanowisk pracy, tworzenia i wdrażanie systemów motywacyjnych oraz systemów premiowych.

Michał Czarnecki

Absolwent prawa i filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorat obronił w Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 2015-2017 pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie zajmował się przygotowaniem opracowań i analiz z zakresu ochrony danych osobowych, a także prowadzeniem postępowań administracyjnych w tym obszarze. Zawodowo związany również z prawem administracyjnym oraz gospodarczym. W Omni Modo prowadzi audyty i szkolenia, zarówno otwarte, jak i zamknięte, dotyczące ochrony danych osobowych.

Andrzej Stankiewicz

 • wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku
 • partner Kancelarii Radców Prawnych Stankiewicz Własów i Partnerzy w Gdańsku
 • przez wiele lat członek Rady Dyrektorów ds. Prawa przy PTPiREE
 • specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych
 • prowadzi szkolenia m.in. z zakresu inwestycji liniowych, roszczeń właścicieli nieruchomości z tytułu zlokalizowania urządzeń energetycznych, nielegalnego poboru energii i paliw, zamówień publicznych i pomocy publicznej
 • uczestniczył w procesach tworzenia grup kapitałowych oraz przygotowywał dokumentację i procedury dla ich prawidłowego funkcjonowania
 • doradzał przy restrukturyzacji spółek oraz procesach ich łączenia i podziału
 • posiada doświadczenie w występowaniu przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (w tym w zakresie pozyskiwania koncesji dla przedsiębiorstw energetycznych), Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także w sprawach roszczeń właścicieli nieruchomości, na których znajdują się urządzenia energetyczne
 • współautor publikacji dotyczących nielegalnego pobierania paliw gazowych lub energii.

Emilia Stefanowicz

 • wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie
 • absolwentka prawa na Wydziale Praw i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi na Politechnice Gdańskiej
 • mediator gospodarczy wpisany na listę Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie
 • zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek energetycznych działających w obszarze energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła
 • specjalizuje się w problematyce prawa energetycznego, pomocy publicznej, prawa spółek, a także zagadnieniach związanych z podziałami, połączeniami i przekształceniami spółek prawa handlowego
 • świadczyła usługi doradcze w zakresie reorganizacji grup kapitałowych
 • koordynator obsługi prawnej w spółce akcyjnej z branży energetycznej
 • zajmuje się doradztwem w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji z zakresu elektromobilności
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw przed centralnymi organami administracji rządowej, w tym Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym
 • prowadziła szkolenia z zakresu prawa energetycznego, inwestycji liniowych, nielegalnego poboru energii, wycinki drzew.

Łukasz Miętkowski

Członek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w spółkach kapitałowych, były sekretarz Zespołów Ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości, trener prawa.

Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno – skarbowego związaną także z odpowiedzialnością cywilną i karną członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi, a także organami administracji, w zakresie prawa budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego, ochrony środowiska. Pełni funkcję likwidatora spółek, a także zajmuje się stałą obsługą prawną w kontekście powierzonych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Przeprowadza kompleksowe działania audytowe i wdrożeniowe związane z procedurami i narzędziami ochrony danych osobowych w spółkach oraz grupach kapitałowych. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych.

Marek Geszprych

Radca prawny w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, wieloletni trener szkoleniowy z zakresu problematyki prawa leśnego oraz prawa rolnego, do lutego 2017 r. naczelnik Wydziału Ochrony i Kształtowania Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wcześniej pracownik Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska, wiceprezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych.

Mariusz Pawlikowski

Agent celny. Wieloletni praktyk w zakresie wypełniania deklaracji Intrastat. Na prowadzonych szkoleniach łączy część wykładową z warsztatami praktycznymi, które angażują uczestników do prawidłowego wypełniania deklaracji Intrastat. Absolwent i wykładowca na Uczelni Techniczno-Handlowej (dawnej Wyższej Szkoły Cła i Logistyki) w Warszawie.

Izabella Tymińska

Doktor nauk humanistycznych w specjalności ekonomika obronności na Akademii Obrony Narodowej. Wieloletni praktyk, konsultant i ekspert celny. Na co dzień członek zarządu i koordynator ds. zarządzania w firmie produkcyjno-handlowej. Wykładowca w Wyższej Szkole Cła i Logistyki, Akademii Obrony Narodowej oraz Uczelni Heleny Chodkowskiej. Autorka wielu artykułów i książek. Zagadnieniami prawa celnego zajmuje się nieprzerwanie od 2004 r., odkąd ukończyła studia licencjackie z zakresu obsługi celnej. Praktykę posiadła jako agent celny na lotnisku i funkcjonariusz celny w referacie przeznaczeń celnych w UC I w Warszawie

Grzegorz Pyliński

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadził ponad 150 szkoleń z zakresu zamówień publicznych oraz świadczy doradztwo dla zamawiających. Posiada duże doświadczenie w zakresie kontraktowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Brał udział w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych w latach 2006-2015 w Komisji Gospodarki rozpatrującej projekty ustawy jako ekspert.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone